is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 38, 23-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H EJT S P O BTBLAD,

15

tegen de verzwakte achterhoede waren de beide

doelpunten spoedig genua*.»

Na deze oogenblikken van meerderheid van Goahead kwam U.D. beter opzetten en wogen de partijen weer volkomen tegen elkaar op, zelfs wist U.D. na vliegensvlug opbrengen der voorhoede, door den middenvoor met een hard schot te doelpunten. .

Dit brengt het noodige enthousiasme onder de U.D. supporters en U.D. komt nueenigzins in de meerderheid, doch de Goahead verdediging hield stand en als scheidsrechter Nijland, die uitstekend den wedstrijd leidde, het einde aankondigt is Goahead de winnaar van dezen spannenden wedstrijd, wat zrj ook volkomen

^Wanneer er wat meer verband in het elftal gekomen is, zal U.D. zich echter ongetwnfeld van een beteren kant laten zien.

U D. heeft wat de krachten betreft een elftal waarmede zij het in de competitie nog jetkan brengen (wat haar met het oog op het 40-jarig bestaan wel eenigzins te pas komt). Als voorproef voor den grooten strgd der eerste elftallen, bestreden 's morgens de reserves der vereenigingen elkaar, en ook hierin bleken de Goahead-menschen de meerderen U.D.-eM.

Nadat Goahead met 3-01 de leiding had gehad maakte U.D. zelfs gelgk, doch Goahead beschikte over meer uithoudingsvermogen en won daardoor met 6—3. , , . .

Het reserve team van Go-ahead is precies als het eerste elftal, flinke, groote kerels, met_een goede dosis uithoudingsvermogen, geen uitblinkers, doch harde werkers,

Onder de U.D.'ers daarentegen verschdlende handige spelers, welke zeer zeker een goede toekomst voor U.D. doen verwachten, speciaal de oud-H.B.S.er Vreeswijk, de keeper Lugard, en de midden half Gaster traden op den voor-

81 Ten slotte speelde nog voor de 2e klas N.V.B. Daventria tegen Quick Amersfoort.

Do Deventenaren speelden hierin een slecht en ondoordacht spel, en zelfs de bekende links binnen, Muller was geheel de kluts kwijt.

n «.-_•»_ 1 _„ .A«d. annnlden met 011-

ije Deiue uauBoues, ~r -

Verdienstelijk doch wanneer een voorhoede met,

... Li..LAAilA mar TYintvfi-

werkt, is het voor een »cui-iuwuD —«»lijk stand te houden.

Quick Amersfoort, was een beter geheel, doch een kampioenselftal lgkt het niet.

TT4+ Wa cron i n PfiTl.

Een vreugde-schok ze weer te zien, de

vaandels van het oude stoere ot-»»»»„™ — het vlugge Victoria, 'k Zag ze op rogn weg

naar het veld, waar ae ciuo, u» ««« ~~

A-mm vavonniffiniren ontstaan is,

haar eersten wedstrijd in dit seizoen spelen zou.

Wat een bigde verrassing, welk eene zoete streeling voor mgne oogen ze weer te aanschouwen, al werden ze nu niet fier geheven hoog in de lucht, evenals jaren her, toen ik

va — L.i. .„-«4- nntnlnninn 7AB.

Staande voor het winkelraam, dat nooit zoo luisterrijk versierd was, strekte mgne oude at. i„j «noir^An miine smeren aan,

•1 e _n<> «al in ntaat waren.

■»»ooi ze waaracnug u«» m«b ™ — ; . \

^•n komenden strgd ten volle mee te vieren»

Wat zulke vaandels al mei in een w»«™.

a ™ Uu«n« Irnrmpn

Itjwesg ujoiigu» —

Zoo stond ik daar mei vreemue uugeu-gMu», kijkend naar de doeken, starend ia het ver¬

leden. Eerst naar ae wei van

Go-ahead haar meeste kracht ontwikkelde, dan

naar het tegenwoordige G.V.C veld, waar

Victoria haar tnomien vierue.

voorbg ging, een al grijzend verleden. Een

heldere jongensstem Dracni my mji u». ">=«°" t. Wat oen mnni« muziek toch in zoo n

iongensstem, vooral als zg uw jeugdliedje zingt.

V. • _ „ u„t nn rl.n ini«tnn toon van

U8 longen auug "V J - ~ v, ,

jongens-besliste-overtuiging: ^Het vaandel daar

in dien hoek is nei moo«i». ■ m

1 Hg had gelgk. Het vaandel van Go-ahead is het mooiste, het rood-wit, dat van onze velden

verdwenen is. Ik heb nooit nageiaten ue* «>

betuigen. Nu, terwgl het vuur in me maar

langzaam meer branat, iaau nug u- wuD<« .»» een groote vlam in me op, over de vele slagen, die ik, bewonderaar van het oudste en daarom toch meest rechthebbende Go-ahead, opliep in de menigvuldige gevechten met de andere jongens, waarvan verreweg het grootste deel Victoria vergoodde.

't Is alsof hg gisteren gehouden werd, dien wedstrgd van het 2de Go-ahead tegen de kampioen van de tweede klasse Victoria, de club, die alle wedstrijden gewonnen had, zonder ook maar een doelpunt tegen te hebben. En het was toch het ernstige, bijzondere streven der tegenstanders geweest, den bal Koopman s heiligdom te doen binnendringen. Tevergeefs.

Op den dag, die in mgne herinnering staat als een rots, zou Victoria haar laatsten wedstrgd spelen. ..... i_

Dat 2de Go-ahead, ze lapte het aan hare vele voetballaarzen en het was uitsluitend een punt van bespreking geweest met hoeveel goals tegen, Go-ahead door Victoria Nude-waarts zou worden gezonden.

't Was in dien tgd anders dan nu. Er werd op Zaterdag gespeeld en v. Tein, de toenmalige aanvoerder van het eerste Go-ahead zon scheidsrechteren.

De strgd. Hoe hoopte ik tegen beter weten in. 't Werd 4-0, 5-0, 6-0, en nog_geen enkele keer was Go-ahead gevaarlgk voor Koopman geweest. Toen, even voor het emde ging het gebeuren. ' , L.

Wgers de rechtsbuiten van Go-ahead zendt van ver een hoog schot in. Geen kans bij Koopman, die onder het gejuich, dat in die dagen de minste zgner verrichtingen vergezelde, den bal weer het veld in zond.

Maar terwgl alles nog Koopman toejubelt, heeft kleine vaa Gogh den bal bemachtigd en met een verradelnk schot onder de lat den totaal verbluftea Koopman gepasseerd.

Grenzenlooze verbazing, verstommende jubel. Dan, als het besef goed tot mij doordringt, dat het oude dierbare Go-ahead het kunststuk volbracht heeft, juich ik als een gek en dans als een kleine Satan. Maar niet lang. Heftige trappen, dragende klappen brengen al gauw ter mgner kennis, dat deze mgne vreugdes-uiting hier niet geduld wordt.

De aterlingen, slaven van het blauw—wit, hoe deed ik mgn best, hunne bruine en blanke lichamen geheel blauw te raaselea. Zg liepen mg onder de voet ea konden toch de vreugde