is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT 8 P O fitBLAD

8

ONZE K1MPI0EH GRIJSEELS

DRAAGT

AC HIL LES-RUHH1NGSH0ES.

Vraagt Uw leverancier uitsluitend dit superieure merk. Waar niet-verkrijgbaar, zich direct tot ons te wenden. Importeurs:

T. TEMMINK & Zn.,

MEPPEL Tel. Int. No- 199

had kunnen zgn.

Dat het terrein van V.O.C. minder goed zou zijn dan dat van Hermes is blijkbaar bij het N.C.B. bestuurs niet bekend geweest, anders zou ongetwijfeld de wedstrgd in Schiedam gespeeld zijn. Het had op den weg gelegen van Hermes om bij eventueele mindere geschiktheid van het V.O.C. terrein vooraf hieromtrent aan het bondssecretariaat mededeeliug te doen. Men zou dan de zaak hebben kunnen onderzoeken 't is jammer voor Hermes maar naar onze meening heeft de onbekendheid met het bekerreglement haar parten gespeeld. .

De wedstrijd tusschen Rood en Wit en V.V.V. werd niet zonder strijd door Rood en Wit gewonnen. De Haarlemmers waren o.a. zonder v. Waveren en in tegensselling met de laatste wedstrijden was ditmaal het bowlen zwak, het fielden nog zwakker. Posthuma bowlde vrijwel niet maar liet het werk aan de reservebowlers over. Het V.V.V. totaal werd daardoor 182.

Rood en Wit verloor hierna 7 wickets voor 167 runs en gelet op de kwaliteit van den staart was het zeer de vraag of Rood en Wit het Amsterdamsche totaal zou weten te passeeren. De volgende batslui slaagde echter onder heel veel spanning er in het tot 192 te brengen waarna V.V.V. den verderen strijd maar opgaf,

In den eindstrijd komen dus Zondag in Den

Haag Rood en Wit tegen V.R.A., de derde

ontmoeting derhalve tusschen beide elftallen.

In Haarlem won Rood en Wit, in Amsterdam

bleef V.R.A. in de meerderheid en nu zal dus

een wedstrgd op onzedig terrein de beslissing

brengen. , ,;

De tweede klas.

In het Zuiden werd de tweede klas beëindigd door den wedstrgd tusschen V.O.C. en H.B.S., waarbij de Rotterdammers met een inninga en 158 runs in de meerderheid bleven. Dank zg het hierdoor verkregen extra punt komt V.O.C. hierdoor in den eindstand boven 's Gr. CC. II. Hermes II en H.B.S., die ieder één maal wisten te winnen sluiten de lgst, terwijl zooals reeds eerder medegedeeld Ajax op de eerste plaats staat. Reeds a.s. Zondag heeft de eerste kampioenwedstrijd tusschen Haarlem en Ajax plaats.

De Noordelijke tweede klas schiet minder goed op en vooral de beide V.R.A.-elftallen en Albion, veroorzaken hierbij nog al moeite, wat aan terreingebrek te wijten is. Haarlem heeft thans haar laatsten competitiewedstrijd gespeeld waarin het weer eens bewees toch wel wat boven de gewone tweedeklas krachten te staan.

Van de 10 wedstrgden werder er niet minder dan 7 met innings gewonnen. Het is voor de animo der andere tweede klassers dan ook te hopen, dat Haarlem het volgend seizoen haar geluk maar weer eens hooger op gaat beproeven.

Zondag werd V.R.A. Ha, dat slechts met 9 spelers verschenen was, met een innings en 74

runs geklopt en die overwinning zou nog groot er geweest zijn, \\anneer ook in de 2a innkgs voor Haarlem de gewone bowlers aan het werk waren gezet. Nu kwamen 9 verschillende bowlers ia actie, waarop V.R.A. 153 ruas bijeen trommelde. Als men echter' tevoren een totaahje van 320 bijeengebracht heeft, kan men zich wel een dergelijke luxe veroorloven.

In dat totaal van 320 hadden 9 batslui benevens Mr. Extra dubbele qjf^rs, terwijl da beide andere batslui toevallig geen run maskfes.

V.R.A. Ilb behaalde een oveiwinniog op Albion, di t zich voor 17 en 36 liet uitgooien. De V.R.A.ers plaatsten hiertegenover 85 en 208 wonnen dus met 140 runs.

Veteranon.

Reeds meermalen maakten wij de opmerking, dat onze cricketveteranen nog altijd tot ome beste cricketers behooren en dat slechts uiterst langzaam de jongere spelers naar boven komen.

De verleden week door ons gepubliceerde gemiddelden zjjn hiervan weer een aardig bewijs.

't Is jammer dai de cricketers in ons land zoo slecht boek gehouden hebben van bun verrichtingen, waardoor het naslaan van bijzonderheden uit iemands's cricket loopbaan niet gemakkelijk is. Het eenige werk ja waarin eenige cgfers en bijzonderheden uit de oude Nederlandsche cricketgeschiedenis te vinden zijn, is het boekje van Muiier over cricket, dat echter lang niet op volledigheid aanspraak mag maksc.

In dat boekje vinden we «achter een kiekje van het Nederlandsen XI in 1889, waarop o.m. voorkomen de heeren Jhr. Mr. C. Peith en C J. Posthuma. Raadpleegt men de verleden week gepubliceerde gemiddelden, dan zal men gemakkelijk zien, welk een rol desa heeren thass, dus 26 jtar later, nog in ons cricket epalen.

De eerste gemiddelde vinden wij van het jaar 1890, daarvoor werden de scores waarschijnlijk niet genoteerd. Op die gemiddelde» vindan we onder de bowlers Posthuma ea Schröder met de volgende cgfers:

O. R. W. Gsm. Posthuma 279 248 90" 2.75

Schröder 266 298 82 3.63

terwijl onder de batslui Feitb, Posthuma en en Schröder resp. 2, 3 en 5 staan. Schröder heeft door omstandigheden dit seizoen weinig gespeeld, vandaar dat hij dit jaar niet op de gemiddelden voorkomt, wat niet wegneemt dat hg met eenige oefening toch nog tot de besten behoort.

In 1891 vinden we een A.CC elftal waarvan Schröder, J. v. d. Linde, Dr. Proost en v. d. Berg thans nog aan wedstrijden deelnemen. In dat zelfde jaar staat Schröder No. 1 op de bowlinglijst met 53 wickets voor 166, runs, gevolgd door Posthuma met 29 wickets voor 98 runs. Onder de batslui staat Schtöier dan No. 2.