is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 1, 06-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EET SPORTBLAD.

5

l|MMMllflr«lM

tendheid en da blijkbaar totale afwezigheid van hersens bij den schijver, blootlegt daa dit artikel uit „Ons Sportblad." We willen onzen lezers dit kostelijk staaltje van repliek niet onthouden en achten het volkomen overbodig hierbij eenig commentaar te gever*, het spreekt voor zich zelf . Hier is het:

„Beste mijnheer, ge maakt een reuzenbof, dat er vandaag weinig wedstrijdverslagen zijn. 'k Heb nu wat plaats.

Zeg, zoudt ge niet beter doen met voortaan ronduit te onderteekenen; ieder weet uit de verte van welken hoek dit stukje kwam overgewaaid. Ge zijt toch niet bang, is 'tniet?

Toe, verschuif je lorgnetje maar eens, draai je ssorretje in een sierlijk krulletje. Durf je dan nog niet? Enfin, teeken dan maar niet, als met drie puntjes. We weten het toch allemaal !

Beste jongen, ik maak me bezorgd overjou! Bij het lezen van je stukkie vro*g ik me verbaasd af; heeft die kerel g-asteofde savoiekool in zijn hersenpan ? 't Is echte kippepraat zooals hjj daar redeneert. Ge wilt een paar kleine voorbeeldjes:

Hg', de groote baas in de edele kunst der redenatie, zegt:

„Dit artikel sluit de erkenning van een katholieken Voetbalbond uit." Dus de erkenning zou zoo goed als onmogélgh zijn.

Nu is het betrokken artikel wel wat lang; 't is wel wat te veel opgebouwd uit bijzinnen doch ziehier het voornaamste: de N.V.B. kan verklaren, dat een voetbalbond — wiens werkkring zich beperkt tot een gedeelte van bet land, of tot een bepaalden maatschappelijke» staat — met uitsluiting van andere de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig regelen van het voetbalwezen enz."

Dus we beroepen ons evenals u op dit artikel. Gij om ons te doen schrappen, wij om erkend te worden. Ha zoo dus, ge zoudt zoo eens lekker likkebaarden, al ge je zinnetje eens kreegt en de R. K. Bond niet erkend werd! Ge dacht zeker: ik heb het nu al een paar keer onderhandsch geprobeerd en dat hielp niet. laat ik ze nou eens publiek bij d'r bodie pakken. Ons Biet erkennen ! ha, mijn veelbelovend (I) voetbalbroekie wil ik je soms alvast een zwartboek sturen ? Hoe groot moet het zjjn ; voor 2000 namen of voor 3000? Geef maar op.

Hoor eens goed en zet den motor van je hersens eens aan. Ge begrijpt niet welke belangen er voor ons op het spel staan ; ge begrijpt niet den ernst waarmee wij deze zaak Aanpakten: gjj kent niet het taaie doorzettings-

en uithoudingsvermogen onzer Roomschen en onzer Roomsehe voormannen, nu bet een zaak geldt van zulk een gVoot gewicht. Bang waren we nooit; zullen 't ook nimmer zijn!

Doch wat deed il een beroep op uw gezond oord««l 1 Immers ge wilt het niet begriipen en zult Ni/ven stoken tot -... het Roomsehe Zuiden je uitspuwt. Trouwens definitieve afrekening volst later.

Da opwerpingen zijn oudbakken; zij zijn reeds honderdmaal weerlegd, uw vooringenomenheid blfikt dus hard en onoverredelijk als 'n kei.

Met één stikumme klacht ben ik met ja eens: jammer is 't, da* gg niet in het hoofdbestuur van N.V.B. zit. Wij zullen je er nog wel eens in helpen, hoor.

Laat ik ja daarenboven iets zacbtkens in de ooren fluisteren : kerel je hebt groot gelijk ; jg met je professorale kennis van de artikelen van den N.V B. De wgsneuzen, hé, ze kennen hun eigen reglement nog niet eens! en als ze nu maar zoo voorzichtig waren hun licht bij u, groot verlichtende vlam, te komen ontsteken.

Ocb, kerel, wat ben je een onnoozele bloed!

Gij zjjt op de hoogte ? gij allen ? Daarom weet ge niet wat de lib. Bred. Cour. schreef als naschrift op 't interview.

Zeg, beitel het nou eens met onuitwisbare letters in je razand geleerd koppie: wg willen sportief en administratief samenwerken met — en onder leiding van den N.V.B. Zijt ge nou Berust? Doch besef, dat wn' geen onmondige kinderen willen zgn, of geen die onder curateele staan!

't Is tgd om te eindigen: overtuig je nou eens goed ervan, dat de N.V.B. bestuurderen wijzer en voorzichtiger zgn dan gij; dat zg een ruimeren blik hebben dan Bij met uw kantoortje en uw toestelletjes en dat zg in alle opzichten meer onderlegd zü'n dan gij.

Gij poogdet uw felle antpapisme te verbergen in het mooie (1) kleed van onpartijdige belangeloosheid. Wanneer het niet onbeleefd was, zou ik u beklagen met het spreekwoord der oude Latijnen:

simia semper simia

etiamsi aurea gessit Nu durf ik d«t niet, nu wil ik dat niet. Doch dit is zeker: Gg kunt je nooit verbergen! Da's stommes erg, joch!