is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 35, 02-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

D.W.V. II 8 7 1 — 15 80-5

K.F.C. II 8 5 — 3 10 35-19

Q.C.C. II 8 3 - 5 6 17-25

O.V.V. II 1 8 2 1 5 5 13-82

W.F.C. VI 8 2 — 6 4 11—24

Afdeeling H.

Z.F.C. VI 10 8 1 1 17 59-20

Zaandam III 10 8 — 2 16 39—16

D.W.V. III 10 5 - 5 10 37—37

K.F.C. III 10 5 — 5 10 35-35

O.F.C. II 10 3 — 7 6 16—27

O.V.V. III 10 — 19 1 5—51

Wisselkruis. Voorronde Purmersteijn—Q.C.C I 4—0.

K"F,C' 1 r l ) Purmersteön II 0 |

Pnrmersterjn II 3 J i ZF.C III 0 )

Z.F.C. III 0 J Z F 0 m 8

W.F.C III 3 J Z.F.C. II winnaa,

S.H.B.S. 2 1 z.F.C. n 2 |

Z F-°- 11 U Z.F.C II 5

Assendelft I 2 ) j t J

Helder 11 1 ' Namens het Bestuur van den N.H.V.B.

D. GORTER Cz.

Secr.-Penningm.

Afdeeling G. 8 7 1

ATHLETIEK

Atületieknieuws.

Het oude ÏOO Meter record.

Hoewel het feitelijk van eenige practische waarde ontbloot is een niet meer bestaand ronnrrl ie hfifnreken. is het terwille van onze

atbletiekgeschiedenis toch wel van belang nog eenige plaatsruimte aan dat oude record te wijden.

De heer Rivière deelde ons mede, dat bij den hfiTOiistflii wedstriid in Rotterdam ba vrijwel

gelijk met Doerry over den eindstreep giag,

zoodat er zelfs een ooge diik spn»ae w«» een dead heat. De jury besliste echter in het voordeel van den Duitschen kampioen, maar voor beide loopers werd dezelfde tijd van 11 sec. genoteerd, welke tijd derhalve als record

werd beschouwd. Moe net ecnier niogtuy». a..i a*..a tnrl in daarna uiteeaeven officiële

recordlijst niet voorkwam, was hem al onbe¬

grijpelijk als oup.

Een onzer lezers zenai ons eeu ei»»" „Het Boek der Sporten", samengesteld door Jan Feith en anderen,

In het bedoelde boek werd over het record in kwestie het volgende geschreven;

Sparta

debuteert in 1894 m*t goed geslaagde athle-

tische wedstrijden, volgens veien ue u«b«, hier ooit gehouden werden. Engelsche en Duitsche loopers betwisten den Hollanders de prijzen, ook'de kampioenschappen, waardoor we het zeldzame schouwspel te genieten kregen,

dat een buitenlander als de Deste nowuiwaw» looper op de 100 M. gold.

Op den korten atstana wini ae ijeig x w»in HVs sec, Kellenbach volgt met % sec.

langer. _ • ': ... . , .

Het volgende jaar is nei weer op» internationale wedstrijden geeft. Op de 10U vards wint Beatton (Eogelschman) in 10 /B sec

wat record is voor een wemri»uu<iwiD ««.««Hg wint ook de 100 M. in 104/6 sec. De Duitscher Doerry is tweede in 11 sec. V. dfi Rivière wordt derde in denzelfden tgd, di« record wordt voor Nederland".

Ook dit geeft echter geen nieuw ïicnr, ïmme^

au. ~*,„A „Unaaavnn in 1900 en t06P

Uil UUO* wwu ' . . ... l

stond het record ook wel in de officieele lus*.

De vraag is slechts waarom de verslagen v»-

, . .. i • -i J „„„ Aio. HaoeD

den weastrga in ae spurtmaucu »»" -«< —o-, geen melding maken van het bewuste recor»

en waarom net zeiis m ue ï»w •"•*>geven officieele recordlgst van de N-A.B. ni« voorkomt. , *

De heer Rivière deelde ons verder mede a» het op zgn naam staande record over 80 yard» niet in een wedstrijd werd gemaakt maar ij een officieel gecontroleerde recordpoging OF vroegere terrein vaa de A A.C aan de Nassa» kade te Amsterdam. Inderdaad herinneren ons thans deze goedgeslaagde poging van de heer Rivière, waarvan destijds ook in de d»& bladen melding werd gemaakt.

"Wedstrijden N.A.UMen verzoekt ons er op te wijzen dat do* een misverstand in het programma der N.A- ' wedstrgden op a.s. Zondag achter polwW* springen vermeld ia „Kampioenschap van IS ede» land". In Rotterdam is immers reeds om o» kampioenschap gestreden. ■> . .a

De Wedstrijden van Philips Sportvereeniging-

De wedstrijden van Philips sportvereenig»»» te Eindhoven op den jongsten Zondag gebo den, kunnen alweer als een welgeslaagde prop ganda voor de athletiek in het Zuiden van o land worden beschouwd en wg willen hop , dat deze wedstrijden een blgvende plaats in p , athletiek programma zullen gaan innemen W% de goede invloed die er van uitgaat, is ree duidelijk merkbaar.