is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 39, 30-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD.

deze zet voor en Toon van Son kopt den bal langs Gevers. Een zeer mooi doelpunt. Even later doelpunt Briaire uit een corner. Als de zelfde speler nog eens tegen de lat gekogeld heeft fluit de scheidsrechter voor de laatste maal.

De leiding van den wedstrijd was prima. We zgn in het Zuiden op dat punt niet verwend. Mogen we andere Westelijke Heeren ook eens in Tilburg verwachten?

Zondag naar Maastricht. Dat is een zware dobber rood-wit-blauwen! Nac kreeg met 3—2. Zorg dat ge het er beter afbrengt. FRED.

Uit het uiterste Zuiden.

In de Sport schrijft Stijfkop, een medewerker uit Friesland's hoofdstad dat, het voetbalspel in 't Noorden beslist niet op een lager peil staat dan in 't Zuiden.

Als bewijs voor deze bewering voert hij aan dat hij in 't vorig voetbalseizoen een half jaar in Tilburg gedomicilieerd is geweest en dus? de gelegenheid heeft gehad 't voetbalspel in 't Zuiden te bestudeeren. *

Stijfkop is derhalve een half jaar lang in 't Zuiden geweest, een half jaar, let wel, toen we ons hier in 't Zuiden tevreden moesten stellen met de „Noodcompetitié" en acht zich competent om een oordeel te vellen over ons Zuidelijk voetbal. Met alle respect voor de kunde van Stijfkop, meenen wij, hier te moeten neerschrijven, dat wg Stijfkop niet gerechtigd achten om zoo maar zonder goede argumenten te beweren dat het Zuiden wat spelgehalte betreft bij het Noorden ten achterstaat. Het pro en contra eener Noordelijke eerste klasse willen we hier niet bespreken evenmin als wij willen beweren dat het Noorden wat spelgehalte betreft, lager zou staan dan het Zuiden, daarvoor achten wij ons niet voldoende op de hoogte van het Noordelijk spelpeil. Van harte gunnen we den Noordelijken hunne eerste klasse doch dit neemt niet weg dat wij een argument als dat van Stgfkop niet onbestreden kunnen laten. Niemand zal ons hierin ongelijk kunnen geven als wij het noodseizoen niet geschikt achten om daarop het Zuidelgk spelpeil te beoordeelen. Bovendien zal Stgfkop wellicht buiten en behalve Wilhelmina en Willem II geen andere eerste klassers aan het werk hebben gezien. En dan nog en vooral heeft Stgfkop bedoelde twee clubs zien spelen niet in de algemeene Zuidelgke eerste afdeeling doch in een afdeeling waarin tijdelijk zelfs 3e klasse vereenigingen waren ondergebracht. Wij kunnen ons daarom levendig voorstellen dat het zeer wel mogelijk is dat Stijfkop geen best idéé heeft gekregen van het Zuiden waartegenover hij mogelijk ook nog het Noorden van vóór het Noodseizoen heeft gesteld. Wat er ook van zg wij protesteeren met klem tegen dergelijke beoordeeling op lossen grond. De instelling eener Noordelijke eerste klas behoeft werkelijk niet dergelijke argumenten. Wg zijn dan ook overtuigd dat het Noorden te dierzake niet met Mr. Stgfkop accoord zal gaan.

Als verder mr. Stijfkop smalend spreekt van de promotie van verschillende Zuidelgke vereenigingen — o.i. is dit geen argument — dan is dat voor hem toch een minder gelukkige uitlating, daar men in het Noorden toch ook

alle vereenigingen moeten bevorderen welke daarvoor in aanmerking komen. Zou dit dan een argument moeten zgn tegen de Noordelijke ee ste klas ? Och kom mr. Stgfkop, die consequentie zult ook gg niet aandurven. Mocht gij met bevordering enkel op de indeeling van dit jaar willen zinspelen dan is uwe geheele opvatting omtrent de regeling van dit jaar ocjuis'. Dit jaar is niemand der in de eerste klas spelende vereenigingen bevorderd tot eerste klas, wel zgn ter aanvulling tijdelijk 3 clubs daarbij ingedeeld. In de laatst verschenen notulen van de bestuursvergadering van den N.V.B. staat daaromtrent op bladz. 21, dat aan den heer van Bel de gevraagde machtiging tot tijdelijke nitbreiding der eerste klas verleend wordt op j voorwaarde dat aan de hooger in te deelen clubs niet eens, maar meermalen uitdrukkelijk wordt j medegedeeld dat men door indeeling in de hoogere é afdeeling nimmer eenig recht verkrijgt op lehoudjk van die plaats in de toekomst.

Nogmaals, we wenschen hier niets voor ofl tegen de Noordelijke eerste klasse te zeggen. In het Zuiden behoeft men zich echter de gezegdes van Stijfkop niet te laten aanleunen. Zóóiets laat men hier nimmer onweersproken. Als Stijfkop Zuidelgke toestanden meent te kennen dan weet hij dat toch ook wel, even goed als hg zal weten dat we in het Zuiden vertrouwen hebben in de activiteit van onzen vertegenwoordiger van Bel en in dat opzicht blijkt het Noorden toch wel achter te staan. Of staat Stijfkop ook hierin alleen ? Dan kan hij van ons, Zuidelijken, ook nog leeren een beetje meer vertrouwen in den bondsvertegenwoordiger — voor het Noorden, mr. Kalma — te stellen.

* * *

N.A.C. was Zondag bij de blauwwitte Maastrichtenaren M.S.V. op bezoek. Veel belangstelling bestond er voor deze ontmoeting. Hier kwamen immers twee van de tgdelgk in de eerste klasse ingedeelde tweede klassers in het veld. Het deed ons genoegen te zien dat M.S.V. aan de verwachtingen die wij van haar hadden beantwoordde. Zij won welverdiend dezen eersten wedstrijd en toonde bovendien dat met haar, in deze afdeeling, rekening zal zijn te houden. De Maastrichtsche vereenigingen beginnen goed. Wij waren verhinderd om dezen wedstrgd geheel bg te wonen en kunnen derhalve, zeer tot onzen spijt, geen verslag ervan geven. Van onpartijdige zijde werd ons echter medegedeeld dat M.S.V. uitstekend speelde, vooral de centervoor Hoogstede en linksbuiten Feliz hebben schitterend gespeeld. N.A.C, dat over heel wat goede krachten beschikt bleek het wat samenspel betreft, niet tegen de Maastrichtenaren te kunnen bolwerken. N.A.C vormde eene ploeg van elf individueel goed spelende, spelers, een elftal echter waarin behoudens misschien de linkervleugel, geen enkel speler op z'n vaste plaats speelde. Men begreep elkaar niet vandaar het minder goede spel* N.A.C speelde ver beneden haar gewonen vorm en haar eerste optreden te Maastricht viel dan ook zeer tegen. Aan de M.S.V.'erS geeft deze overwinning een flinke dosis moed voor de ontmoeting van Zondag tegen het sterke Willem 2. Dat kan en zal een spannende