is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 3, 20-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S1T SPORTBLAD

19

van zaken bevordert, maar bet is tevens het uitreiken van een brevet van ontoerekenbaarheid aan de afgevaardigden, wier eventueole opmerkingen bij voorbaat door het bestuur als onnoodig beschouwd worden. Trouwens we moeten erkennen, dat het bestuur hierbij Biet soo heel erg buiten de waarheid was. Behalve misschien door den heer Verwoerd werd door geen der afgevaardigden op deze vergadering eenige opmerking van beteekenis gemaakt en afgezien van het geschil tusschen de heeren Hartman en -vcllcnbach, was het een der tamste vergaderingen uit de geschiedenis der N.A.U. Om eenigszins een beeld van den financieelen toestand van de Unie te geven, hebben wij de verschillende posten van de balans genoteerd, welke wg hieronder laten volgen. Debet.

Geiden i?óor 1914 verschuldigd ƒ 76,50 Gelden in 1914 verschuldigd „ 51.25

VereecigiBgscontributie

Leden contributie

Contributie persoonl. leden

Reglementen

Donaties

Boete

Verkoop wedstrijemummors Vrijwillige bijdragen Diversen

Credit. Balans schulden 1914 Porti en telegrammen Reis en verbluf kosten Drukwerken en papier Schrijfbehoeften Zaalhuur Propaganda

Abonnement Officieel Orgaan Kosten Secretariaat Diversen Saldo

„ 315.50

„ 258.—

„ 90.-

„ 95.75

„ 208.50

„ 2—

„ 32.50

„ 1085.—

, 505.446

ƒ 2670.445

ƒ 470.92

„ 185.935

„ 175.37

„ 114.125 7.325

„ 20.85

„ 442.056

„ 13.875

„ 84.785

„ 270.73

„ 833.975

ƒ 2670.446

Hieruit blijkt, dat er een batig saldo is van ƒ 8S3.975, waarmede men zeer tevreden mogen zgn. De voorzitter deelde no.s terloops mede — we meenen, dat het bij dit punt was — dat de uitgaaf van het boekje „Athletiek" nog een klein voordeelig saldo had opgeleverd. Hoe men dit resultaat heeft weten te bereiken, verzuimde hij er bij te vertellen.

Een voorstel om den heer D. J. de Vries tot eerelid te benoemen, vond natuurlijk algemeene ondersteuning, terwijl het verslag van de kas-commissie — de vereeniging Hercules, daar Ajax voor de eer had bedankt — onder dankzegging werd aanvaard, waarna het vastgestelde uur voor de lunch was aangebroken.

Na de pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De voorzitter deelde mede, dat alle bestuursleden zich weder beschikbaar stelde en bij acclamatie werd onmiddellijk de heer Scharroo als voorzitter herkozen. De heer De Herder verklaarde zich bereid het secretariaat en het penningmeesterschap op zich te nemen, mits hem eenige schrijfhulp werd verleend, Waartegen geen bezwaar was. Ook hij werd bij acclamatie herkozen, welke eer ook den vicevoorzitter, den heer Hirschman, ten deel viel.

Over de commissarissen moest ten slotte gestemd worden, daar door den hesr Verwoerd als candidaat naast den door het bestuur gestelden candidaat Graaf L. van Limburg Styrum gesteld werd de heer S. Coldewey, de bekende oostelijke sportorganisator, die als vertegenwoordiger van U.D. op de vergadering aanwezig was.

De candidatuur van den Graaf van Limburg Styrum werd door hst bestuur gesteld omdat deze heer als internationale specialiteit voorde N.A.U. van nut kan zgn. Hij bekoorde o. a. tot het Nederlandsch gezelschap bij de Olympische spelen in Stockholm en nam met den heer Baron van Tuyl van Serooskerken deel aan verschillende internationale congressen in zake de lichamelgke opvoeding. Hoewel natuurlijk voorloopig dergelgke congressen niet zullen worden gehouden en dus van de speciale diensten van dezen heer geen gebruik gemaakt zal kunnen worden, zal toch de heer v. Limburg Styrum ongetwijfeld nuttig werk voor de Unie kunnen doen. De stemming had tot resultaat, dat alle aftredende bestuursleden, op den heerKönings na, werden herkozen, terwijl de heeren v. Limburg Styrum en S. Coldewey de andere plaatsen innamen. De voorzitter bracht den heer Könings een woord van dank voor hetgeen hjj in het belang van de athletiek had gedaan en vertrouwde, dat de N.A.U. ook in den vervolge op den gewaardeerde» steun van den heer Königs zou kunnen rekenen.

Het volledige bestuur is dus thans als volgt samengesteld: kapitein P. W. Scharroo, voorzitter ; C. A. W. Hirschman, 2e voorzitter; E, de Herder, secretaris-penningmeester; luit. jhr. F. J. A. Calkoen, J. J. Hoogveld, H. N. van Leeuwen, J. Ploeger, S. Coldewey .en Graaf L. van Limburg Styrum, commissarissen.

Terwgl de commissie van stemopnemers de uitslag van de stemming opmaakte, werden behandeld de voorgestelde wjjzigiging en aanvulling van het wedstrijdreglement inzake het erkennen van records.

De Heer De Herder lichtte het voorstel kortelings toe en verklaarde hierbij, dat het archief, voor zoover het de records betreft, er allerbedroevendst uitziet. De recordlijst is bijgewerkt naar gegevens uit wedstrijdverslagen etc. en geheel juist behandeld zgn er slechts enkele. Het doel van dit voorstel is om in die verwarring voor den vervolge eenigszins orde te brengen, zoodat men ten slotte een betrouwbaar archief, wat de records betreft, kan aanleggen. Hij deelde verder mede, dat de voorstellers de door ons in het vorig Sportblad aangegeven wijziging overnamen. Verschillende opmerkingen werden over de voorstellen gedaan, waaruit duidelijk bleek dat, zooals wij ook verleden week schreven, de redactie niet gelukkig is. Er blijkt b.v. niet uit, of men indien vooraf mededeelt, dat men een poging wil doen om een record te verbeteren en de Technische Commissie heeft daartoe de noodige officials aangewezen, toch nog een afzonderlijke aanvraag voor erkenning moet doen. De Heer Moonen geraakte dan ook hierdoor geheel op een dwaalspoor, wat echter uitsluitend aan de onduidelijke redactie te wijten is.

Wjj missen er verder in b.v. een tijdsbepaling.