is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 34, 26-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HIT SPORTBLAD.

Athletieknieuws.

Kampioenschap N.V.B.

De 2e wedstrijd voor het kampioenschap van den N.V.B. werd Zondag op het Spart* terrein gehouden en ook hier werd het doordat de meeste deelnemers in verschillende nummers uitkomen, een late geschiedenis. Inderdaad zal men een andere regelisg dienen te treffan om aan deze bezwaren tegemoet te komen, wat wij reeds bij ons verslag over de Amsterdamsche wedstrijden hebben betoogd.

Veel voldoening heeft bet resultaat ditmaal niet geschonken omdat het hoofdnummer, de 4 maal 100 M. estafette absoluut mislukte waardoor U.D. zich 16 pusten zag ontnemen die haar anders misschen het athletiek kampioenschap van den N.V.B. hadden beaorgd. Of die disqualificatie van U.D. echter wel heelemaal jnist is lijkt aan twijfel onderhevig. De jury heeft eenmaal uitgemaakt dat bet hinderen onopzettelijk gebeurd is en dan is dit ook niet strafbaar. In het" bewuste artikel staat dit wel niet duidelijk maar we hebben in de prac tijk herhaaldelijk gezien dat men onopzettelijk hinderen niet strafte, wat naar onze meening ook volkomen logisch is. De jury was het intusschen hierover niet eens. Het gebeurde in de heat tusschen U.D. en Haarlem en aanvankelijk besloot men te laten overloopen. Toen dit echter was gebeurd werd ten slotte U.D. toch gedisqualificeerd. Ook Haarlem was hiervan de dupe want onder normale omstandigheden had het een beteren tijd gemaakt. Intusschen Inkt het wel gewaagd om aan een enkel nummer zooveel punten te verbinden daar een mislukking of een ossgelukkig toeval in zoo'n nummer, een zeer onzuiveren eindstand kan veroorzaken. Niet alleen U.D. maar ook Sparta en Pro Patria werden gedifqualificeerd zoodat R.S. en VG. al heel gemakkelijk aan 16 punten kwam.

Intusschen geeft het toch wel eenige voldoening dat het kampioenschap bij H.B.S. is gekomen, omdat dit ten minste een kampioenschap is dat niet door een enkele speler werd veroverd. Verschillende H.B.S.ers hebben tot het puntental van de nieuwe athletiekkampioenen bijgedragen en dat bewijst dat de beoefening der athletiek bij H.B.S. algemeen op een hoog peil staat. Aan de nieuwe kampioenen onze hulde I Zonderen we de estafette uit, dan behaalde Jur Haak op 1 puat na alle punten voor Haarlem. Dat eene punt kwam op rekening van Scbravendijk, die No. 4 was bij het speerwerpen. Inderdaad heeft Jur Haak zich hier als een zeer veelzijdig athleet doen kennen, waarvoor hij alle hulde verdient.

In het hoogspringen met aanloop was Jur Haak, zooals verwacht ken worden, No. 1 met een sprong van 1.65 M. Perkenaar en van Duijn brachten het tot 1.60 M.

Het polsstok-hoogspringen was een succesnummer voor H.B.S., dat in dat nummer 8 punten veroverde. De beide H.B.S.ers Braspot en O. van Rappard, benevens de U.D.'er Spaander, sprongen ieder 2.S0 M. De loting was hierbij voor H.B S. het gelukkigst.

Boutmy was met het speerwerpen weer No. 1 met een worp van 41.55 *M.

Bij het 110 Meter hindernis wist de U.D.'er

Spaander met een miniem verschil op Jur Haak eerste te worden in 18'/b sec« ..

Het hardloopen over 800 M. was bijzonder interessant, ook door het, groot aantal deelnemers. , , ,

Grijseels, die van te voren had aangekondigd dat hij een poging zou doen om het Nederlandsch record op zijn naam te krijgen, nam dadelijk de leiding, om die niet meer af te staan. Hij won in 2 min. B»/, sec, daarmede dus een nieuw Nederlandsch record makend.

Wie zal de eerste zijn die de 800 Meter m ons land binnen de 2 minuten loopt?

Over de estafette schreven wij reeds in den

*8DeaDpüntenverdeeling was derhalve ditmaal

SVslgt: 4 + 3 + 1 + 1 + 4 + 3 + 8 = 24 R.S.enGV.2 + 3 + 2 + 16 =23 Quick 3 + 4 + 2 + 12 =21 Haarlem 4 + 3 + 2 + 1 + 4 =14 U.D. 1 + 2 + 1 + 4 + 4 =12

Verder behaalden Sparta, Pro Patria en Vitesse resp. 3, 2 en 1 punt

Voegt men hierbij de ba de wedstrijden m Amsterdam behaalde punten dan is de volgorde.

1 H.B.S. 15 + 24 = 39 punten.

2. Haarlem 17 + 14 = 31

3. R.S. en V.G. 7 + 23 = 30

4. Quick 4 + 21 = 25

5. U.D 10 + 12 = 22

6. Vitesse 10+1 — 11 „

7. Sparta 5+3=8 „

8. Pro Patria 2 + 2=4 » Verder behaalden D P.C, D.E.O. en Ajax

ieder 1 punt.

Het kampioenschap met den daaraan verbonden Xeixes beker, kwam dus in het bezit van HBS. Sedert de instelling van dit kampioenschap in 1908 werd het achtereenvolgens Lwn«n«n door H.P.C., Quick (Haag), Xerxes,

Voorwaarts (Utrecht), A.F.C., Haarlem en H.B.S. In 1914 werden geen wedstrijden om het kampioenschap gehouden.

De heer Hirschman Vice-Voorzitter van den N.V B. en de N.A.U. reikte de prijzen uit, waarbij hij o.a. mededeelde, dat de regeering een bedrag van / 38.000 had besteed voor het aanschaffen van atfaletiekmatenaal voor de militairen. Van deze gelegenheid maakte de heer Hirschman tevens gebruik om den heer de Vries, de scheidende secretaris van de N.A.U. in het openbaar te huldigen. Hem werd een bloemstuk aangeboden.

De uitslagen laten we hier volgen. Hoogspringen met aanloop: Haarlem (Jur Haak) 1.65 M.; 2 Quick (H. J. G. Ferzenaar Jr.) 1.60 M. ;3 R.S.G.G.V. („Jumper") 1.60 M.; 4 U.D. (Overeea) 1.55 M. _„,„__

Polsstokhoogspringen 1. H.B.S. (M. D. Braspot) 2.90 M.; 2. H.B.S. (O. E. van Rappard) 2 90 M.: 3. U.D. (R. L. Spaander) 2.90 M.; 4. H.B.S! (H. M. M. v. Rappard) 2 60 M. Ingooien met den voetbal: 1. Quick (W. Jansen) 25.03 M.; 2. R.S.&G.V. (8' van Duyn) 24.70 M.; 3. Quick (J. Japikse) 24.10 M.; 4. U.D. 2290. M.

Hardloopen 110 M. (hindernis): 1ste serie, 1. Vitesse (H. J. Rodermond) 207/io 5 2. Quick (A. W. Langereis) 22 sec. 2de Serie: 1 Haar-