is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 50, 16-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD,

R.F.C. 9 2 2 5 6 12—26 0.66 Xerxes 1) 9 1 17.1 2—19 0.11 1) 2 punten in mindering w. n. o. tegen Neptuaus op 14 Nov. 1.1.

Westelijke 2e klasse C.

Ajax 9 7 2 0 16 36- 8 1.77

V.V.A. 8 7 0 1 14 36—13 1.75

V.E.A. 9 7 1 1 15 28-10 1.66

A.W. 12 5 1 6 11 16—18 0 91

D.E.C. 9 3 0 6 6 16—22 066

Kampong 11 3 17 7 11—31 0.63

Victoria 12 2 3 7 7 10—33 0 58

Hilversum 12 3 0 9 6 10—28 0.50

Oostelijke eerste klas.

Quick 9 6 2 1 14 13— 4 1.55

Go-Ahead 11 7 3 1 17 24—10 1.54

Ü.D. 7 4 2 1 10 15— 6 1.42

Tubantia 11 6 1 4 13 25—26 1.18

Be Quick 8 3 1 4 7 17—19 0 87

Rob.etVel. 11 3 1 7 7 27—31 0.63

G.V.C. 11 3 0 8 6 15-29 0 54

Vitesse 8 1 0 7 2 16—27 0.25

Uit de Hofstad.

Na de stroomen regen van de vorige week, bleken Zondagmorgen de Haagsche velden goed bespeelbaar, zoodat de beide vastgestelde eersteklasse wedstrijden konden doorgaan.

Het was weer geen daad van wijs beleid om naast de plaatselijke ontmoeting tusschen Quick en H.B.S., een wedstrijd uit te schrijven aan den Wassch*naarschen weg. Een beetje meer koopmansgeest in de wedstrijdcommissie zou aan de Haagsche vereenigingec, in het bijzonder aan Quick, ten goede komen. Nu was de belangstelling, welke do r het slechte weer toch al niet groot was, verdeeld, hetgeen tengevolge had, dat zoowel op Hanenburg als op het terrein van H.V.V. vrijwel voor leege banken werd gespeeld.

Quick was — voor de hoeveelste maal? — weer het kind van de rekening, want de derby's zijn voor onze vereeaigingen de kasstukken van het seizoen. Wij zien nu toch werkelijk met belangstelling uit naar het oogenblik waarop de wedstrijd-commissie eindelijk ook eens rekening zal houden met debelargen van Quick. De Hanenburgsche spelers hebben zich echter van het gat in hun schatkist weinig aangetrokken en met ongekend élan den strijd aangebonden met de kraaien, die over alle linies in de minderheid bleven en tenslotte met eene verdiende nederlaag naar Houtrust werden teruggezonden. Door deze r.edcrlaag zakt H.B.S. naar de vijfde plaats van de ranglijst en lijken hare kampioenskansen vrijwel verkeken. Dit verwondert ons geenszins, wij wezen er meermalen op dat, naar onze meening, de combinatie van H.B.S. niet krachtig genoeg leek om zich op de eerste plaats te handhaven.

Een ooggetuige is zoo vriendelijk mij het volgende verslag van den wedstrijd toe te zenden:

Quick— H.B.3. 3—1. De Hamburgers hebben revanche genomen voor de nederlaag op 14 October op Houtrust geleden en weer eens laten zien, dat ze, als

de geestdrift niet ontbreekt, heel goed kunnen.

Nadat, zeker als blijk van de vriendschappelijke verstandhouding, de elftallen gezamenlijk zijn gekiekt, nemen de spelers op het sein van scheidsrechter Eymers hun plaats in op het veld, dat van den regen niet in het minst geleden heeft en even goed is als de weg, die er heen leidt, erbarmelijk slecht was.

De tribune is, vooral ook door de groote opkomst van de H.B.S.-eupporters, goed bezet en overigens is de belangstelling matig.

H.B.S. heeft haar gewone opstelling met Denis weer in de gelederen; Quick heeft evenals den vorigen Zondag de twee Bosscharts als achterspelers, doch is er eindelijk toe overgegaan wijziging in hare voorhoede te brengen. Op de middenvoorplaats speelt in de plaats van Lissauer een nieuweling, v. Riemsdijk; de vleugels vormen rechts Heins en Japikse, links Joosten en Fius Post.

Het oordeel over den nieuwen speler, meenen we nog te moeten opschorten. Zeer zeker heeft hg — ofschoon dit niet veel zegt — de afwezigheid van Lissauer geen oogenblik doen betreuren; beter als deze zorgt hij voor verdeeling van het spel en hij beschikt over een goed schot. We hebben echter dikwijls een weifeling in zijn optreden meenen te bespeuren en een neiging, om, zoo hij het niet goed aandurft den bal nog wat bij zich te houden, van verren afstand te schieten, waar doorzetten of passeeren van den bal naar een vleugelman meer kans op succes zou brengen. Edoch met een prachtechot op tamelijk grooten afstand van het doel verraste hg v. d. Wilk, die geen betrouwbaren indruk maakte en dit schot had kunnen keeren.

Het spel van Quick was veel beter dan dat van H.B.S.; de verdediging sloot als een bus, de middealinie zwoegde hard en voedde oordeelkundig. Vooral Glaasz is een uitstekeade kracht; Harte wordt gaandeweg beter en moet alleen wat beter leeren plaatsen; Bouwmeester was zeer op dreef.

En de voorhoede van Quick heeft ditmaal getoond het voetballen te verstaan. Joosten was veel beter dan den vorigen Zondag tegen H.F.C'. en gaf herhaaldelijk, na snellen ren, goede voorzetten; de vleugel Japikse-Beim werkte keurig. Laatstgenoemde speler, over wien zoo vaak een minder gunstig oordeel wordt geveld, is iemand, die beschikt over een keurige techniek en voldoende snelheid. Zijn opvangen en meenemen van den bal, het passeeren van de tegenstanders, het geschiedt alles handig ea vlug; alleen hij doet niet altijd wat hij kan 1 In samenwerking met den voetbal-meester Japikse, heeft hij dezen middag mooie dingen gedaan.

Van de H.B.S.-spelers viel niemand bijzonder op. Desis stuitte weliswaar met groote handigheid menigen aanval, zijn wegtrappen was echter niet altijd zooals we dit vaa hem gewend zgn, hg was blijkbaar ook nog niet geheel hersteld vaa het hem overkomen ongeval. Sieberg was goed zonder meer; in de middenlinie was de Piato wel de minste.

Het uitvallen even voor de rust van Synja wegens een ongeval aan het oog, was voor H.B.S. een zware handicap; de toegestane ia'