is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 34, 26-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

dubbele cijfers Beuth 63 n, o. Davidson 24, Beijdon 21 en v. Wessem 15 n. o. Slechts Pijpers met 3 v. 33 had succes gehad.

De kwestie was nu of V.E.A. er in zou slagen den tijd uit te spelen of 133 runs te maken.

Green van beide lukte want de lefthander Eaber had enorm zijn dag en puzzelde de batsmen door zijn vreemde actie. Slechts Zweerts voelde zich op hem thuis, doch een change in den aanval was ook hem noodlottig en alhoewel Schram» mog eenigen tijd stand hield mocht het V.B.A. niet gelukken den v>edstrijd uit het vuur te sleopen. Het totaal werd 77 runs met Zweerts met 18 als topscorer. Eaber had de mooie cijfers 7 v. 26, Beijdon 2 v. 31, Beuth 1 v. 6.

Rood en Wit II won dus met 55 rune.

V.V.V. zou Albion ontvangen, doch de Zaandammers konden geen elftal bij elkaar krijgen en lieten een kostelijken cricketdag voor V.V.V. verloren gaan. De animo in Zaandam schijnt er niet op vooruit te gaan!

Eendracht is door het niet opkomen van Hilversum II definitief kampioen der 2e klasse A.C.B. Hoe zit dat met Hilversum? Dat niet opkomen is alléén goed voor de kas van den A.C.B. _____ Mr. RUN.

Gemiddelden A.C.B. le sfd. Batten.

R. H. S. I. N. O. Gem.

J. v. d. Linde, Herc. 179 52 7 2 35.80

Rosenberger, V.V.V. 56 40 3 — 18.67

v. d. Laan, V.V.V. 54 19 4 1 18 —

Engelgeer, V.V.V. 52 44 4 1 17.33

der Kinderen, Vleerm. 84 44 7 2 16 80

Schutte, Vleerm. 133 105 8 — 16.64

J. v. d. Kieft,Vleerrr. 106 57 8 — 13.25

F. v. Aken, Vleerm. 90 28 9 2 12 86

Wix Olympia 106 26 9 — 11.78

D. v. Aken, Vleerm. 75 18 8 1 10.71

J. C. de Haan, Olympia 104 31 11 1 10 40

Langeraar, Vleerm. 78 32 8 — 9.75

J. Pelser, V.V.V. 29 15 3 — 9.67

Joubert, Herc. 66 34 7 — 9.43

Smits, Kamp. 75 17 8 — 9.38

Osing», Olympia 71 29 9 1 8.89

v. Buren, Olympia 79 26 9 — 8.78

Guirrep, Olympia 87 29 12 2 8.70

Martron, Olympia 64 17 9 1 8.— Bowlen.

O. M. TC. W. Gem.

J. v. d. Linde, Heic. 68B/6 23 114 35 3.26 Engelgeer, V.V.V. 314/6 4 90 20 4.50 D. v. Aken, Vleerm. 551/, 18 128 23 5.57 Wix, Olympia 122s/6 32 264 47 5.62 J. C. de Haan, Olympia 138 34 284 46 6.18 P. v. Aken, Vleerm. 64*/, 8 165 23 7.17 Langeraar, Vleerm. 76s/6 23 173 19 9.11 Joubert, Herc. 76 24 179 19 9 42 Smits, Kamp. 98»/, 15 281 17 10.41 v. d. Stok, Herc. 78s/6 9 271 21 12.90 A. DE HAAN Azn., Secr.

ATHLETIEK

Nederlandsche Athletiek Unie. Officieele Mededeélingen. In de Zaterdag j.1. gehouden buitengewone bestuursvergadering is afscheid genomen van

onzen secretaris D. J. de Vries.

Namens de N.A.U. is hem een zilveren herinneringsmedaille aangeboden, terwijl bij acclamatie een voorstel van het dag. bestuur is aangenomen, om de e k. algem. vergadering voor te stellen den heer De Vries tot Eerelid der N.A.U. te benoemen.

De vergadering heeft bij monde van onzen voorzitter den beer De Vries gehuldigd voor de vele werkzaamheden, die hij als secretaris en als propagandist voor de athletiek in 't algemeen en de N.A.U. in het bijzonder heeft verricht.

Baron van Tuyl huldigde hem namens het N.O.C. en de heer Muiier namens de Eere-leden.

Vele telegrammen gaven blijken van belangstelling van afwezige bestuurs- en Eere-leden.

Dat het verscheiden van oozen secretaris in de sportkringen aandacht trok, bewezen de verslagen in de Zondag-ochtendbladen waarin op alle manieren hem hulde werd gebracht voor het vele, goede werk dat bij verzet had.

Namens de N.A.U., het bestuur en het dag. bestuur in h.t bijzonder wordt hem een goede reis en een goede toekomst in Insulinde toegewenscht.

't Ga je goed Dick en tot weerziens!

Het bestuur der N.A.U. heeft besloten de verkiezing van een Secretaris aan te houden en heeft ondergeteekende aangezocht het secre. tariaat tijdelijk bij het penningmeesterschap waar te nemen en machtigde hem zich van hulp te voorzien.

Tot tijdelijk lid van het dag. bestuur werd den heer C. A. W. Hirschma», P. C. Hooftstraat 19, Amsterdam, benoemd.

In de vacature de Vries, werd tot vertegenwoordiger in het Ned. Olympisch Comité de heer E. de Herder verkozen.

Voorgesteld als Unie-leden door A.A.C.: H. G. Bakkers, G. Bakels en H. BtüggemanÈ; door R.S.G.V.: B. Sparrjersberg; door Sparta: 't Hoeg en Vunlsteke; door U.Ü.: W. L. Z. van der Vegte; door Snel: P. A. vanVelzen; door Philips: H. Dingemans, J. Hoevelaken, A Meilink en J. Prins; door Udi: S. de Jonge en Th. van der Horst; door Alcmaria Victrix: B. Verheijen.

Voorgesteld als donateur de h.h.: J. H. Willink, J. W. Meijerink, F. H. Meijerink, J. Brus, allen te Winterswijk en Max. J. Wilmisk, te Utrecht, allen tegen ƒ 2.50 per jaar.

E. DE HERDER Zadelstraat 38bis, penningmeester Utrecht. w.d. secretaris.

Recordcommissie.

Ingekomen is eene aanvrage van den heer E. J. P. Alting Siberg, lid van H.B.S. den Haag, om het, door hem op 15 Augustus te Rotterdam verbeterde record in het hoogspringen zonder aanloop, dat op 1.325 Meter werd gebracht, officieel te erkenne;.

Namens de recordcomm. E. DE HERDER, Secr.

Bij mijn vertrek naar Nederlandsch OostIndië op a.s. Zaterdag per s.s. „Prinses Juliana" roep ik mijne vele sportvrienden een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe.

D. J. DE VRIES. {Einde officieel gedeelte).