is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 3, 20-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

menige overwinning boeken.

Ben ik goed ingelicht, dan staat Zondag de wedstrgd Quick—SparJa op het programma. Spelen de Hanenburgers dez;>n wedstrijd met hetzelfde vuur es denzelfdon wilskracht als tegen H.V.V., dan zouden ds Rotterdammers hun kansen op het kampioenschap wel eens op Hanenburg kunnen verspelen.

JAN VAN DEN HAAG.

Uit Utrecht.

U.V.V.-H.B.S. 5-0.

Een dergelijke verpletterende nederlaag voor de zwarte Hagenaars, die nog niet zoo lang geleden ernstige candidaten waren voor de eerste plaats, zal men wel niet hebben verwacht. Twee omstandigheden werkten hiertoe echter mee en dat was in de eertta plaats het buitengewoon in vorm zijn van U.V.V. gedurende dea geheele wedstrijd, meer in het bijzonder het goede spel van Vos en Buitenweg en verder de onvolledigheid van H.B.S., waardoor de toch al zwakke voorhoode der Hagenaars nog meer werd verzwakt en de verdediging al evenmin op volle krasht koa spelen. Vooral het spel van Alting Sieberg werd zser gemist, al moet erkend worden dat desondanks de zwarte achterhoede zich goed heeft geweerd. De voorhoede der Hagenaars was uiterst zwak, alleen Rappard deed goed werk maar door gebrek aan samenspel bleef elk succes uit. Ook de middenlinie was minder dan we haddon mogen verwachten; deze linie had het overigens tegen de vlugge Ütrechtsche voorhoede hard te verantwoorden. In de verdediging deed Denis het beste werk, z'n partner moest het nog al eens tegen dea vlugge Utrechtschen buitenspeler afleggen.

Bakker in het Haagsche doel heeft heel wat schoten gestopt, wat hij zeer verdienstelijk deed. Alleen z'n wegwerken liet nog al eer.s te wenschen over.

Het Ütrechtsche elftal was, zooals we reeds zeiden, over het geheel zeer goed en vooral Vos, Buitenweg en Te Winkel hebben een uitstekendea wedstrijd gespeeld. De achterhoede had het niet bijzonder lastig, maar verrichtte hetgeen te doen was op afdoende wijze. Voor U.V.V. is het te hopen, dat de spelers op den thans ingeslagen weg big ven voortgaan, dan zal U.V.V. nog wel voor eenige verrassingen zorg dragen.

De wedstrgd begon met een korte periode van HaagBch overwicht, maar slordig en onbesuisd schieten, gevoegd bij goed verdedigen van U.V.V., was oorzaak dat H.B.S. in deze periode geen succes had. Het duurde niet lang of U.V.V. begon haar spel te ontplooien en de voorhoede liet thans een uitmuntend, goed sluitend samenspel zien, waartegen de Haagsche verdediging weinig weet in te brengen. Spoedig geeft dan ook Vos mat een hard schot Bakker niet de minste kaas. Pas is de bal weer aan het rollen of Buitenweg zandt van grooten afstand een hard schot in, waardoor Bakker voor de tweede maal wordt gepasseerd. Deze twee doelpunten hebben zoo het vuu? bij de spelers erin gebracht, dat de voorhoede bijna niet te houden is en 10 minuten later is het alweer Vos die Bakker laat visscb.es door een

van z'a bekende kogels. U.V.V. blgft aanvallen maar oï wordt door H.B S. stug verdedigd en do doelverdsdiger houdt er enkele goede Bchoten uit.

Zoo wordt met 8—0 voor U.V.V. van doel verwisseld. Ia de tweede helft zet U.V.V. da zaken op denzelfden flieken voet voort. Vaa Norden ferjjgt eea mooie kans om no. 4 te raakes, maar hg trapt pal tegen den doel verdediger op. Het duurt evenwel niet lang of da U.V.V.'ers krijgen opnieuw gelegenheid tot juichen. Vos schiet keihard in maar Bakker stopt, zonder evenwel te kunnen wegwerken, waarvan Vos dankbaar gebruik maakt om toe te loopea en no. 4 te maken. Hierna schijnt U.V.V. het welletjes te vinden, waarvan eenige eenige Haagsche aanvallen het gevolg zijn. De Utrechfsche verdediging wil echter ook haar aandeel in de overwinning hebben en weert zich flink. Eens weet Poortman te ontkomen en een mooi schot in te zanden, dat evenwel nog juist door Koopman wordt gestopt.

Spoedig hierop schijnt do UV.V.-voorhoede weer op kracht gekomen te zjjn en een voorzet van v. d. Drift wordt door Vos in het vijfde doelpunt omgezet, onder heftig protest der Hagenaars voor buitenspel, een protest dat misschiea wel gegrond was. In het laatste gedeelte zien we nog enkele krachtige pogingen van de Hagenaars om tesminste ééa tegenpunt te maksn maar de Ütrechtsche achterhoede is onverbiddelijk ea zoo komt het einde van dezen fraaien ia snel tempo gespeelden wedstrgd met een 5—0 voor U.V.V.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Blauw Wit vordert 1

De Zabra's hebben wederom een schrede in de richting van 't kampioen gedaan.

Met de kalme cijfers 3—0 hebben zij D.V.V geklopt. De Duinoordere hebben hardnekkig verdedigd; tegen de stoere Amsterdsmsche verdedigisg hadden zij gean schijn van een kans, doch zij wisten de doelpunten der leiders tot een drietal te beperken.

Door dsn oefenwedstrijd van Ajtx tegen V.O.C. was er bg Blauw Wit al bijster weinig publiek, 't Zou anders een goede dag voor de Zebra's geweest zijn, want door afkeuring van D.E.C.'e veld zouden zij 't rgk alleen gehad hebben. Blauw Wit was tegen de Hagenaars voortdurend sterker, doch eerst na ca. Va uur slaagde vaa Dordt, die bijzonder op dreef was, er in te scoren. Met rust was de stand 1—0 in 't voordeel der gastheeren.

Na de hervatting big ven de Zebra's in de meerderheid. Weer was 't van Dordt, die de leiding vergrootte, na eenig samenspel met Romuode, den meeuwen linksbuiten der Zebra's Tenslotte voegde Lietzen nog een puntje aan de scofe toe en zoo kwam 't einde met eea voor de gasten geflatteerde 4—0.

Door afkeuriug der overige terreinen was dit de eenige ontmoeting welke voor deze afdeel in g gespeeld werd en met een relatieven voorsprong van 4 pusten op haar ernstigste concurrent is de positie van Blauw Wit vrgwel safe, hetgeen uit onderstaanden stand blgkt: