is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 48, 02-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPOBTBLA'D.

Makkink hadden aanbevolen voor eene benoeming tot leden van de scheidsrechters-commissie, werden de heeren J. F. de Jager, te Groningen, en mr. P. M. Arte, te Tilburg, benoemd, in verband met de wenschelgkheid om in de commissie ook het Noordelijk en het Zuidelijk district vertegenwoordigd te zien.

VoortB werd de scheidsrechters-commissie gemachtigd in de verschillende grootere contra als proefneming sub-commissies in het leven te roepen, ten einde meer dan tot nog toe in staat te zijn bekend te worden met de capaciteiten der verschillende jongere scheidsrechters.

Den heer J. W. Kips, W. I, werd opgedragen het bestuur van praeadviee te dienen over de mogelijkheid om de Bonds-administratie, resp. de Bonds-orgasisatie op verschillende punten te vereenvoudigen.

In verband met het geregelde verloop van het wedstrijd-programma werd aan de commissie voor het wedstrijd-programma opdracht gegeven, het inmiddels gepubliceerd Decemberprogramma te herzien, terwul zij gemachtigd werd in af wijking met de daaromtrent bestaande bepalingen wedstrijden uit te stellen, op verzoek van een der betrokken vereenigingen, wanneer ten minste andere belangen zich tegen het verleenen van uitstel niet verzetten. Eindelijk werd aan de bestuurscommissie verzocht voorstellen in te dienen voor het doen spelen van extracompetities zonder promotie- of degradatiekansen, in* die afdeelingen walker programma binnenkort zal zijn uitgespeeld. Voorts zal de bestuurs-commissie voorstellen ontwerpen tot het doen spelen der Beker-competitie.

In verband met een voorstel, ingediend door mr. Menno S. Kalma, om een commissie in het leven t© roepen, die de competitie-indeelieg voor volgende seizoenen zal hebben te bestudeeren, werd in principe besloten tot de instelling eener zoodanige commissie over te gaan, zoodra de tijdsomstandigheden het bestuur in staat zullen stelles, de indeeling op normale wijze te regelen. De bedoeling is deze commissie samen te stellen in overleg met de zoogenaamde „vakverenigingen".

In verband met de tijdsomstandigheden kon het bestuur geen aanleiding vinden, in dit seizoen den wedstrijd Noord—Zuid te doen plaats hebben ten laste van de Bondskas. Een verzoek van de vereenigingen Forward en Iïa Qm'ftk te Groningen, om dezen wedstrijd

dit seizoen voor gezamenlijke rekening en risico te mogen organiseeren, werd geaccepteerd.

Naar aanleiding van een schrijven van den Belgischen Voetbal-Bond, waarin kennis gegeven werd, dat het bestuur van dien Bond aan Belgische uitgewekenen niet kan toestaan in wedstrijden van den N.V.B. uit te komen, werd besloten, deze verbodsbepaling ter kennis van de vereenigingen te brengen en den Belgischen Bond opgave te verstrekken van spelers, die na deze kennisgeving alsnog voor Nederlandsche vereenigingen zullen uitkomen.

Aan de heeren C. A. W. Hirschman en J. W. Kips, werd verzocht een door eerstgenoemd bestuurslid ingediend voorstel, om over te gaan tot het instellen van cursussen tot vorming van voetbal-leiders, nader uit te werken. Het ligt in het voornemen, de cur¬

sussen voorloopig bg wijze van proefneming

alleen in de grootere centra te organiseeren.

Met het bestuur van den Ameterdamschen Voetbal-Bond zal in overleg worden getreden over de organisatie eener school-competitie in Amsterdam, waarvoor in onderwijskringen belangstelling bleek te bestaan.

Daar zich voor den indertijd door den heer F. W. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité, uitgeloofden „Coubertin-beker" geen enkele vereeniging heeft aangemeld, werd in overleg met den uitlover besloten, dezen prijs wederom te zijner beschikking te stellen.

Op voorstel van de almanak-commissie werd besloten in verband met de tijdsomstandigheden en de aan de uitgave van het Voetbaljaarboek verbonden koster, ook dit jaar het boek niet uit te geven.

De begrooting voor het hondsjaar 1915/16 werd als volgt vastgesteld:

Begrooting 1015/16.

Ontvangsten:

Inleggeld bekercompetitie / 250.—

Contributie „ 6200 —

Boeten „ 1000.—

Wedstrijdgelden „ 1500.—

Interest „ 600.—

Diversen „ 75.—

Hoofdelijke Omslag „ 4700.—

Nadeelig Saldo „ 2075.—

ƒ 16400.—

Uitgaven :

Protest-Oommissie ƒ 100.—

Porti en Telegrammen „ 1400.—

Onkostenrekening „ 8500.—

Drukwerkrekening „ 1500.—

Medaillerekening „ 400.—

Centrale Prop. Commissie „ 100.—

Diverse Commissie „ 500.—

Consulaat » 250.—

Off. Medeieelingen „ 2200.—

Spelregelrekenirag „ 200-—

Keis- en Verblgf kosten „ 1000.—

Militaire Competities „ 250.-

ƒ 16400.—

In Engeland.

Opdat de voetbalwedstrijden geen inbreuk zouden maken op den geregelden gang vaö werkzaamheden op munitie-werkplaatsen etc-> heeft men bg den aanvang van het seizoen het aanvangsuur der wedstrijden zoo laat gesteld als slechts eenigszins mogelijk was, onder strikte bepaling, dat geen wedstrgd vroeger mocb* aanvangen. Dit late aanvangsuur leverde in de donkere Decembermaand moeilijkheden op eö daar men er bezwaren in vond om 'n kwartiej vroeger te beginnen, is thans bepaald, d»* gedurende de maand December de voetbal' wedstryden slechts 80 in plaats van 90 minuteij zullen duren, terwijl de scheidsrechter b^ recht heeft om geen pauze bg' de cïoelverWi6' seling te doen houden. Door een en ander k*1^ dus een kwartier worden gewonnen. Het 1 natuurlijk zeer verklaarbaar dat de Engelecbejj op het oogenblik dergelijke noodmaatregel® nemen, maar we vragen ons af of de P-I'*.'.^ hierin gekend is. Een dergelijke belang**)*