is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 44, 04-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

Maar wat ging het alles toch saai en vervelend..

Brongers luchtkaarsen, v. d. Sluis kordate trappen, Beijers vinnige runnetjes en Brandts scherpe voorzetten ja zelfs Jan Stengers vreemde capriolen konden mij niet van stemming doen veranderen. Ook niet de stemming van de 1483 andere bezoekers.

Tot dat Knegt, die me geen slechte scheids rechter lijkt, inrukken blies. Maar dat oogenblik van verlossing heb ik niet meer bijgewoond. 'kWas al weg.

Wat een grijze, grauwe, vervelende middag.

JAN VAN BUITEN.

Jan van Buiten was Zondag blijkbaar niet in de rechte stemming om van voetbal te genieten. Zeer toevallg ontvingen wij van andere zgde eveneens een verslag van dezen wedstrgd, waarin op meer waardeerende wijze over het spel van beide ploegen wordt geschreven. Bg" wijze van uitzondering hebben we daarom thans ook aan dat tweede verslag een plaatsje ingeruimd

V.O.C. heaft 'n invaller voor Am. Hörburger terwgl Quick geheel onvolledig verschijnt. We krijgen derhalve de volgende ploegen te zien.

V.O.C.: Jeekel; Bronger en v. d. Slugs ; A. Hörburger, Rogmans en Wolff; Brandt, J. Stenger, Boerdam, Vermaes en Beijers.

Quick: van Bladel; Voerman en Bosschart; Sandberg, Bouwmeester en Clausz; Jóosten, Pino Post, Lissauer, Japikse en Heim.

De leiding is in handen van den heer Knegt, die zich op zeer voldoende wijze van zgn taak heeft gekweten.

Het begint al dadelijk met een paar aanvallen van Quick maar de V.O.C.-verdediging weet daarmede wel raad en spoedig krijgt Bladel eenige schoten te stoppen. De partijen wegen evenwel goed tegen elkaar op en we krijgen een aardigen, snellen strijd te zien waarin goede aanvallen van beide kanten door de verdienstelijk spelende verdedigingen worden afgeslagen. Een onverwacht hard schot van Boerdam wordt mooi door Bladel gestopt en even later brengt de eerste hoekschop het Rotterdamsche doel in gevaar waarbij echter Jeekel voor een spoedig transp >rt van het leder zorgt. In den V.O.C.-aanvai is vooral Beijers uitstekend op dreef en met Vermaes vormt hg een vleugel, die enkele malen de grootste verwarring in de Quick-verdediging brengt. Van dezen jongen, veelbelovenden vleugel kan V.O.C. nog pleizier beleven. Een vrije schop even buiten het VO.C.-strafschopgebied, wordt weggewerkt en een hoekschop op het Rotterdamsche doel blijft eveneens zonder resultaat. Een mooie pas van Pino Post komt vlak voor doel bg* Japikse, maar het beste paard struikelt wel eens en zoo trapte Japikse naast, iets wat hij kort daarop, als Jeekel mist, herhaalt. . .

Eigenaardig is het intusschen hoe weinig vertrouwen Hörburger in Jeekel schijnt te stellen want keer op keer verschijnt hij vlak voor doel, waar overigens de verdediging haar taak toch wel afkon.

In de laatste mmuten voor de pauze heelt V.O.C. het intusschen niet gemakkelijk maar ook deze bezwaren worden overwonnen en met 0—0 wordt gedraaid.

In de tweede helft wordt het spel iets steviger. Weer is het Japikse, die eens kans krggt, zijn goed geplaatst schot wordt evenwel nog juist door Brongers van richting veranderd en levert dan ook niet het door Quick gewenschte resultaat. Japiksche blijft intusschen voortdurend gevaarlijk en eindelijk slaagt hg er in om Quick de leiding te bezorgen. Wel doet Hörburger, die weer vlak voor het doel stond, nog een poging om den bal uit het doel te slaan maar hg geeft hem juist nog een extra duwtje en zoo leide Quick met 1—0. .

Hierna gaat V.O.C. evenwel meer offensief te werk. Eerst brengt Brandt mooi op maar zijn voorzet wordt door Stengers niet benut. Dan is Beijers gelukkiger want als hg na handig opbrengen het leder mooi voor doel plaatst, zorgt M&es voor verder transport en de stand is gelijk.

Er volgt nu nog een kwartier waarin een zware strgd om de leiding wordt gevoerd. V.O.C. is daarbij iets in de meerderheid, maar Stenger is net zjjn schot niet gelukkig. In de laatste minuten eenige krachtige aanvallen van Quick op het Rotterdamsche doel, waarin Jeekel eenigszins onzeker staat te verdedigen. De Rotterdamsche achterhoede staat pal en als ten slotte Boerdam met een goed schot Bladel op de proef heeft gesteld is de speeltgdverstreken en zgn de punten gedeeld. V.O.C. s elftal viel zeer mee. Stenger was zwakjes maar de verdediging met v. d. Sluijs als ster, was uitmuntend. Quick heeft ook een aardige middenlij ie. Achter is natuurlijk Bosschait de man, terwgl in den aanval Japikse zeer goed werkte al was hg enkele malen onfortuinlgk met zgn

schot.

U.V.V—Sparta 2—2.

Voor Zondag stonden er al weer twee eerste klas wedstrijden in Utrecht op het programma. Gelukkig werd echter de wedstrijd vani Hercules tegen D.F.C. uitgesteld, zoodat U.V.V. het rijk alleen had. Met 2-2 werden hier de punten verdeeld en dat resultaat geeft vrg juist dé verhouding weer.

Eigenaardig is het, zoo afwisselend U.V.V. in het verloop van V/° uur kan spelen, liet eene oogenblik wordt er met merkwaardige geestdrift, snel en handig gespeeld om onmiddellijk daarna weer over te gaan m laksch en slap spel. Wanneer de U.V.V.ers er nu eens gedurende den vollen speeltgd den gang in konden houden en wanneer ze uitsluitend de pauze benutten om eens wat uit te blazen, zou U.V.V. al spoedig heel wat hooger op het ranglijstje zijn en dan zou Zondag ook zeker Sparta het onderspit hebben moeten delven. Met een beetje meer geluk had het intusschen nog wel een overwinning voor de thuisclub

kunnen worden, maar aai auu «uc™ 6"""— zijn dan U.V.V. door de vele periodes van slecht spel wel had verdiend. Sparta is vrg onvolledig. De Bruijn, Klip en de Groot waren afwezig, terwgl U.V.V. eveneens eenige invallers heeft voor da Munnik en van der Drift.

Eerstgenoemde werd vrg onvoldoende door van Dillen Jr. vervangen. Het eerste half uur van den wedstrijd was vrijwel geheel voor Sparta, niet zoozeer door de kracht der Kotter-