is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 36, 09-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET 8POKTBLAD.

Mac Neill v. d. Nagel Wilhem Launspach Mundt Bijvoet Kunt ze, de Serrière, v. d. Bergh v. Heemstede, Boeli Kessler, de Calonne

Tubantia beschikte over de volgende spelers: Wagteveld Nijhof Kolthof Dekker Meijer Karstenberg Prins, Hof, Nijhof Jr., Nrjhof Sr., Verbeek

Scheidsrechter is de heer de Vries.

Beeds na 2 minuten leiden de gasten door een fout van den Hengeïosche doelman. Na 4 minuten herhaalt zich dezelfde historie en spoedig daarop schiet Kuntze voor de derde keer den bal in 't verlaten doel. Het ziet er voor de roodhemden donker uit. Nog meer als een paar goede aanvallen stranden op 't soliede spel van v. d. Nagel en in laatste instantie keert Mac Neill enkele goadgerichte schoten. Wilhelm alleen is wat onzeker. -

Als dan ook Nijhof Sr. hem weet te passeeren komt Tubantia's eerste doelpunt. Spoedig daarop doelpunt Nijhof Sr. voor de 2de maal, handig profitserend van een treuzelen der Haagsche verdediging. Dit wordt de Hagenaars toch te kras. Keurig speelt de voorhoede samen. Voo al Boelie Kessler en de Serrière zgn zeer gevaarlijk.

Echter weet weer Nijhof Sr. de Haagsche verdedigisg te verschalken, zoodoende beide partgen op geloken voet brengende. Voor de rust weten echter de Hagenaars nog 2 maal te doelpunten, zoodat wanneer de pauze aanbreekt de stand 5—3 voor H.V.V. is. Na de gebruikelijke theebeweging, blijkt het spei der Oosterlingen stukken beter te zgn dan voor de rust. Met wind tegen blijven ze mst 2—0 thans in da meerderheid, zoodat wancear het eiade komt de partgen op gelijken voet zijn 5—5. 't Was een werkelijk keurige partij voetbal, die te zien gegeven werd, waarvan de ruim 2000 toeschouwers dan ook volop hebben genoten.

Een opmerking moet ons ten slotte nog uit de pen. Geregeld leest men reeds ia de groote dagbladen een aankondiging van de verschillende wedstrgden, die in 't westen zullen worden gespeeld, soms zelfs met opgaven van de verschillende elftallen. Ook vindt men in de Maandagochtendbladen van genoemd district de verschillende voetbalverslagen. De andere voetbaldistricten worden door deze dagbladen doodgezwegen, terwgl toch gewoonlijk de noodige gegevens aan genoemde bladen worden afgezonden.

Een wat minder stiefmoederlijke behandeling zou aan ons voetbalspel en misschien ook aan deze bladen zeer zeker ten goede komen.

OOSTERLING.

Limburgsche Brieven.

Twee verrassingen.

De eerste keer, dat ik na langentnd weer de pen opvat, om over ons Limburgsen en speciaal het Venlosche en Roermondsche voetbal te schrijven, moet ik reeds gewag maken van een tweetal verrassingen, ons door Roermond gebracht.

De eerste verrassing is, dat „G.S.C." is omgedoopt in „R.V.V." Heel onverwachts stelde

de voorzitter dit op de algemeene vergadering van Zaterdag voor, en 't werd juist met de vereischte meerderheid aangekomen. Echter, onder de afwezigen op die vergadering zijn verschillende tegenstanders van die naamverandering en aanvankelijk wilden deze een nieuwe vergadering beleggen, om toch den naam „G.S.C." te handhaven. De voorzitter stelde toen echter de „portefeuille-kwestie" en su is deze actie weer aan 't verflauwen en denkelijk zullen we dus in 't vervolg niet meer spreken van „G.S.C", doch van „R.V.V." („Roermondsche VoetbalVereaniging").

Die R.V.V. nu bracht ons 's anderendaags weer een verrassing. Zij versloeg het Bossche „Wilhelmirsa" met 2—1! Dit was al even onverwacht als die naamverandering! Wie had durven verwachten, dat „R.V.V." dat 't vorig jaar neerlaag op neerlaag leed, dat geen enkelen wedstrijd kon winnen, dat die R.V.V. thans uit de sloffen zou schieter;, dat zij zelfs de kampioen van het Zuiden zou kloppen! We willen toegeven, dat, M Wilhelmina" een drietal invallers teldf, doch R.V.V. kwam ook met twee invallers ia de voorhoede uit. Ook het kleine oneffan terrein heeft ,,Wilhelmisa" parten gespeeld, doch dit neemt niet weg, dat 't een mooie prestatie van R.V.V. blijft om zulk een elftal te kloppen. Het apal van Wilhelmina was stukken beter dan dat van R.V.V. doch het warme enthousiasme der Roermondmaars vulde aan, waar zij in tac isch spel te kort schoten.

„Wilhelmina" haaft in Roarmond een uitstekenden iadruk gemaakt, zoowel gedurende als na tfbop van den weisrijd. Dat „R.V.V." echter ook in de competitie zal zegevieren, zouden we riat durven beweren. Wanneer haar speler* zich niet meer gaan t eleggen op juist plaatsen ea zuiver eaoienspel, dan vreezan we

met de grootste vraeza voor nederlagen.

Doch laten we h pssi, dat mat deze overwinsing de Roermondsche spelers weer faun vurig spel hebben teruggevonden en dat zij ons nog manige verrassisg mogen brengen.

„R.V.V." vierde Zondag j 1. tevens haar eerste lustrum. Het bestuur had hiertoe een feestavond aangeboden aan heeren werkende en ondersteunende laden en genoodigden. De avond had een zeer gezellig verloop. Muziek, zang, tooneel en voordrachten wisselden elkander af. Daarbij worden door den voorzitter nog eenige voatbalverzen uit de oude doos voorgedragen, die zeer in dea smaak vieler. Zoo hoorden we weer eens het gedicht van „Clocbe" op de 13—0 nederlaag van „R.V.V." (het oude „R.V.V." wel te verstaan) tegen „Velocitas III".

Dat de promoveering tot eerste klasser de feestvreugde nog verhoogde, behoeft voorzeker geen batoog. Onder spontane toejuichingen werd de heer van Bel op voorstel van het bestuur benoemd tot earelid van „R.V.V.", om hem aldus te bedanken en buide te brengen voor al zijne moeite, om „R.V.V." tot eerste klasser te bevorderen.

Dat zij, die voetbal in Roermond hebben ingevoerd ook niet werden vergeten, behoeft evenmi i betoog: de heeren van der Does, Maas en Téange werden door den voorzitter in wel gekozen woorden als zoodanig herdacht. Doch wij sluiten ons overal aan bij de . woorden van