is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 32, 12-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

waren allen de revue gepasseerd. Keiler 11, J. E. Stroeve 11 n. o. en de Koster 10, hielden nog even stand; doch het mocht niet baten en de zóóvselsïe nederlaag verscheen aan de horizon. Grootmeijer en v. Klaveren bowlden thans stukken beter en vooral de laatste was veel meer op dreef.

V.V.V. moest dus 57 runs maken om te winnes ; hetgeen zij dank zij W. Grootmeijer met 29 n. o. en v. Klaveren met 13 voor het verlies van 5 wickets deed. Rincker bowlde 2 v. 16, J. E. Stroeve 2 v. 18, de Koster 1 v. 25. V.V,V. komt dus in de 2a ronde waarschijnlijk tegen Rood en Wit. Thans staat het aan de heeren om te toonen wat zij in de le klasse waard zijn.

Voor de 2e klasse A.C.B. ontving V.V.V. III het bijkans onoverwinnelijke Eendracht. Nu Albion II zich uit de competitie heeft teruggetrokken, bestaat er veel kans, dat de competitie toch nog uitgespeeld wordt. Eendracht is ontegenzeggelijk de sterkste uit haar afdeeling en behoort absoluut in de le klasse thuis.

V.V.V. III had niets tegen de Haarlemmers in te brengen en verloor met innings, en 48 runs. De le innings der V.V.V.'ers leverde slechts 20 runs op. Van Kessel en Angenent bowlden zéér verdienstelijk n.l. 4 voor 7 en 4 voor 11.

Eendracht deed beter en bereikte bijna de

3 cijfers n.l. 95. Angenent was topscorer met een geduldige 46. Barentsen 5 v. 35, Wagenaar

4 v. 18. De 2e innings van V.V.V. was niet veel beter en werd 27. Keetbaas met 13 had hiervan bijna de helft. Houtkooper 4 v. 12, v. Kessel 3 v. 15.

De beslissing in deze afdeeling hangt af van den wedstrnd Eendracht—Hilversum II.

Mr. RUN.

Naar Enschede.

V.R.A. zou dan naar Enschede gaan om aldaar tegen P.W. te spelen. Een prachtgelegenheid om er een friendlygame aan vast te knoopen. Zaterdagmorgen vroeg vertrok een zevental V.R.A.'ers van 't CS. en na in diverse plaatsen onderweg menschen opgenomen te hebben, stond er tegen 2 uur een elftal op 't P.W. veld klaar om een vriendschappelijk spel tegen een Enschede?sch elftal te beginnen.

De gaetheeren gingen eerst batten en deden het zoo goed, o.a. Thien ter Kuile, die 57 maakte, dat V.R A. er niet in kon slagen hun totaal naderhand te overschrijden. We wisten dus dat we den volgenden dag op onze hoede moesten zijn.

Na een gezellig diner werd in gepaste vrooMjkheid den avond gesleten in „'t Schithak", 't clubhuis van een der intieme Enschedsesche clubs, waar meerdere leden eigenaardige evolutiën ten beste gaven en Dolleman Sr. op schitte¬

rende wijze van cjjn welsprekendheid blijk gaf. Even werd tot slot van den zei kaam gezelligen avond nog aangelegd op de „Soos", waar getri eit werd door een partijtje billard alvast een goed oog op dan bal te kragen.

Zondagmorgen ragende het verschrikkelijk en reeds scheen het alsof we alleen maar zouden lunchen, toen het eindelijk tegen 12 uur opklaarde en V.R.A. de innings opende.

Menersspaelde werkelijk aardig en Heemskerk sloeg ook een beetje in 't rond — hij kon maar niet uitgevangen worden — en al spoedig hadden we 50 runs. Hamburger, die ook batte, werd op 5 door Jut Dolleman van een besliste vang achter 't wicket brutaalweg niet uitgegeven, waarmede hij V.R.A. o<3 overwinning bezorgde.

Daarna maakte Guus 74 runs en verdween eindelijk, zoodat de andere V.R.A.'ers ook nog een kans kregen om te batten, hetwelk echter niet veel opleverde, 't Totaal werd 208. J. v. Heek had met zijn onderhands bowlen veel succes (40 voor 41) en had beslist nog beter verdiend, 3 of 4 catches werden op hem gemist. Eps van Heek gaf weer staaltjes van schitterend fielden te zien. Het goede fielden van Enschedé hield steeds leven in den wedstrnd. Menig jong speler uit V.R.A. kan een voorbeeld nemen aan 't enthousiasme voor cricket van da P.W.

P.W.'s innings. was spoedig gedaan. Alleen dj fa EO. v. Heek bleef eenigen tijd op de mat. Het totaal werd 52 en dus werd besloten dat P.W. nog eens zou gaan batten.

Captain Hamburger besloot nu zijn slowbowler Heemskerk aan te zetten, 't Bleek weer eens hoi moeilijk goed slowbowlen is. DeEnschede'r voelden zich er niets thuis op en zijne cijfers 3 voor 13 wijzen er dan ook voldoende op. Jammer dat Heemskerk voor V.R.A. I steeds moet keeptn! Toen tegen 5 uur de thee klaar wap, werd maar gestopt, want half 7 moesten we weer terug naar Amsterdam. Het diner werd half in het hotel, 't restje in tram of trein verorberd. Jammer dat de dagen weer voorbij waren. We hebben weer genoten van de Twentsche gastvrijheid en we zeggen de P. W.'s bij dezen dan ook nogmaals dank daarvoor.

JUT.

ATHLETIEK =

Nederlandsche Athletiek Unie. Officieéle Mededeelingen. Het bestuur der N.A.U. verzoekt tot nadere aankondiging alle stukken voor het Secretariaat bestemd, te zenden p/a den Heer E. de Herder, Zadelstraat 38 bis Utrecht.

Bjj de schriftelijke stemmiog voor de verkiezing van een bestuurslid, vacature Willink, zgn uitgebracht 14 geldige stemmen, alle op

a a i#ü.iiniwrn o 7nuru borduursels

H. M. 8UiUïJVLn Ol LUNCH, «a^ost»

Hofleveranciers van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder en Z.K.H. Prins Hendrik.

Ged. Raamstraat 11 en 12, 's-GRAVENHAGE.

i TELEFOON H 863.

MEUJBEjL.jP ASSEME**'*

VAASTDEjLS ESrSICHSES