is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 51, 23-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD.

meet geven kon, tendeele doordat Von Heüden zich in de le helft te veel ingespannen had en de schitterende partij niet voort te setten wist. Wel bracht de Nümeegsche voorhoede verschillende malen openluchtig door met alle energie te beproeven een 2e doelpunt te veroveren maar succes bleef uit. Ze vonden Maner, Kolthof, ja allo midden- en achterspelers der, Hengeloërs nog zekerder, nog geestdriftiger dan te voren, 't Was niet alleen aan de zwakte der roodzwarten te wijten; sterkere linies zouden de poort eveneens gesloten gevonden hebben. Onophoudelijk streden de gasten verwoed om den gelijkmaker. De door-en-door geroutineerde Njjhoff Sr. was vooral gevaarlijk door zijn fraai en listig samenspel met zün broer en bracht tal van ballen in de onmiddellijke nabijheid van Hoegen, die enkele malen asn de genade van een schot van vlakbij overgeleverd was. Het al te vurige spel deed den roodhemden overigens een paar kansen missen, die met kalm optreden succes gehad hadden.

Met het einde van den moeiljjken wedstrijd in 't zicht, legden de Nijmegenaars zich uitsluitend op verdedigen toe, wat gemakkelijker viel doordat Nijhoff Jr. wegens een knie-ongeval op halve kracht geraakt was. Ia de laatste 5 minuten beleefden beide doelen een paar angstige momenten. Na een heftige worsteling lag de bal in het Hengelosche net, welk punt terecht voor buitenspel werd afgekeurd. Aan den overkant wist de oudste Nühoff, hoewel hem een 3-tal roodzwarten op de huid zaten, aan Hof een gemakkelijke kans te geven.

Zeer voorzichtig kopte deze ver buiten Hoegen's bereik netwa&rts. Kalm, haast ongemerkt had Paul Esser aich in den doelhoek opgesteld en hij nam doodbedaard het leer met zich mee, het veld in, daarmee Quick's moeilijke zege bevestigend. Kort daarop was een strüd geëindigd, waar de 22 spelers, die zich met volle inspanning geweerd hadden, vermoeid het kleedlokaal weer opzochten.

Scheidsrechter van Tricht, een nieuweling op de Oostelijke velden, had niet de minste moeite een geregeld verloop van dezen spannend en forsch gespeelden wedstrijd te verzekeren. Als dit zün geregelden vorm is mogen onze Oostelijke le klas wedstrijden ar mee gestraft worden!

Voorloopig kunnen de roodzwarten met een gerust hart hun Kersttoer ondernemen. De scherpe concurrentie van Go-ahead en U.D. heeft niet kunnen verhinderen dat ze het eerste en grootste deel van het seizoen 1915/16 aan het hoofd gingen. Lang zal de beslissing zich niet meer laten wachten. Go ahead heeft nog 3, Quick nog 4 wedstrijden te spelen. Nu deze matches voor beide clubs niet van het gemakkelijkste soort zijn, heeft de spanning het toppunt bereikt en zal do ploag, die tenslotte de gelukkige blükt, een mooi kampioenschap het hare kunnen noemen, want de strüd om het te behalen, was ongemeen zwaar. C.

Van de Veluwe.

Bobur—U.D. 3—1. Allen die Zondagmiddag op het Roburterrein aanwezig waren, konden genieten van een zeer fraaien en uiterst spannenden wedstrnd, waar

twee vlugge en tactische elftallen elkander bekampten en waarbij de Robur voorhoe de zich door vlugge en gevaarlijke aanvallen kenmerkte.

Er was zeer veel pubiek, waaronder ongeveer 800bslangstellenden uit Deventer, aanwezig, toen scheidsrechter W. Visscher te 2 uur beginnen blies en beide elftallen zich geheel vollddig opstelden.

U.D. trapte af en al dadelijk ontwikkelde zich een vlug en vurig spel, met U.D. in de meerderheid. Menige goede aanval werd op het Roburdoel ondernomen, doch de achterhoedewas op haar hoede en Kraaij nbrink wist op meesterlijke wijze zijn doel schoon te houden. Da Roburvoorhoede kwam meer en meer op dreef en menige goede aanval werd op het U.D.-doel ondernomen, doch Pluim c.s. bleken ook in goede conditie te zijn. Allengs wogen beide partüen vrüwel tegen elkander op, het spel verplaatste zich zeer snel en beide doelverdedigers moesten telkens handelend optreden. Nadat er ongeveer een half uur gespeeld was v»ist de Jong door de achterhoede heen te breken, loste een hard schot, dat Overeem nog hield, doch niet weg kon werken, de toeloopende de Jong maakte hiervan gebruik en bezorgde op keurige wijze aan Robur de leiding 1—0.

Het publiek begon zich nu meer te roeren en ook het spel werd sfteeds vuriger. Grijseels rende eenige malen langs het lijntje en gaf mooie voorzetten, welke echter door de U.D.voorhoede niet worden benut of door Kraaüenbrink onschadelijk gemaakt. Weer kwam de Roburvoorhoede gevaarlijk opzetten. Feith loste een hard schot, dat echter via den paal in het veld terug sprong en een oogenblik daarnawerd een mooie voorzet vanJGravelaar door Weatra juist overgekopt. U.D. werkte zich weer los en nu werd de Roburachterhoede weer aan het werk gezet, doch deze weerde zich geducht en vooral Kraaijenbrink was in grootschen vorm. Daarna dachten we U.D. te zien doelpunten, doch de bal raakte juist de lat. E?en voor rust rende Feith weer langs het lüntje, zette mooi voor en de Jong wist den bal ineens met een keihard schot langs Overeem te jagén. Enorm was het gejuich, dat dit prachtige doelpunt beloonde. 2—0. Kort daarop is het rusten.

In de pauze werden de kansen druk besproken, doch over den uitslag kon men niets voorspellen, daar tot nu beide partijen vrüwel aan elkaar gewaagd waren, met U.D. misscbieo iets in de meerderheid, maar de Robur-uitvallen waren veel gevaarlijker dan die van U.D.

Dadelijk na den aftrap ontwikkelde zich weer een vlug spel en was Robur iets in de meerderheid. De Robur aanvallen waren uiterst gevaarlijk, de Jong loste van grooten afstand een hard schot, doch weer was de bovenla* Overeem behulpzaam. Ook Kraayeabrink werd weer aan het werk gezet, eenige mooie schoten van Spaanders en Koning werden door heö» op keurige wijze geh uden, bü één dezer scbo* ten had hü het ongeluk al vallende meer d»n 3 passen met den bal te loopen, waarvoor vlak voor doel een vrije schop aan U.D. werd toegekend, doch deze wist van de gebod«»J kans geen gebruik te maken. Robui werö thans een weinig sterker en heel wat goede aa»'