is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 4, 27-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET S P O

schouwers zich niet vereoaigen. Tech hebben wij van diers leiding geen ongunstiger» indruk gekregen. Wel ontgingen hem enkele overtrecr gen en bleek de toepassing van den buitenppel-regel voor hem een moeilijk probleem, doch zijne houding tegenover de spelers was correct en als de hartstochten der spelers even oplaaiden, dan wist hij het evenwicht weer spoedig te herstellen.

G«*lokt door het mooie weer en in de verwachting van een spannender* kamp waren tal van liefhebbers naar Hanenburg gekomen. Nog nimmer ze-gen v ij daar zooveel belangstelling, wat uit een financieel oogpunt zeer zekev tot vreugde stemt, nu het „verdrukte" Quick eindelijk ook eens kon profiteeren. Nu de toeloop zóo groot was, was het wel jammer, dat de kwaliteit van het spel niet beter was. Toch hebben de toeschouwers wel van den strijd genoten omdat er gedurende den geheeien speeltijd tpansing was, of Quick in staat zou zijn den achterstand in te halen. Met de horloges in de hand volgden de toeschouwers tot het einde den strijd.

Sparta neemt onmiddellijk bij het begin het offensief onder leiding van Ruffelse, die als steeds tactvol de tegenpartij tot zich trekt cm daarna den bal naar een der vrijstaande psrtijgenooten te plaatsen. De achterhoede van Quick slaat deze aanvallen echter gemakkelijk af. De rood-wittsn komen terug; Ruffalee speelt den bal in buitenspel-positie naar Van der Wolk, die een goed gericht schot op het Haagsche doel lost, dat door Van Bladai schitterend wordt gestopt. Hij ksm den bal echter niet wegwerken, waardoor Jurgens van de gelegenheid gebruik kan maken om aan zijne partij de leiding te geven (0—1).

Deze onverwachte tegenslag ontmoedigt Quick niet, het tegendeel, haar voorhoede doet eenige snelle aanvallen op het Rotterdamsche doel. Het scheelde heel weinig of Van Riemsdijk had de partgen weer op gelijken voet gebracht, want een door hem ingeschoten bal liet Vliegenthart uit de handen glippen. Daar de overige Quick-spelers het geval toen stonden aan te kijken, kan Vliegenthart het leder nog juist voor de doelljjn wegwerken- De partijen gaan dan vrijwel gelijk tegen elkaar op. Toch zijn de Spartanen gevaarlijker omdat zij krachtiger doorzetten. Bovendien heeft de Haageche verdediging bijzosder veel last van de laagstaande zon. Er ontstond een gevaarlijk oogenblik voor het doel van Quick als, na eene botsing tusschen De Groot en Bosschart Sr., de scheidsrechter den bal vlak voor v. Bladel's doel laat vallen, doch een der Hanenburgers kan het leder wegwerken.

Beurtelings zij . nu beide doelen in gevaar, doch de verdedigingen blijven meester van het terrein. Bij een aanval van Joosten maakt van der Berg hands, hetgeen niet door den scheidsrechter wordt opgemerkt. Claasz appeleert van welke gelegenheid van der Wolk gebruik maakt aan diens bewaking te ontsnappen; een goede voorzet volgt, de Groot mist, doch Jurgens is op zijne plaats en zonder van Bladel kans te geven deponeert hij ao. 2 in het net (0-2).

R T B L A D.

Algemeene verslagenheid bij de Quick-aanhangers !

Nog laten de blauw-witten zich niet ontmoedigen en eindelijk wordt hun werken beloond als Vliegenthart weer den bal uit de handen laat vallen, waardoor Pino Post gemakkelijk kan scores (1—2). Dit doelpunt kreeg Quick wel heel gelukkig.

Spoedig hierna breekt de rust aan.

In de tweede helft speelt Sparta tegen de zon is, waarvan hare verdediging bijzonder veel hst heeft. De Hanenburgers zijn voortdurend sterker en er zijn periodes, dat Sparta geheel is ingesloten. Fel strijdt Quick om den achterstand in te halen en het lijkt wel of zij eene serie doelpunten zal maken, zoo groot is haar overwicht. De Spartanen, vooral de Eorver, Klip en van der Berg verdedigen uit alle macht. En waarlijk het gelukt hen, dikwijls wel fortuinlijk, aan de gevalle» weerstand te bieden en te voorkomen dat Vliegenthart handelend moet optreden. Want juist in diens onzekere werk schuilt voor hen een voortdurend gevaar.

De voorhoede van Quick begaat bovendien de tactische fout het samenspel te ver door te zetten in plaats van op grooteren afstaesd te schieten, wat in dit geval allicht kans van slagen zou hebben gehad.

Enkele sporadische uitvallen van de Spartanen, geleid door Ruffelse, worden gemakkelijk door de beide Bosschart's afgeslagen.

Tot groote teleurstelling van het Haagsche publiek verstrijkt de speeltijd zonder dat Quick kan doelpunten. En als de scheidsrechter het einde aankondigt is er groote vreugde in het Rotterdamsche kamp, omdat Sparta zoo gelukkig door het oog van de bekende naald is gekropen.

JAN VAN DEN HAAG.

Hercules—D.F.C. 0—2.

Lijnrecht in tegenstelling met het prachtige voetbalweer was de ontmoeting tusschen de Qtrechtsche blauw-witten en hunne Dordtsche tegenstanders, 't Was een slappe vertootsirg, nauwelijks tweede klasse spel. Hoe was het mogelijk, dat Hercules, door wie Sparta op eigen terrein werd verslagen, dat D.F.C., wie het gelukte het volledige H.F.C. te kloppen, beide tegenover elkaar zoo'n slecht spel vertoonden ?

Wei was Hercules ieeljjk gehandicapt, door dat de beide achterspelers Van Suchtelen en Pauw ontbraken, in haar voorhoede Van Dijk en Valk afwezig waren, maar het laagstaande spel vaa de D.F.C.-ploeg, waarin men bij de voorhoede vooral voor de rust eenige tsciniek, eenige snelheid tevergeefs zocht, had toch ook het verzwakte Hercules-taem de mogelijkheid geboden een paar doelpunten te maken. Wat 'n prachtkanejes heeft N.N., de blauw-witte voor niet gehad, toen hij een psar maal alleen voor