is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 39, 30-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

stg'd worden.

In de tweede klasse A. wist zwartblauw eene tweede overwinning te boeken. Ditmaal werd het tweede elftal van M.V.V. met eene 1—0 nederlaag naar huis gezonden. Zwartblauw begint uitstekend en we gelooVen wel dat in de tweede klasse afd. A deze vereeniging de sterkste zal blijken te *ijn. Jammer is het in^ tusschen voor deze vereeniging dat de Landstormwet heel wat Zwartblauwere onder de wapenen gaat roepen. Hierdoor zal ze allicht geducht gehandicapt worden.

HAW.

Uit PeeUand. Zeer waarschijnlijk zullen de lezers zich mg wel niet meer herinneren; het is ook al eenige jaren geleden dat het laatste gekrabbel uit dit liefelijke oord van turf en toekomstige steenkolenmijnen in het groene blaadje verscheen. En toen waren het nog slechts weinige epistels, welke u een weinig over het voetbal in Zuidoost Brabant inlichtten. Nu ik hier echter weer teruggekeerd ben, wil ik mgn geschrijf ook wel vervelgen. Dit schaadt niemand en niets, brengt Hollands beste voetbalblad echter een nog grooter lezerschare, naar ik natuurlijk veronderstel. Bovendien mogen de toestanden in deze streek ook wel eens wat nader belicht worden; hoe licht is men niet geneigd te gelooven, dat het bruine monster op dit afgelegen plekje van onzen dierbaren neutrale bodem nog onbekend is. Hierin vergist men zich wel degelnk; de Peelvlakte is een bg uitstek geschikt terrein voor onze sport: wat een pracht stadion zou men op deze onmetelijke vlakte niet voor weinig geld aan kunnen leggen. Weinig is er nog slechts noodig, om het zoo ver te brengen: alleen spelers en veel publiek ontbreken nog maar. Over de finantieele kwestie behoeft men zich niet bezorgd te maken: dat zaakje zal de groote Peelgemeente Deurne wel opknappen. Zoo verlicht is men hier reeds, dat Deurne zelfs een voetbalclubje durft te subsidieeren. Kom daar nu eens om in het machtige Wetten! AmBterdamsche vereenigingen, verhuist naar de Peel: daar heerseht geen terreinnood, daar krijgt de schatbewaarder geen grijze haren van de geldelgke zorgen zgner vereeniging.

Nauwlgka in dit prachtland teruggekeerd, smaakte ik reeds het genoegen een voetbalwedstrijd te mogen aanschouwen. De hierverschgnden maand-en jaar bladen verkondigden met vette letters de competitie wedstrgd Helmond - de Willem II ReBerve's. Dies besteeg ik op dezen prachtigen najaarsdag mijn Douglas en tufte naar het nijvere plaatsje Helmond, dat dank zg Duitschlands uitvoerverbod van verfstoffen tegenwoordig niet zoo ngver kan zijn. Het veld Van Helmond trof ik nog op de zelfde plaats aan; nog steeds ligt dit veld even mooi als jaren geleden, omgeven door lommerrgke lanen met hooge eikenboomen. Steeds frappeert mij toch weer de mooie ligging van dit veld; op een middag als heden geniet men daar niet alleen van de sport, doch ook van de heerlgke natuur. Met open armen werd ik natuurlijk weer op het Helmond-veld ontvangen; hoe is het mogelijk, dat men mij daar nog herkende. Ik tenminste trof daar niet veel bekenden

meer aan; wat is daar de laatste jaren veel veranderd. Hoogenberk, oprichter en een voorzitter der geel-zwarte club, verdwenen: bierbrouwer in Maastrieht geworden; Vogel verdwenen: doet tegenwoordig aan korf ballen; Paul Stracke verdwenen: tegen de Engelschen bij la Basse gesneuveld. Wat al veranderingen aan het terrein ook- vroeger een smal terreintje met grooter zand- dan grasvlakten, nu een flink terrein voetbalterrein geworden: zooals de Helmondschatbewaarder mij direct met big gezicht vertelde dank zij den finantieelen steun van den N.V.B. Ik trof het eigenlgk niet met mgn eerste bezoek op het terrein; er heerschte spanning over het al of niet doorgaan van den wedstrgd. De aangestelde scheidsrechter bleek afwezig. Gelukkig kwamen beide aanvoerders overeen, nu maar onder andere leiding te spelen en zoo gaf de veteraan Jongh nu eene keurige fluitsolo ten beste. Veel bekende Peellanders trof ik niet in het geel-zwarte jersey, maar toch wel bekenda van later jaren.

Zoo bezette de Quick speler Karei Loos de middenvoor plaats: een flinke aanwinst voor Helmond is deze Hagenaar. Een andere Hagenaar trof ik aan als rechtshalf; Willem Maitland bleef de geel-zwarte kleuren getrouw, speelt nu echter niet meer in het Haagsche H.V.V. 2, doch in bet Helmondsche H.V.V. Zoo waar nog een bekend gezicht uit andere oorden.

Wollenberg, via Sparta later Noad, het Rot terdamsche Sparta in Helmond beland, speelt nog even lenig en vlug, kopt nog even zuiver als 15 jaar geleden; zelfs het kletsen tgdens den wedstrijd heeft de Zwarte nog niet verleerd. O ver den wedstrijd zelf zal ik niet veel vertellen; het zou ook eentonig worden, om alle doelpunten te moeten beschrijven. Laat het U genoeg zijn te vertellen, dat Helmond met 8—0 haar tegenstanders de baas bleef. Had de kleine doelverdediger in het Tilburgsche doel niet zoo eminent verdedigd, zeker waren de dubbele cgfers behaald. Hij was vrgwel de eenige goede spelers in het Tilburgsche elftal. Mommers zorg voor eene betere reserve, anders zal de glorie van Willem 2 spoedig gaan tanen. Helmond had een gemakkelgke partij en speelde

T 1 'J Ar.~« War, flink- «Htn.1

naar evenreaigaeiu *»iui ■-■—

anders, dat kampioens-adspiratie s heeft.

PeeUand is toch werkelijk een apart land; elders geheel onbekende emotie's krijgt men hier te genieten. Zoo hoorde ik Zondagmiddag tijdens dezen wedstrgd steeds maar door het kanongebulder aan de Belgische kust en de Yser, en toch speelt men maar rustig voetbal en windt het publiek zich op over een mistrap van de favoriete spelers, alsof het overal pais en vreê was. Wel voldaan over de hernieuwde kennismaking met Helmond bracht mijn Douglas mij weer terug naar de eenzame Peelvlakte, waar ik nu weer een week tijd heb om te overpeinzen wat een volgend keer te scihrgven. v v. D. WARANDE.

Amsterdamsche Kantoor Krabbels.

Zooals de dagbladen reeds meldden, gaat ook het competitierad van den A.K.V.J5. reeds, spoedig draaien, en wel op 10 October. Onder de deelnemende elftallen zoeken Jfg te vergeefs die van S.M.N., Bensdorp-Ripolin, K.N.S.M.