is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 4, 27-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

n holjxnkahp & e?

Amsterdam s Hotterd-oon

In onze magazijnen vindt U steeds een keurcollectie der modernste modéllen voor Heeren» en Kinderkleeding, vanaf het fijnste genre tot de meer goedkoopere soorten, zoowel maatwerk als confectie. Ook in Sportkleeding zijn wij ruim gesorteerd.

neigd te verkiarec, dat de cijfers geflatteerd lijn, doch waar het maken van doelpunten, resp. het benutten der kansen, tenslotte altijd den doorslag geven moet, is deze redeneering toch eigenlijk onjuist. Hierin toch schuilde 't verschil dsr partgen.

Terwijl de oranje-witto voorhoede door eigen zwakte (want de V.V.A.'ers verdedigden soms heel slordig) geen voldoende resultaat verkrijgen kon, wisten de rood-zwarten handig van een aantal kansen te profiteeren en op grond van deze meerdere productiviteit is volgens mijn meening de overwinning volkomen verdiend.

Door da vele doelpunten was de wedstrijd niet oninteressant, maar mooi spel hebben we sporadisch gezien. Onwillekeurig heb ik mij bij 't aanschouwen van dezen kamp verbaasd over 't feit, hoe deze beide elftallen het Ajax nog zoo lastig hebben kunnen maken. Zooals beide partijen jl. Zondag speelden zouden zij met stukken van de Ajaciden vsrloren hebben. Het zeer onvoldoende verband tusschen de linies en zwak individueel werk van meerdere spelers was kenmerkend 2e klasse. Toch valt er bij de overwinnaars wel een en ander te prijzen. In de eerste plaats het goede spel van Dassen, die op weg is een der beste Amsterdamsche middenspelers te worden. Dan hebben Slangen, Koepmass, Houtman (niet te veel op den man spelen) en de voorhoede op den linksbuiten na goed werk geleverd. Zeer zwak was v. Ooy, die herhaaldelijk bijna oorzaak was, dat er gescoord werd. De rechtervleugel Steur-Willigenburgh heeft dikwijls keurig gecombineerd en Jibben was ditmaal weer bijzonder productief. Deze geroutineerde speler weet zich altijd goed op te stellen; hij blijft steeds kalm en schiet niet hard maar zuiver. Drie van de zes doelpunten nam hij voor z'n rekening, terwijl Seeman — die ook zeer actief was — Willigenburgh en Steur elk eenmaal scoorden. Vooral in den aanvang was V.V.A. sterker en geleidelijk werd het 3—0. Het 2a goaltje was echter clean off side, doch evenals voor drie weken in 't Stadion had scheidsrechter Nijland een minder gelukkigen dag. Ook het 2e doelpunt der gasten was in buitenspel positie gemaakt en verder kwam V.E.A. nog een strafschop toe, 'tgeen beide partijen toegaven.

De fout van Nijland is, dat hij zich voortdurend verkeerd opstelt. Hij loopt veelal de spelers in den weg en moet er zich op toe leggen het spel in de richting te volgen welke de bal uitgaat, doch dan op eenigen afstand in de lijn blijven der opdringende spelers. Toen tegen 't einde een groepje schreeuwerige jongens naar aanleiding van 't overzien van den straf¬

schop en etkele andere overtredingen, begon te flu ites, scheen de arbiter geheel van streek te roken. Een volgend maal beter I

Wat V.B.A. betreft ben ik weer enorm teleurgesteld. Ik zag de oracje-witten voor de 2e maal spelen en voos1 de tweede maal werd Zweerts zesmaal gepasseerd en presteerde het geheele elftal hoegenaamd niets. Individueel hebben alleen Hamburger, Elias en Arntzenius voldaan, de overigen waren onvoldoende en 't spel van Jurrema en Van 't Soest was eenvoudig een parodie op voetbal. Toen na de rust — die met 8—1 ingetreden was — Elias den achterstand tot een doelpunt reduceerde, leek het even of de orasjewitten zouden ophalea, doch nauwelijks had Jibben een fraaien voorzet van Steur handig langs Zweerts gekopt, of 't was al weer afgeloopen en verder bleef V.V.A. dan ook gemakkelijk meester van het terrein. Zooals V.R.A. nu in beide wedstrijden welke ik gezien heb (dus op het Ajax veld en nu tegen V.V.A.) speelde, is zij ongetwijfeld de zwakste Amsterdamsche 2a klssser. Ongetwijfeld moeten de Stadionmenschen echter beter kunnen, daarvan zijn divesrse overwinningen op de andere elftallen behaald wel hst bewijs.

De 3e Klassers en Reserve Elftallen. Oak in de lagere afdeelingen nadert geleidelijk de beslissing, al moet er voor de 3e klasse nog een groot aantal wedstrijden gespeeld worden. Twee Mokumsche 3e klassers hebben Zondag met de oneven goal verloren, te weten Hortus te Zaandam met 0—1 van Z.V.V- en Amstel te Haarlem van V.V.C. Deze laatste nederlaag komt zeer verrassend, want al blijft Amstel de leiding behouden, toch heet het thans oppassen. De kleine nederlaag van Hortus tegen de sterke Z.V.V. is een flink resultaat voor de Hortusmenschen. Tenslotte deed Wilhelmina Vooruit weer eens beter werk, door het eens zoo gevreesde Weesper Rapiditas met 4—2 te kloppen.

Voor de reserve 2e klasse bewees BI. Wit III een grooten dienst aan het derde van Ajax door de Hercules-reserves met 3—1 te slaan. Hierdoor staan de kansen voor Ajax III uitstekend. V.V.A. II won met 6—0 van A.F.C III (zooals de ouden zingen, piepen de jongen) en V.R.A.II bleef in den Polder met 3—1 de meerdere van het tweede van De Spartaan.

Van de gespeelde 3e klasse wedstrijden ontving ik eenige verslagen. Een Hortusman beklaagt zich zeer over de weinig sportmanlike manieren van enkele Z.V.V.'ers en hij noemt een tweetal spelers die volgens hem zich niet ontzien hun tegenstanders te stompen e»