is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 47, 25-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

ilil.il

H. HOLLENKAMP & C2.

AMSTEKDAM

ROTTERDAM

's BOSCH

BREDA.

Groot speciaal Huis van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding, zoowel gemaakt als naar maat.

zij hun positie weer iets versterkt door D.E.C. met 3—0 te slaan. Deze overwinning, of liever de cijfers illustreeren weer de zwakte van den D.E.C.-aanval, doch tevens bljjkt wel, dat de oranje-witten beter kunnen, dan zij tegen Ajax toonden. Iu bun wedstrgden tegen V.V.A en in de returnmatch tegen Aj«x krijgen zij gelegenheid te toonen dat zij ook tegen sterke tegenstanders winnen kunnen. Met belangstelling zien we deze wedstrgden tegemoet.

Verder slaagde Kampong te Utrecht er in om Hilversum met 3—0 te kloppen, waardoor in deze afdeeling de stand er cu zoo uitziet:

Ajax

V.V.A.

V.R.A.

D.E.C.

A.W.

Victoria

Kampong

34-7 36—13 24—10 16—18 11—16 9—27 9—28 3—23

1.75 1.75 1.63 0.75 070 070 0.56 0.44

8 6 2 0 14

8 7 0 1 14

8 6 1 1 13

8 3 0 5 6 10 3 1 6 7 10 2 3 5 7

9 2 16 5

Hilversum 9 2 0 7 4

a. s. Zondag moeten nu Ajax en V.V.A. beiden naar Hilversum en Victoria te bekampen.

Hoe de competitieleider er toe kon komen kan om beide Hilversumsche clubs tegelijk thuis te laten spelen zal wel niemand begrijpen. We hebben in enkele bladen een poging gelezen, om wijzende op de groote moeilijkheden, verbonden aan 't samenstellen van het wedstrgdprogramma, het beleid in dezen te verdedigen. Hoe denken die verdedigers er nu over, nu Victoria en Hilversum tegelijk een belangrijken thuiswedstrijd krijgen?

Intusschen trachten de Hilversummers de ontmoeting Victoria—V.V.A. uitgesteld te krijgen, wat ten slotte ook de beste oplossing zal zijn.

Overigens wacht zoowel Ajax als V.V.A, een moeilijke taak en 't is heusch niet gezegd, dat beide kampioencandidaten het er zonder kleerscheuren af zullen brengen.

De 3e klassers.

Wederom gewerden mg diverse bijdragen voor deze rubriek, waarvoor ik zeer zeker erkentelijk ben, doch ik moet er op wijzen, dat hst mij onmogelijk is, in verband met de beschikbare plaatsruimte, lange verslagen van deze ontmoetingen op te nemen. Ik stel er prijs op de lezers van ons blad zooveel mogelgk ook te orienteeren over de 3e klasse clubs, uitkomende in den N.V.B., doch 't is natuurlijk niet mogelijk, de verrichtingen dezer vereenigingen even uitvoerig te behandelen als ik het die der 2e kl. clubs doe.

Amstol heeft Zondag een dubbel goeden dag gehad. Z Ifs zagen de Amstelaren kans met eventjes 13—0 van Bloemendaal — nog wel

een ex-2e klasser — te winnen en haar ernstigste concurrente „Schoten" werd door V.V.C. met 2—0 geklopt. Wat de ontmoeting Amstel— Bloemendaal betreft, vernam ik, dat beide ploegen met invallers uitkwamer. De adepirantkampioenen namen reeds in de eerste minuut de leiding en wisten die geleidelijk te vergrooten. Met half-time leidde de gastbeeren met 4—0 en in de tweede helft waren dj zoo overwegend ' sterker dat de keeper van Bloemendaal nog 9 maal gepasseerd werd.

Steeds Voorwaarts schijnt ia 't hoekje te zitten waar de slagen vallen. Vroeger was St. V. 'n vereeniging waar ter dege rekening mede te houden viel maar in dit seizoen gaat weinig kracht van haar «lftal uit. Ditmaal werd zij óp eigen grond door 't Haarlemsche H.S.V. geslagen, dat zich als de ernstigste tegenstander Van Amstel ontpopt. De IJmuider Stormvogels bleven overigens ook „in the running" door te Heemstede met 2—0 v n de club van dien naam te winnen.

Door afdeeling G. leed D.W.S. op eigen grond 'n 1—2 nederlaag tegen 't Weesper Rapiditas. Z.V.V. zette haar zegetocht voort en klopte te Zaandam S.D.W. met 5—0. Ook de andere Zaandammers hadden een sucses vollen dag, want met niet minder dan 4—0 moest R.U.C. op eigen grond het onderspit delven. De gc combineerden konden weer niet volledig uitkomen, doordat het hen niet mogelgk is, de gemobiliseerde spelers, die elders in garnizoen liggen, over te laten komen.

Dé Zaandammers brachten vrijwel hun sterkste combinatie in 't veld en de overwinning kwam hun toe, al waren de cijfers 4—0 ietwat gefiatteerd. Ten slotte won Hortus met 3—2 van Wilhelmina Vooruit. Da cijfers toonen reeds aan, dat 't hier geducht gespannen heeft. W.V. was vrijwel compleet en bracht dezelfde combinatie in 't veld, die zich tegen Blauw Wit zoo dapper verdedigd had. Hortus stelde invallers voor captain Vrouwes en voor Roos. Hortua slaagde er in door hasr goalgetter Nikkelaberg na c.t. een kwartier de leiding te nemen, welke de iavaller Toff (stellig 'n toffe jongen!) nog voor de rust wist te vergrooten W.V. begint de tweede helft uitstekend. Smorenberg glijdt uit en de Wilhelminianen kunnen hun eerste goaltje noteeren. De goed spelende rechtervleugel der gastheeren zorgt dan voor de gelijkmaker, waarop een interessante strijd om de leiding ontstaat. In combinatie met Nikkelsberg ziet Bos Jr. kans den W.V.doelman nog eens te passeeren. W.V. kreeg nog 'n strafschop te nemen, doch de gelijkmaker bleef uit en zoo wonnen de Hortus lui met 3—2-