is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 36, 09-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

14

ENGELSCHE GEÏNTERNEERDEN. Eerste innings Tweede innings

Rnln n Murws h Bouwmeester 8 b Eigeman

o Bouwmeester

Nash b Eigeman 10 b v. Booyen 3

Angrave lbw b v. Booren 2 b y. Booyen 0

Houson st Gunning b Booyen 5 b Eigeman 6

Ward b y. Booyen 0 b Eigeman 2

Murray b Eigeman 8 not out 4

Fearson b v.. Booyon 16 b Eigeman 0

• c Gunning b

Redfern b Eigeman 3 Eigeman 6

Angel o Barnat dby. Booven 7 b v. Booyen 0

Ripley b v. Booyen 4 b v. Booyen 17

Maywood not out 2 b Eigeman 0

Extra's 6 Extra's 13

Totaal 71

Totaal 65

ATHLETIEK

Nederlandsche Athletiek Unie. Officieéle Mededeelingen. Dank zg de ijverige pogingen van onzen Groninger consul, den heer A. Muda heeft zich als Unie-lid opgegeven: de Ren- en AthletiekVereeniging „Groningen" voorloopig secretariaat Peperstraat 20, Groningen. Voorgesteld als bondsleden door „Groningen" : J. Afman, K. de Boer, L. Brommet, W. Duiker, J. van Duinen, A. J. H. de Groot, W. de Groot. J. van Horgen, L. Houttuinen, H. Huizinga, H. Korf, G. J. Lippinkhof, H. Muda, G. C. Pietersen, Chr. Woudsma, R. Winkelman en G. van Lingen ; door „Philips" : L. Bankers, J. Kooien; H. Hunting; J. van Meggelen, A. Swarttepoorter, H. H. P. van Mill en A. B. Rose; door R.S.G.V.: O. Doedens en H. W. Suvek; door Pro Patria: W. Lenoble; door U.D.: E. v. d. Vegte.

Voorgesteld als persoonlijke leden: H. v. d. Heuvel, Tilburg, Georges Waumans. den Bosch, J. Grugtere, Helmond, P. L. Bas, Noordwijk aan Zee, Korp.-Mar. H. Broekhuizen, Korp.Mar. van der Giesen, Mar. v. d. Meer en Mat. Langendoen, allen te Den Helder, F. D. Brands, O. J. Droog, E. E. Th. Dulfer, V. F. van Katwgk, L. F. J. Mahlmeger, J. W. Mentel, F. Milders, J. Pel, W. van Roijen, Jhr. G. A. Strick van Linschoten, J. F. R. Ubaghs en M B. Viehoff, allen cadetten-sergeant K.M.A. te Breda.

Voorgesteld als donateurs: H. Witteveen, res. 2e Lnt Infanterie, Oudegracht T. Z. 50bis, Utrecht, f 2.50 per jaar.

Benoemd tot consul te Deventer de heer S. Coldewey, voorzitter U.D., Brinkpoortstraat 36, Deventer; te Eindhoven J. W. Hofkes, %oorzitter Philips Sportvereeniging, Elisabethlaan 30, Eindhoven.

Bij het bestuur is ingekomen een verzoek van het Comité voor lichte athletiek te Edam om toestemming te verleenen tot het organiseeren van athletiek-wedstrgden open voor leden en niet-leden der N.A.U. op 19 September a.s. Bg deze wedstrgden zouden een serie wedstrijdbepalingen, onafhankelijk van de reglementen der N.A.U. worden vastgesteld.

Op grond biervan heeft het N.A.U.-bestuur tot zijn leedwezen zich genoodzaakt gezien de deelname am deze wedstrijden te verbieden.

Genoemd comité is hierop gewezen en is alsnog de mogelgkheid niet buitengesloten, dat het in zgn voorgenomen plannen ten genoege van het N,A.U.-bestuur, veranderingen brengt. De leden der N.A.U. gelieven zich dus voor deelname om nadere inlichtingen tot ondergeteekende te wenden.

Zmder uitdrukkelijke toestemming mogen N.A. U.leden niet aan bedoelde wedstrijden deelnemen en vallen zg' bg overtreding van dit verbod onder art. 46 en 48 van het huiehoudelgk reglement.

Namens het bestuur Zadelstraat 38bis, E. DE HERDER

Utrecht. w.d. secretaris.

Records.

Van de navolgende records is door de hierna te noemen heeren een verzoek tot erkenning ingekomen:

100 M. hardloopen in 104/5 sec. gemaakt door J. Grgseels Jr. te Rotterdam, 15 Aug. 1915.

800 M. hardloopen in 2 min. 52/t sec. gemaakt door J. Grgseels Jr. te Rotterdam, 22 Aug. 1915.

400 M. estafette-loopen in 46s/6 sec. gemaakt door U.D. Deventer te Amsterdam 27 Juni 1915.

Hoogspringen zonder aanloop met 1.34 M. gemaakt door J. J. Petri te Amst. 5 Sept. 1915.

Ie gekomen een protest van den heer J. C. M. Bosch te Amsterdam tegen erkenning van het 800 M. record verbeterd door den heer J. Grijseels te Rotterdam op 22 Augustus 1915.

Dit protest grond zich op het van welingelichte zijde vernemen van een te vroeg starten van den heer Grgseels.

Records 1914.

De record-commissie der NA.U. is met haar onderzoek naar in 1914 verbeterde records gereed gekomen en heeft erkend op 1 Januari 1915

800 M. hardloopen 2 min. 67/io sec. gerraakt door J. G. M. Bosch te Amsterdam 21 Jani 1914.

400 M. estafette-loepen 47*/, sec. gemaakt door „Sparta" Rotterdam te Amsterdam 21 Juni 1914.

Polsstokhoogspringen 3.245 M. gemaakt door J. Bos te Arnhem 5 Juli 1914.

Polsstokvèrspringen 690 M. gemaakt door H. Eikema te Utrecht 7 Juni 1914.

Vètspringen met aanloop 6.58 M. gemaakt door H, Herberts te Eindhoven 26 Juli 1914.

Hoogspringen zonder aanloop 131s M. gemaakt door J. J. Petri te Amsterdam 21 Juni 1914.

Speerwerpen (middengroep) 38 M. gemaakt door G. W.Schildt te Amsterdam 21 Juni 1914.

De commissie besloot verder een recorddiploma uit te reiken aan J. Bos, recordhouder polsstokhoogspringen met 3.15 Meter (te Amsterdam gemaakt) van 25 Mei—5 Juli 1914 en aan C. J. J, Köaings, recordhouder v erspringen met aanloop met 6 48 Meter (te Arnhem gemaakt) van 5 Juli—26 Juli 1915.

H.H. recordhouders gelieven eenig geduld te hebben met hun diploma.

De record-commissie nam het volgende besluit:

De record-commissis der N.A.U. gelezen een verzoek van „Quick" den Haag en van den heer