is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 45, 11-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT SPOETBLAD

19

ik me eigenlijk méér verbazen moet: over mijn volhardingsvermogen om het telkens toch maar weer opnieuw te probeeren öf over de verregaande lankmoedigheid van de redactie, die mgn lange of korte epistels geduldig drukken laat en — lach niet — me van tijd tot tgd nog een honorarium op den koop toe zendt.

Daar heb je nu den wedstrgd Sparta—H.V.V. Sedert Zondagmiddag half vijf zgn mijne gedachten voortdurend er mede bezig geweest. Onder het eten, het slapen, het wandelen en terwgl ik met mgn pachters spreek, altijd en altijd keerde mgn denken terug op de hoofdzaak : hoe zal ik van dezen merkwaardigen wedstrgd nu eens een waarlijk goed verslag geven, een relaas dat: lo. nauwkeurig is en geen vrijen trap overslaat, en 2o. het gemoed van den lezer aangenaam verwarmt en hem er toe brengt de volgende kwitantie van Eet Sportblad met graagte te betalen.

Deze moeilijke kwestie heeft mgn geheele persoonlijkheid beheerscht tot op dit oogenblik: 7 minuten voor half elf Dinsdagavond, en nu wordt het me eensklaps pijnlijk klaar, dat ik alle overwegingen op zgde te zetten heb, want dat om half twaalf de laatste Post naar Amsterdam wordt gelicht en de veldwachter, die er bg ons op 't Dorp voor zorgt, is allermiserabelst stipt.

Het doorwrochte verslag, dat ik zoo gaarne geschreven had, houdt de lezer dus aan mij te goed en ook ditmaal ben ik slechts in staat „een praatje in de ruimte" te leveren, innig overtuigd den dierbaren abonné's van dit blad ook thans weer steenen in plaats van brood voor te zetten.

De wind huilt in den schouw en de hooge boogramen van de zaal, waar ik deze regelen schrijf, rammelen onder het geweld van den storm, maar het een noch het ander kunnen me de gedachte van mg af doen zetten, dat 't toch eigenlijk jammer is, dat dat groote Haagsche •lftal zoo jammerlijk in de dicadeune is O, Wat een schaduw waren deze Haagsche voetballers van de 11 geelzwarte mannen, die in vroeger jaren trotsch het veld hunner tegenstanders betraden om het na 2 X 3 kwartier even trotsch, maar 2 punten rijker, te verlaten. Dat oude H.V.V., dat alléén in Sparta of in Rap van tijd tot tijd haar meerdere erkende, maar overigens lak aan het heele zoodje eerste klassers hadl Voorbij, voorbij ....

Sparta sloeg ze met 6—1 en was Sparta nu »og het Sparta van een tijdje terug, dan zou dat nu nog zoo 'n schande niet zgn, maar Sparta in haar tegenwoordigen vorm staat heusch zoo hoog niet in spelqualiteit en waarachtig Zondag speelde de verdediging nog een slechten wedstrgd bovendien.

In het begin deed H.V.V. of ze haar leven beteren ging. De heeren liepen hard van stapel •o de Spartanen, min of meer verbluft over dat aanmatigende gedoe, kregen het leelijk bedauwd. Vlieganthart deed gekke dingen en zijn ftchterspelers knoeiden mee. Ver heg en op den 'Achtervleugel der geelzwarten rende telkens J»ngs het lijntje en als hg de kans kreeg besloot °Ö zoo'n ren niet met een voorzet, maar met e«n kanjer op het doel. Dit nu, verklaren ons d« voetbalwjjzen, is ganschelgk geen goed

systeem en ik ben het met hen eens, maar 5 minuten na het begin, zeilde zoo'n harde kanjer van de neus van de schoen des heeren Verhegen in den rechterbovenhoek van het Sparta-doel en toen heerschte er vreugde in de harten van de weinige Haagsche supporters. Die gelukkige stemming is in de Haagsche gemoederen precies 27 minuten blgven hangen- Eigenlgk had de vreugde al wat eerder plaats gemaakt voor bezorgdheid, omdat de Rotterdammers na het gelukkige begin der H.V.V.'ers zoo'n beetje het spel ie handen genomen hadden, maar zoolang als je de leiding hebt in een voetbalwedstrijd, voel je je nu eenmaal lekker.

Edoch na 27 minuten braken er voor de Hagenaars eenige ellendige oogenblikken aan. Zg duurden precies bg elkaar öö'/s seconden, maar in dat kleine beetje tijds had Sparta den stand omgezet in een 2—1 stand, en het scheelde op 'n haar, of de roodwitten hadden nog binnen de minuut er door het kwieke been van Jurgens een 3—1 van gemaakt. Het kan snel verkeeren I

De Hagenaars waren na dezen tegenslag zóó ontmoedigd, dat het heele elftal als een kaartenhuis omviel. Er trapten 10 H.V.V.ers tegen een bal (Oalonne was inmiddels met 'n kwetsuur verdwenen) maar voetballen deden ze niet meer. Sparta daarentegen rook de overwinning en speelde begeerig door, maar Mac Neill, verdedigde zijn doel met al de vaardigheid waarover hij beschikt en wist, geholpen door Feith, het gevaar lang te bezweren Tot dat Jurgens na een koenen doorbraak hem geen kans gaf en den stand op 3—1 bracht. Belofte maakt schuld.

Die Jurgens heeft zich in dezen wedstrgd kranig gehouden. Deze veteraan is op het oogenblik voor Sparta, dat thans zoo met haar spelers en de mobilisatie sukkelt, goud waard. Hij zette onvermoeid door, combineerde goed en schoot allervenijnigst, Het vierde doelpunt voor Sparta, dadelijk na het begin van de tweede helft, was er het bewijs van. Hij vervaardigde het heelemaal op z'n eentje tot wanhoop van de heele Haagsche verdediging.

Die tweede helft heeft overigens zeer teleurgesteld. De spelqualiteit daalde onrustbarend en de wedstrijd was somtijds rechtaf vervelend. Misschien vergis ik me en in dit geval heeft zich mogelgk een ander respectabel vriend verdienstelgk gemaakt door de verschillende feiten voor U aan de vergetelheid te ontrukken. Het werd daarbij donker en de mist kroop over het veld. Konden de spelers slecht zien of raakten z vermoeid? Er werd hopeloos geknoeid. Onder de mannen, die geheel op de hoogte bleven van hun taak noemen we de Korver, die schitterend stond te spelen en die tegen z'n oude tegenstanders van zoovele jaren, z'n allerbeste spel nog eens voor den dag had gehaald. Tot wanhoop van D. Kessler c. s,, die maar niet op slag konden komen en neiging vertoonden om het maar op te geven 1

Toen er nog een kwartiertje te spelen viel, maakten de Spartanen kort na elkaar 2 doelpunten en toen was het pleit wel heelemaal beslist.

Toch kregen de Hagenaars nog een kans om den achterstand te verkleinen, toen Vlie-