is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 52, 30-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HST SPORTBLAD

3

volgenden dag, toen ze in Haarlem tegen U.D.

met 8—3 wonnen. Dit was tevens de laatste

wedstrnd van Mannus Francken voor zijn ver¬

trek naar|Indië. Het slechte weer en het dito veld, zal de herinnering van dien afscheidswed-

strnd later met veraangenamen. Natuurlijk had Mannus de gebruikelijke kransen in ontvangst te nemen, dat schijnt zou tegenwoordig bij een afscheid te hooren.

Verder was V.O.C. de beide dagen in het veld. Als men een goed terrein heeft zooals deze Rotterdammers, kan men zelfs op het meest ongunstige tijdstip van het jaar iets wagen. Op den eersten dag werd, zooals we reeds zeiden, van Quick gewonnen, terwijl op den tweeden dag Velocitas weer eens een bezoek

f

AMN.T.li!ö VOET-

AUlliUKUk)

BALLEN

aan een Westelijk veld kwam brengen, en daar zoowaar met 1—0 won. V.0 C. was slechts op halve kracht, vandaar dit eeuigszins verrassend resultaat. Eigenaardig anders dat de zuidelijke clubs, die toch voor de competitie reeds zulke groote reizen hebben te maken, in den vscantietijd nog eens extra uitstapjes doen. Zoo kwam U.V.V. naar Utrecht, waar het met 5—0 van Hercules verloor, van het uitstapje der V.V.V. gewaagden we reeds.

Het Haagsche Quick speelde bvide dagen op eigen terrein. Zaterdag werd van een elftal der grenadiers met 2—0 gewonnen en Zondag werd tegen een elftal van Belgische geïnterneerden met 2—0 gelijk gespeeld.

f

JERSEYS, BROEKJES,

KOUSEN IN ALLE KLEUREN

Daarmede hebben we de voornaamste wedstrijden gedurende de Kerstdagen de revue laten passeeren.

In Engeland — Eén Kerstverrassing.

De Engelsche Football Association heeft eenigen bekenden Esgelschen voetballers een minder aangename Kerstverrassing bezorgt. Laten we er dadelijk aan toevoegen, dat de Football Association niet asders heeft kunnen doen en dat zij vel verplicht was onder de gegeven omstandigheden zeer ernstige maatregelen te nemen. Wat toch is het geval gefeest. Op 2 April 1915 speelde Manchester United tegen Liverpool op Old Trsfford. Op dat tijdstip was de United in ernstig gevaar Voor degradatie en een overwinning zou de Manchester Club zeer van pas komen. Inderdaad won Manchester United en wel met 2—0. Kort na den wedstrijd liep het gerucht dat deze uitslag een vooraf uitgemaakte zaak was, door de spelers geregeld, teneinde op die raafcier eenige flinke weddenschappen, die zij op °en uitslag hadd n afgesloten, te wianen. De football League benoemde op verzoek van baar voorzitter mr. McKenna. die tevens voor¬

zitter van Liverpool was, een commissie van

onderzoek, daar, indien de in omloop zijnde geruchten waarheid bevatte, een ernstig vergrijp was gepleegd, dat hat geheele Laaguavostbal zou kunnen benadeelen. Immers zoodra blijkt dat de uitslagen van voetbalwedstrijden vooraf werden geregeld, zouden de Lsagues aan sportieve b9teekenis hebben verloren en de publieke balaagstelling verliezen.

In verband met het resultaat van het onderzoek der LBagus-commissie, werd ook door de Football Association een commissie benoemd en het resultaat van dat gemeenschappelijk onderzoek is, dat bewezen werd dat de hierboven bedoelde geruchten juist waren. Het is bewezen, dat enkele spelers overeengekomen waren om den wedstrijd in een 2—0 voor

Manchester United te doen eindigen, waardoor zij aanzienlijke bedragen met wedden wonnen. De commissie betreurde het in haar rapport dat spelers, die van voetbal moeten leven, tot zulk een lage handeling waren gekomen, een handeling die het beroepsvoetbal tot schande strekt.

De commissie heeft voldoende bewijzen dat de volgende spelers inderdaad schuldig zijn: J. Sheldon, E. R. Pursell, T. Miller en T. Fairfoull (Liverpool), A. Turnbull, A. Whalley en J. West (Manchester United) en L. Cook (Chester). Deze 8 spelers worden levenslang uitgesloten van het deelnemen aan voetbalwedstrijden of het besturen van voetbal en zij

IMPORTEURS" I

T. TEMMINK ft Zn., MEPPEL1

VRAAGT PRIJSOPGAVE TEL. 199 §

mogen op geen enkel voetbalveld worden toegelaten. Bovendien is ook F. Howard van Manchester City voor geruimen tijd geschorst omdat hij de commissie geen voldoende inlichtingen wenschte te vers'trekken. Osder de spelers, die door dit besluit hun voetballoonbaan defini¬

tief geëindigd zien. behooren enkele zeer bekende

beroepsspelers. De 4 Liverpoolspelers kwamen

o.a. uit in den eindstrijd voor de <Jup op 53o April van dit jaar, terwijl de 3 United spelers wel de meest bekende spelers van het elftal

waren.

De commissie voest aan haar versla? noc

toe de mededeelirjcr. dat de clubs creheel vrH

uitgaan, zij hebben zelfs al het mogelijke gedaan

om net onoerzoeK oer commissie te vergemakkelijken. De geheele zaak was derhalve door de Boeiers zelf ort touw gezet. Men hoont door

deze strenge straffen het publiek te overtuigen,

dat de jueague zeil al net mogelijke doet om het League voetbal zoo zuiver mogelijk te houden.

Mannus Francken.

In hit Sportblad van de Opr. Haarl. Courant vinden we een aficheidspraatje met Mannus Francken, waarin verschillende aardige bijzonderheden uit de voetballoopbaan van dezen