is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 1, 06-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD

G. HOHMANN

HEEREN MODEMAGAZIJN

P. C. Hooftstpaat 92 - Telef. Z. 894

Steeds flink gesorteerd in overhemden, dassen, handschoenen enz. enz.

ZIE DE ÉTALAGE.

H.v.EersteNederlandscheFabrïek van Asbestcementplaten.

Amsterdam - Cruquiusweg Telefoons 7710 en 8903.

ASBESTCEMENTPLATEN, LEIEN en GOLFPLATEN,

voor Dakbedekking op

Sportterreinen en Clubgebouwen.

Licht, Sterk, Onverwoestbaar, isoleerend, Brandvrij.

Café-Restaurant „FLORA"

(Café des Artistes) CONCERT „TZIGANES" WAGENSTRAAT 3-7

vis a vis du Flora-Theater.

j

DEVENTER.

Losse nummers van ons blad te Deventer verkrijgbaar b/d heer O. J. LANKKAMP.

pretje maar zooals ik er Nieuwjaarsdag van moest lusten, wensen ik het toch misschien alleen m'n diksten confrater.

Blauw Wit—Go ahead. De beide Deventer le klassers zouden hier op Nieuwjaarsdag hun kunsten komen vertoonen. Good old U.D zou ia 't Stadion bij V.R.A. te gast gaan en Go ahead was de tegenpartij der Zebra's. Eerstgenoemde ontmoeting werd al dra afgelast. Men wilde het Sportparkterrein voor den volgenden dag, als 't Amsterdamsche elftal den strijd tegen de Noordelijke Zwaluwen aanbinden moest, sparen en dus was er maar één wedstrijd die m'n aandacht vroeg. Des morgens leek 't weer nog tamelijk goed, doch tegen 't middaguur dreven weer sombere wolken, door 'n straffen wind voortgejaagd, door 't luchtruim en toen ik op de keurige trottoirkeien van den Middenweg voortstapte, sloeg de regen me al weer in 't gezicht. Bijzonder weinig menschen trotseerden met mij 't noodweer en 'k vroeg me al af, of 't wel doorgaan zou. Toen ik 'n paar spelers haastig voorbij hollen zag, begreep ik echter, dat men in elk geval de bedoeling had om wel te spelen.

Voor ik me onder 't beschuttend dak van 't peuterige clubhuisje der Zebra's bevond, had ik tot de enkels toe door de modder moeten waden. Daar waren we saamgekropen, 'n paar honderd kijkers, waaronder n.b. nog diverse jonge meiskes, die de elementen trotseerden om hun Piet of hun Joop te zien ploeteren. Toen 't kort na tweeën eventjes scheen op te klaren, kwam 'n jongmensch in halve scheidsrechters-uitrusting naar buiten en de glijpartij nam een aanvang.

't Veld was niet zoo nat als dat van Ajax, maar door de zwaardere klei nog veel glibberiger. De spelers konden zich dan ook haast niet wenden en mede door den hevigen wind, had niemand het leder in bedwang. Van goed spel was dan ook geen sprake en door den met nieuwe hevigheid weer inzettenden regenval werd 't geglij en geplens steeds erger en t spel steeds slechter. Soms leek het, of men den zwaren pikkerigen bal maar niet wegwerken kon; slechts enkele spelers zag men af en toe eens 'n Hinken trap doen en zoo viel me enkele malen 't werken van den Deventeraanvoerder Koster op, 'n speler van bijzondere kwaliteiten.

Wat te prijzen was bij de Koekenieren, dat was de opgewektheid waarmede zij onder deze weinig prettige omstandigheden doorploeterden. Ik ken Go ahead uit vroeger jaren en al spelen er in dit Deventer elftal thans nog maar een of twee spelers, die toen deze Deventer volksclub 'n plaats in de Oostelgke le kl. verzekerden (hoe flink hebben de rood-geelen zich daar sindsdien gehandhaafd 1) toeh is het karakter va» 't spel dezer Deventenaren niet gewijzigd. Stevig volhardend werken, geen fijn combineeren of „doortruct" solospel, maar stug, stoer werken, hardnekkig verdedigen en onvermoeid aanvallen* 't Spgt mij, dat wat ik Zaterdag zag, mg verder geen gelegenheid tot critiek geeft. Nu kreeg men den indruk dat Blauw Wit iets ster kef dan haar gast was. Bijna voortdurend werd op de helft der Deventenaren gespeeld, maar Koster en z'n mannen lieten den Zebra's niet schieten en gebeurde dit toch al eens, dan was de lang*