is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 32, 12-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOBTBLAD

3

ONZE KAMPIOEN GRIJSEELS

DRAAGT

A C HIL L ES-RUHHINGSHOES.

Vraagt Uw leverancier uitsluitend dit superieure merk. Waar niet-verkrijgbaar, zich direct tot ons te wenden. Importeurs:

T. TEMMINK & Zn.,

MEPPEL Tel. Int. No- 199

behalen. De Haarlemmers hebbes thans 4 punten voorsprong op V.V.V. en daar V.V.V. nog slechts één wedstrijd heeft te spelen, kunnen de Amsterdammers het verschil niet meer inhalen.

De Haarlemmers zullen nu tegen Ajax de wedstrijden om het kampioenschap der geheele 2e klasse moeten spelen. Voor het spelen van een promotiewedstrijd zal wel geen gelegenheid meer bestaan; zou dit laatste wel het geval zijn, dan zou er veel voor te zeggen zijn om niet Haarlem, maar V.V.V. tegen Aj ,x te laten spelen. Haarlem toch is slechts tijdelijk „gedetacheerd" in de tweede klas en kan, wanneer het zich sterk genoeg acht, weer in de eerste klas gaan spelen. V.V.V. zou daarentegen misschien wel eens een poging tegen Hilversum willen wagenVoor Haarlem valt ditmaal weer eens een century te noteeren en wel een van Jan v. d. Berg, die voor de tweede maal in z'n cricketloopbaan in de 3 cpers kwam. De eerste maal was het in 1911 in den beslissingswedstrijd om het atdeelingskampioenschap tegen Ajax, toen hg 105 not out maakte. Ook ditmaal bleef hg not out en wel met 104 voor welk totaal hij z'n bat door de innings droeg.

De Bekerwedstrijden. De bekerwedstrijden zijn geheel overeenkomstig de verwachtingen verloopen. V.RA. dat reeds Zaterdag naar Enschedé trok en den middag benutte om een oefenpartijtje tegen P.W. te spelen, waarbij P.W. wist te winnen, deed het Zondag beter en met 156 runs bleef V.R.A., dat o.m. zocder Hisgen en Riuckar Was, in de meerderheid. V.K.A. maakte 208 en P.W. 52.

Bij den wedstrijd Hermes—V.O.C. trof men het niet met het weer en zoo werd, toen Hermes *oor het verlies van 7 wickets het door V.O.C. gemaakte totaal van 79 was gepasseerd, gestaakt.

V.R.A. IIA was tegen V.V.V. slechts dcor 8 spelers vertegenwoordigd, maar desondanks ^ist V.R.A. in de eerste innings de leiding te ?*men mst een 7-tal runs, wat echter voor '•V.V.- geen bezwaar was om ten slotte met " Wickets te winnen.

Engelsche geïnterneerden. Hilversum had Zondag weer een wedstrijd *egen Engelsche officieren en ditmaal waren ^zen de gast van de Hilversumsche club. **'lversum lh%d voor deze gelegenheid enkele Teteranen in het veld, o.a. Hudig en Dr. H. korter.

De ;* Hilversummers brachten het tot 120, ^Aarbjj 5 spelers dubbele cijfers hadden, n.1. Booven (11), Demmink (31), Cremers (13), Unde (19), Dr. Gorter (18) en Bolle:? (12). g De Engelsche officieren wisten het totaal met . 'Uns te passeeren, waaruit men zal zien dat e brachten elkaar niet veel ontliepen. Er waren

enkele goede spelers onder, maar in WierikerschaEE is de gelegenheid tot oefenen niet al te best, wat wel merkbaar was.

Cricket in Nijmegen.

Ook de Njjmegenaars hebben weer teekenen van leven op cricketgebied gegeven door een wedstrijd tegen de Bussumsche Vleermuizen.

Op de eerste innings veroverde Quick een Hinken voorsprong, maar deze werd in de tweede innings weer verspeeld en het resultaat was een nederlaag voor Quick met 22 runs.

De Vleermuizen maakten in hun eerste innings 36, waarop Quick 77 bgeen bracht. Dank zij Schutte, die een flinke 51 maakte, brachten de Vleermuizen het in dï tweede innings tot 107. Quick kon er niet in slagen de voor de overwinning benoodigde runs te maken, daar het laatste wicket reeds op 44 viel.

Het was, zooals reeds uit de cijfers blijkt, een aardige wedstrijd, die de cricketsport in Ngmegen veel goeds gedaan zal hebben.

Rood en Wit—'s Gr. CC.

Somber hingen de dreigende regenwolken boven den Hout en het fraai geschoren veld van den Spanjaardslaan, toen de Hagenaars het veld betraden, na op de geheele reis door den regen vergezeld geweest te zijn. Doch gelukkig het regenen hield op en in tegenstelling met twee weken geleden stond er geen plasje op het veld zoodat de vrees verdween, dat ook nu weer als toen de reis vergeefsch zou zijn. Het bleef zelfs den geheelen verderen dag droog en de vrg talrijk opgekomen toeschouwers konden ongestoord gènieten van een spannenden, alleraardigsten wedstrijd, waarbij zij door hunne favorieten, zij het ook door niet onfortuinlijk spel, niet teleurgesteld werden.

Posthuma won den toss en koos met het oog op het natte veld, de natte pitch en de dreigende lucht .... natuurlijk batten denkt de deskundige lezer; misgeraden, hij koos fielden, vermoedelijk zijn pitch kennende, en dat deze keus niet zoo heel slecht was bewees het onberekenbaar springen van den bal tijdens de Haagsche innings op het opdrogende wicket en daarna de betrouwbaarheid van het opgedroogde wicket tijdens de Haarlemsche innings.

Posthuma en van Waveren beginnen den aanval op captain Feith en van Loon. De laatste verdedigt uitsluitend, Feith echter maakt beter gebruik van de losse ballen en ziet kars een paar te korte voor vier te hoeken. Langzaam stijgt de score en het blijkt, dat met behulp van zaagsel de invloed van het vochtige veld op den bal best te bestrijden is. Het bowlen, vooral van Posthuma, blijft dan ook zeer zuiver.

Was het wicket aan den kant van den ingang vrg zuiver, dat aan den paviljoenkant verleende Posthuma de meest mogelijke hulp, zoodat dan