is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET S ? O

in de laatste jaren meer en meer toepassing vinden, zoodat verwacht mag worden, dat deze beoefening zich in de komende jaren met groote snelheid zal uitbreiden;

redenen, waarom het bestuur der Nederlandsche Athletiek Unie dankbaar het door Uwe Excellentie in het belang van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van ons volk genomen initiatief waardeerend, verneemt eerbiedig ter kennis van Uwe Excellentie te mogen brengen, dat vermeld bestuur het zich tot een voorrecht zal rekenen aan de bedoelde commissie allen eventueel gewenschten steun en voorlichting te mogen verleenen,

't welk doende

volgden onderteekeningen.

De Nederlandsche Korfbal Bond maakt in eene circulaire aan zijn leden bekend, dat hij een athletiek diploma voor leden van den N.K.B heeft ingesteld.

Hierbij is de bepaling gemaakt, dat o.m. diploma's door de N.A.U. afgegeven voor het voldaan hebben aan één of meerdere door den N.K.B. gestelde eischen, erkend zullen worden.

Namens het bestuur E. DE HERDER Zadelstraat S8bis, penningmeester Utrecht. w.d. secretaris.

(Einde officieel gedeelte),

Athletieknieuws.

Het 100 Meter record.

Nog slechts eenige dagen en het 100 meter record van Rivère zou z'n 20 jarig jubileum hebben gevierd, want op 28 Aug. 1895 had de Amsterdamsche sprinter de 100 meter in 11 sec. geloopen.

Tot 'n jubileum is het echter niet gekomen want Zondag is Grijseels er in geslaagd om het zoozeer door hem begeerde record eindelijk op zijn naam te brengen. Aan onzen kampioen onze welgemeende gelukwenschen, hij heeft weer eens opnisuw aan onze athleten laten zien waartoe men met ernstig willen en degelijke oefening in staat is. Voor Grijseels is het al buitengewoon jammer, dat er dit jaar van internationale wedstrijden geen sprake is, zoodat hij tegenover sterke buitenlanders niet kan toonen waartoe hij in staat is. Wel zijn er plannen zwevende dat hij nog aan enkele wedstrijden in Zweden gaat deelnemen, maar de uitvoericg van die plannen lijkt ons niet erg waarschijnlijk en Grijseels zal zich dan ook voorloopig wel tot deelname aan nationale wedstrijden moeten bepalen. Buitengewoon jammer is het ook, dat er geen kans is op Olympische spelen in 1916, want hier zou Grijseels ongetwijfeld ons land heel wat beter hebben vertegenwoordigd dan in 1912 te Stockholm, want eerst sedert 1912 heeft hij zich tot een looper van buitengewone capaciteiten ontwikkeld en we zouden hem gaarne eens tegen de Amerikaansche beroemdheden in actie willen zien. Dat hij tegen deze athleten succes zou hebben willen we niet beweren, maar toch geeft het te denken dat de 100 meter op de laatste Olympische spelen door den Amerikaan Craig gewonnen werd in l04/6 sec. en dat op een uitmuntende baan en onder de meest ideale omstandigheden. Zondag liep

R T B L A D.

Grijseels de 100 in 10*/t sec. op een grasbaan, wat een heele handicap is. Voor Grijseels en voor den naam van onze Hollandsche athletiek is het dan ook zeer jammer dat hij thans tegenover het buitenland niet kan laten zien waartoe hij in staat is.

De Militaire kampioenschappen in het Stadion georganiseerd door de Centrale Sportcommissie, schijnen zich wel in de belangstelling der militairen te mogen verheugen.

Men heeft ze over 2 dagen verdeeld en wel op 11 September wedstrijden voor officieren en op 12 September voor militairen beneden den rang van officier.

Op beide dagen worden reeds 's morgens voorwedstrijden gehouden zoodat de middag uitsluitend aan de beslissingen gewijd is. Wij hoorden, dat de wedstrijden voor officieren niet voor het publiek toegankelijk zullen zijn, zoodat deze meer een onderling karakter zullen dragen.

Op den 2a dag wordt het programma aangevuld door een voetbalwedstrijd tusschen

H. V.V. en H.F.C en door eenige gymnastiekdemonstraties van den AmsierdamschenTurnbond.

Zoowel voor de officieren als voor de andere militairen is het volgende programma vastgesteld : Speerwerpen, discuswerpen, polstokspringen, hoogspringen, verspringen en hardloopen over 100, 400 en 1500 Meter benevens 4 X 100 Meter estafette.

Cross country.

De Centrale Sportcommissie heeft nog meer athletiek op haar programma staan. Dank zij de welwillende medewerking van den Heer F. W. Baron van Tuyl van Serooskerken, die zijn landgoed Velserbeek nabij Velsen ter beschikking stelde, zal n.1, op Donderdag 2 September a.s. een militaire cross country worden gehouden.

Het parcours heeft een lengte van 2 K.M. en zal verschillende hindernissen bevatten. Iedere groep uit de stelling van Amsterdam zal een 10 tal deelnemers mogen afvaardigen. Deze wedstrijd zal worden voorafgegaan door voorwedstrijden in hardloopen. Er zal nl. worden uitgemaakt, welke militairen de stelling van Amsterdam zullen vertegenwoordigen in de hierboven genoemde leger-athletiek-wedstrijden op 12 September.

Een 24 uurs wandeling.

De jeugdige Haagsche sportman J. M. Coeïand is er in geslaagd in 24 uur een wandeling Van ruim 150 K.M. af te leggen. Het traject liep van den Haag over Hoek van Holland naar Rotterdam en van daar via Gouda, Woerden, Bodegraven en Leiden terug naar Den Haag. Hij vertrok Zaterdagavond om 7 uur uit Den Haag vau het sportterrein Houtrust en kwam in de navolgende plaatsen op de daarachter aangegeven tijd aan:

Loosduinen 7.41 's avonds, Monster 8.26, 's-Gravenzande 8.48, Westerlee 9.47, Maassluis 10.42, Vlaardingen 11.43, Rotterdam aankomst

I. 45, vertrek 2.25, Gouda 5.45 Zondagmorgen, Woerden aankomst 9.35, vertrek 10.20, Alfen 1.10, Leiden vertrek vier uur, Den Deyl 5 23, 's-Gravenhage Boschhek 6.25 en aankomst café Hollandais Groenmarkt (eindpunt) 7 uur Zondagavond.