is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 40, 07-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET S P O

Betje.*) Ik verwacht dat in alle deze gememoreerde wedstrijden wederom de hoofdstedelijke klauren zullen zegevieren, maar mijn A.F.C.'ers (dat mijn klinkt niet kwaad !) zie ik met geen gerust gevoel naar Haarlem trekker, waar zij bg E.D.O. te gast zijn. Die deksel che Haa lemmers weten hun gasten sl'ijd warm te ontvangen. Wat anders 'n mooie gelegenheid voor A P.C. om door 'n overw ccir g de hoofdstad de leiding in deze afdeeling te versch»ffen en zelf in the running te blijven.

D.E-C. moet 'n bezoek aan Kampong brengen. Ik vrees met bange vraeze.

Vermoedelijk zullen dus Ajax en V.V.A. na a.s. Zondag ongeslagen zijn en dtarom is het V.V.A.-bestuur van plan om den voor 17 Oct. vastgestelden wedstrijd tegen Ajax in 't stadion te doen plaats vinden. Dat kan 'n attractie van belang worden.

NEVOH.

*) Blijkens de notulen der bestuursvergadering kan men op het bondsbureau, dat volgens het laatste jaarverslng f 6000 gulden aan salaris kost, het werk niet meer af. Men heeft daar dan ook geen tijd meer om op dergelijke kleinigheden, de belangen der clubs betreffende, te letten. BED.

Uit Arnhem.

Het is Zondag voor de Arnhemsche vereenigingen een dag geweest met vrij povere resultaten. Slechts de reserves van de Eerste klasser wisten ééa der te behalen puntjes te bemachtigen door een gelijk spel in Nijmegen, de andere elftallen werden geklopt. Vitesse I thuisspelend tegen het Nnmeegsche Quick met 2—0, Hertog Hendrik in Tiel door Theole met 8—1, Vitesse III doer N E.C. II met 2—1. Vooral Hertog Hendrik heeft het leelijk laten liggen, Theole is toch dit jaar heusch niet te sterk voor de blauw-witte Arnhemmers, zoodat we minstens een gelijk spel hadden voorzien. Edoch, de doelman van HH., anders zoo kwiek, moet Zondag vrij zenuwachtig hebben gewerkt, waardoor het elftal zoodanig het vertrouwen kwijt raakte, dat de wedstrgd voor de vlug spelende Tielesaars ten slotte een overwinning werd.

Het eerste Vitesse tegen Quick (Nijmegen), de match van het seizoen en tevens de eerste competitiewedstrijd, bracht een elftal in het veld, dat er wel degelijk mocht wezen doch dat nu nog tè ongeoefend bleek om de sterke Ngmegenaars te overwinnen. Just Göbel verdedigde, na eep lange rustpoos weer het geelzwarte doel; de verschijning van den eminenten doelman was voor het publiek een verrassing, welke luide werd gewaardeerd. Just bleek het keepen nog niet verleerd te zgn, al scheen hij somstgds eenigszins gehandicapt door vrees voor zgn nu nog onwillige, maar gelukkig beterende knie. Kan hij die vrees van zich afzetten, zoo is Göbel weer Göbel. Als hij geregeld weer spaelt, is hij voor Vitesse een geduchte aanwinst I

De achterhoede werd gevormd door Max Wennekes en te Groen, welke laatste Padje Holtus op meer dan voldoende wijze verving. Wennekes was van 't bekende merk; 't is een keurig, volhardend speler die ook nu weer vele aanvallen van de Njjmeegeche voorhoede onschadelijk maakte.

ETBLAD.

De middenlinie bestond uit de beide van Laars, hard werkend doch ontactisch als steeds en Van der Hout, die van de Gebroeders het eerste overgenomen, doch de kwade zijde van hun spel genegeerd had. Waarmede we maar zeggen willen dat Hou'ja beter was dan Job en Geurt, die noodig weer eens aan de training gezet moeten worden.

Voor wilde het niet vlotten en maar al te zeer werd een dóórzetter als Rodermond gemist. Jan Binkes moest worden vervangen door den oud G.V.C.er Wichers en deze, ongeoef.-nd als hij schijnbaar was, kuierde op de moeilijke mid- voor-plaat. Maar wat nood, liet het afwezige verband in de linie wezen waar het was, schoot vele malen, doch steeds mis. Toch is de man wel in de ploeg te handhaven, doch dan moet hij beginnen met te trachten de hoog noodige snelheid weer te krijgen! Israël dwaalde rond tusschen hem en Lacher, had de kunst afgezien van Wichers en liet het werk maar over aan zijn buitenman Lachger, die zoowaar een aardigen wedstrgd speelde.

Het beste deel van de voorhoede was ook nu weer de rechterwing, dcch Slang en Denminck konden alléén natuurlijk de Quick achterhoede niet baas en zoo bleef de productiviteit van het aanval4 quintet bepaald tot nul. Voor verbetering vatbaar, wat ?

Quick was heusch niet zooveel sterker dan V., alleen maakte hare voorhoede gebruik van eenige kansen, die haar daarom twee goals en wat beter is, ook de twee puntjes opleverden. 2—0 was iets te veel, 1—0 of 2—1 had beter de verhouding weergegeven, doch de overwinning verdienden de Ngmegenaars buiten kijf.

Zij verschenen met

Hoegen Stoltz Britt Terwindt v. Heijden Esser Seegers, v. Winsen, Kuijers, „Krik", Seegers.

Welk elftal begeleid werd door een zes a zevenhonderd supporters.

Het spel, geleid, door scheidsrechter Pelzer, was zeer verdeeld; nu weer was Quick heftig aanvallend en kreeg de V. achterhoede handen vol werk, dan weer zaten de geelzwarten voor het Nijmeegsche doel. Beide partgen zgn voor rust wel zoo goed over eenige kansjes heen te trappen en zoo gaat de pauze in met blanco standVer in de tweede helft ziet v. Wiesen kans zgn hoofd onder een corner-bal te plaatsen en daarmede de Ngmegenaars de leiding te geven. Het was sein voor een heftig Arnhemsch offensief, maar vergeefsch, met Britt, E?ser en Hoegen aan het hoofd, weerstond de roodzwarte Veste iederen aanval. Even voor tijd, wanneer Quick nog even los-komt, gaat van Winsen er weer van door en met een hard schot is Göbel voor de tweede maal in de luren gelegd. Zoo breekt met een 2—0 stand, in het voordeel van Nijmegen, het einde aan van een bijzonder spannend spel, 't welk door een 3 a 4000 toeschouwers bggewoond werd. Von Heyden bij Quick, anders „de" man, viel thans niet zoozèèr op, Esser vonden wij beter, terwgl de kleine Kuypers in de voorhoede en Britt achter de besten waren. Hoegen in het doel herstelde zich, na een zenuwachtig begin volkomen 1