is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

Waren hopeloos uit vorm, of ze verdraaiden het gewoonweg en dit laatste mogen we toch Diet veronderstellen. De achterhoede van R.V.V. deed zeer betrouwbaar werk. Dwilinger speelde op halve kracht en was daardoor veel minder dan anders. Breuer en Houben hielden hun vleugels voldoende in bedwang, terwgl Cox en Haenen weer een prachtige partij speelden. Rrekelberg in het doel heeft uitstekend werk geleverd; misschien had hij ésn bal kunnen houden, doch dan nog is aan hem de nederlaag ttiet te wijten.

M.V.V. heeft een prachtigen linkervleugel in Ulrich en Mesters. De laatste heeft echter de ongelukkige gewoonte, om, blijkbaar zonder dat hij er zich zelf van bewust is, steeds te Ver door te loopen, met het gevolg dat scheidsrechter Verstappen telkens voor buitenspel moest straffee Boerma heeft groote schutterstaienten jloch van dichtbij schijnt hg geen doelpunt te Kunnen maken. We zagen hem eens ven 2 Meter afstand naast schieten. Heufling werd «oor een zeer onbetrouwbaar doelman vervanRen. Het eenige doelpunt heeft R.V.V. aan hem te danken. Doch de achter- en middenspelers hielden met dat zenuwachtig heerschap Ja hun doel terdege rekening, want ze zaten Zondag flink op den man. Kans tet schieten *erd den R.V.V.'ers haast niet gegeven. Had «.V.V. meer kans om te schieten gekregen, jjan had za ook gewonnen, al zou M.V.V. in het veld dan ook nog zoo sterk zgn geweest. Wij voor ons meenen dan ook, dat M.V.V. jje overwinning niet zoozeer aan haar voorgoede te danken heeft dan wel aan haar achterhoede, die door haar zeer juiste taktiek de grootste gevaren wist te voorkomen. , Dat de Roermondesaren „op" waren, toen het einde kwam, kan men licht begrijpen. Er ^aren verschillende spelers van R.V.V, die 8,eds 21 Nov. 1.1. geen bal meer hadden aangeraakt en om dan anderhalf uur on zulk «en

?^aar terrein te speless, is veel van iemands ^achten vergen

De wedstrgd werd zeer verdienstelijk door '«n heer Verstappan geleid. We hebben al Meermalen dezen scheidsrechter zien fungeeren steeds was hij zeer goed. Ook in dezen *sdstrgd leidde hg weer uitstekend en zaer 'öpartgdig, dit laatste zeggen we vooral, omdat ,°rnmige M.V.V.'ers zich met enkele duidelgke 'ntenspel-gevallen isiet konden vereeniging. Over het! verloop van den wedstrgd zullen

Vr „„i: MVV „ jl n i

waai <u w iji* Cil. iu* . . » . wujl Uivh £i _L.

A.g, Zondag moet R.V.V. naar M.S.V. en ï*e©lt de voorhoede niet beter, dan is aan een Verlaag niet te ontkomen. In verband tevens jj6t het ongeldig verklaren van den wedstrgd ^•A,C.—R.V.V., zien we de toekomst donker in. ^*t R,V.V. no. 1 der promotie-competitie zal fe0ïden, gelooven we niet. Zooals men weet, >dt de wedstrgd N.A.C.—R.V.V. ongeldig ^•"klaard, omdat R.V.V. zich toen door een

«verstand en tevens uit noodzaak van een li &e!rechtigd speler bediende. Deze kwestie is

tiarzocht dcor een door den N.V.B. ingestelde (/^orissie van onderzoek", die, gezien de omJM ödigheden waaronder het feit zich voordeed,

ioc geiuig-verxiaren van aen wea-

doch het schijnt, dat het Bestuur van

den N.V.B. dit advies niet zal opvolges, zoodat de wedstrgd zal worden overgespeeld.

R.V.V. heeft dit seizoen al zoo veel ongelukkigs meegemaakt, dat dit er nog wel bg kan.

Uit Tilburg.

Zondag hebben dan de rood-wit-blauwea weder eens duidelijk laten zien dat ze wat spelkwaliteit betreft, ver boven de andere Zuidelijke vereenigingen uitsteekt en telkens als een vereeniging die No. 2 op de ranglijst staat tegen Willem II in het veld komt, wordt ze van die plaats afgekoikkerd. Daar de 4. opvolgers van Willem II ongeveer in puntental gelijk sta&n, is die val soms nogal gevoelig. Zoo tuimelde b.v. Zondag N.A.C. van de 2e naar de 5e plaats,

N.A.C. is ons bar tegengevallen. Was dat het elftal dat in 4 wedstrijden 17 doelpunten maakte en slechts eens tegen zich gescoord zag ?

Als ik u zeg dat Oomen en Verlegh schitterend waren, verder Peltzer' Kleinwentink en Wouterlood goed, dan behoef ik over de rest niet meer te spreken. De middenlinie presteerde hoegenaamd niets; zelfs Bindels, die anders als midden-half een goede partg voetbal speelt, maakte er Zondag niets van. Nu moet worden toegegeven, dat door het ontbreken van Thijs en Carpentier de middealinie zeer varzwakt was, terwgl de voorhoede ook onvolledig was. Doch ook Willem II had twee invallers ui. voor Toon van Sou en Welbers. Maar we zagen tot ons genoegen M. van Beurden en K. van Asten weer in de rood-wit-blauwe voorhoede en beiden bewezen het nog niet verleerd te zga. Martens combineerde uitstekend met Sjef van Sas, terwgl bet een lust was van Asten op den vleugel aan het werk te zien Van deze spelers, die in het vervolg weer geregeld zullen uitkomen, kan Willem II nog veel pleizier beleven.

De wedstrgd werd geleid door scheidsrechter Willing, dus dat was in orde. Over het gehalte der scheidsrechters heeft Willem 2 trouwens niet te klagen.

Daar Scheenstra het laatste moment moest invallen, bsgon Willem 2 met 10 man, wat niet belet, dat terstond tot den aanval wordt overgegaaa, waarvan een hoekschop het gevolg is. Verlegh verplaatst het spel en de N-A.Ovoorhoede neemt den bal mede, doch strandt op v. Gerwen. Hoewel de Willem 2'ers in het veld de meerdelen zgn, duurt het lang alvorens hunne meerderheid in een doelpunt wordt uitgedrukt. Als de N.A.C.-doelman een schot van J. van Sen niet ver genoeg wegwerkt, neemt Schollaart de kans waar een lost een laag hard schot op doel, dat tusschen de beenen van Oomen door in het net belandt. De gastheeren hebben er nu den smaak van beet. Een prachtschot van v. Asten scheert de lat. Dan een mooi staaltje van individueel spel van M. van Beurden, samen met den middenvoor brengt hg den bal op, plaatst dezen handig over de backs en voor Oomen den bal kan bereiken, verkondigt een doffan knal en een luid gejuich dat O men voor de tweede maal gepasseerd is.

Een paar minuten later brengt dezelfde speler den stand op 3—0.

Dan volgt het mooiste doelpunt van den