is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

EET SPORTBLAD,

V. R. A. Eerste innings.

Chr, v. Loon b H. Wagener 3

6. Meijers b H. Wagener 39

L. Heemekork b C. ter Kuile 22

G Flamburger b H. Wagener 74

W. Brouwer b C. ter Kuile 24

Beo ou o Wagener b C. ter Kuile 19

M. Kortenhorst b J. H. v. Heek 15 J. de Meijere c E. v. Heek b J. H. t. Heek 6

J. Eader b J. E. t. Heek 0 j. Doilemans Sr. c E v. Heek b J. H. v, H. 0

Chr. des Bouvne not out 0

Extra's 6

Totaal 208

Bowlingcijfers.

Ó M R W

H. Wagener 16 0 68 3

C. ter Kuila 15 1 71 3

A. H. van Heek 2 0 19 0 -

J. H. van Heek .8 0 44 4 ■ P. W.

Ie innings 2e innings

E v. Heek b Hsmburger 16 lbw Heemskerk 1 A. H.v.H c v. Laon b Brouwer 15 b van Loon 6 W. ter Kuile b Hamburger 1 not out 38 C. ter Kuile c Kortenh. b Hamb. 0 C. de M. b Heemsk. 2 H. Wagener e Meijer b Ender 4 c Heemsk. b , 0 J. H. van Heek b Brouwer 7

W, Gernts'n b Ender 0 not out 18

R. v. Rossum b Ender 1 A. Beoker o v. Leon b des M. 0 Snoeienbosch c des Bouvrie

b des Meijere 0 Luushof not out 4

Extra's __4 Extra's 6

Totaal 52 Totaal ~65

Bowlingcijfers. Ie inn'ngs 2e innings

OMRW OMRW Hamburger 7 0 17 3

Brouwer 8 3 16 2 *

Ender 5 0 13 3

de Meijeie 4 14 2

Heemskerk 3 0 11 3

des Bouvrie 4 0 13 0

van Loon ' 2 0 11 1

Kortenhorst 1 0 10 0

Baom 10 7 0

1

5

83 2 0

18

6 65

2e innings OMRW

Cricket in de Hoofdstad.

V.V.V". speelde Zondag j.l. een interessanten wedstrijd togea Rood en Wit voor den beker. Posthuma zond zijn gasten eerst aan bat en deze profiteerden daar flink van door het mooie totaal van 182 bijelkaar te slaan.

6 Spelers kwamen in de dubbele cijfers met K sr (die cp de bekende wijze 37 maakte) als topscorer. Nieda met 17 vertoonde echter verreweg het beate cricket. Rydon en ten Bruggen Gat© met retp. 5 v. 5i en 4 v. 42 namen' samen de meeste wickets terwijl Tiel het andere nam voor 46 runs.

Met belangstelling wachtte men nu de innings der Haarlemmers af en v. Klaveren en Grootmeyer bowlden in de beginne zóó goed, dat algemeen een V.V.V-overwinning verwacht werd. Posthuma mét Kool redden echter dtn wedstrijd en vooral de eerste sloeg er geweldig op los o.a. een pracht-zes recht vooruit op Grootmeyer. v. Klaveren werd door Kool geducht onderhanden genomen en scheen totaal zijn lengte kwijt. Chang&n fcielp niet en toea Posthuma en Kool door Grootmeyer warea opgeruimd had Rood 'en Wit zoo goed sla gewonnen. De volgende batslui legden de laatste hand aan het werk en toen bet VV.V.-tota»! met 10 rums was overschreden met nog 3 wickets iu handen gaf Grootmeyer

den strijd op. De captain had het beste gebowld met 5 voor 57; terwijl v- Klaveren 2 voor 93 nam. Opgemerkt dient te worden, dat Rood en Wit invallers bad voor v. Waveren, Holdert en v. Manen; terwgl V.V.V. het zonder W. Grootmeyer moest doen.

Voor de competitie toog V.R.A. Ha naar den Schoterweg en trof Haarlem in ongenaakbaren vorm. v. Loon en Kortenhorst zorgden er voor dat een fatsoenlijk totaal van 93 werd bereikt door resp. 28 eti 29 te scoren. Schmeink bos 1de uitmuntend en nam 7 wickets a 6 runs per stuk.

De Haarlemmers bezorgden hierna hun tegenpartij ee» gezellig half uurtje fialden en scoorden er lustig op los. Negen spelers kwamen in de dubbele cijfers met Schmeink en Kruseman (72 en 66) als topscorers.

De sympathieke A. A. v/d Berg waagde zich weer eens aan een match en is hopenlijk weer geheal genezen. Hij maakte 15 runs hetgeen tenminste weer een aanmoeding te mser is om het er niet bij te laten. Het totaal werd 322 hetgeen grootendeels te wijten was aan zéér zwak bowlen. De samenstelling d.r 2e elftallen van de combinatie laat m.i. nog veel te wenschen over en waar in het 2e elftal b tegen Albion 4 goede bowlers meespeelden kan ik mij niet goed begrijpen waarom niet 1 of 2 van dit viertal in het a-elftal waren opgenomen. J. E, Stroeve, v/d Chys, Murphy of des Bouvrie zouden hier vaa veel nut gewsest kunnen zijn. Er moet mij no# ééa opmerking uit de pen n.1, deze, dat V.R.A. weer zééc onvoltallig verscheen en dat de animo voor het 2b elftal mij wat grooter schijnt.

De 2e innings leverde 131 runs op waarbij Heemskerk (48), Boom (34) en de Meyer (21) goed werk verrichtten. De uitslag was dus een overwinning voor Haarlem met innings en 89 runs. Dit elftal is dus definitief kampioen der 2a klasse Noord. Mijn gelukwer schen aan captain v/d Berg met het behaalde succes en den welgemeenden raad het volgend jaar weer eens een kansje in de le klasse te wager-!

V.R.A. Ilb deed beter werk door een 7-tal Albionmenschen met 140 runs te kloppen.

V.R.A. fesst eerst battend bracht het tot 85 runs, waarvan Murphy 24 en J. Dolleman 16. F. E. J. v. d. Stadt bowlde puik en nam 9 wickets voor slechts 28 runs, terwijl G. E. v. d. Stadt (die zijn bowling-form kwijt schijnt) 1 voor 88 nam.

Albion faalde hierna op v. d. Chjjs en J. E. Stroeve en bracht het tot 17. Bowlingcijfers waren natuurlijk keurig in orde, nl. reep. 2 voor 8 en 4 voor 8.

V.R.A. nogmaals ingaande sroorde hietop 108 runs. De Gorter 26, v. d. Chijs £5, Murphy en Juultja de Leon elk 16. J. E, v. d. Stadt nam thans de meests wickets nl. 5 voor 51 en T. E. J. 2 v« or 47.

Albion probeerde het nog eens en ook thans weder een pover totaaltje nl. 36, des Bouvrie 4 voor 9, J. E. Stroeve 1 voor 7. Hoe zit dat met Albion? De animo voor ons spel mag toch in de Zaanstreek zeker niet verslappen 1

Een aardige wedstrijd, waarbij het niet aan spanning ontbrak, werd te Utrecht gespeeld,