is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD.

debatten bleek, dat over dat terrein al heel weinig met zekerheid was te zeggen, eenerzjjds meende men dat het niet geschikt zou zijn voor athletiek, daar het geheel veranderd moest worden en aan den anderen kant meende men, dat de verschillende korfbalclubs er gedurende de zomermaanden de beschikking over zouden hebben. Ook aan deze zaak zal de commissie van voorbereiding haar aandacht wijden en wanneer men met het Parkschouwburgterrein niet zou kunnen slagen, zal worden omgezien naar een andere geschikte gelegenheid.

Hierna zette de heer Plumer voorzitter van den A.T.B- met eenige woorden het optreden van dien bond recht. Hij verklaarde nader de moeilijke positie waarin deze bond ten opzichte van de lichte athletiek verkeerde, waardoor hoewel men zeer sympathiek tegenover deze zaak stond, men op het oogenblik nog niet kon zeggen of men z'n volle medewerking aan een eventueel opterichten bond zou kunnen verleenen. De zaak zou echter nog nader in verband met het thans besprokene, door de A.T.B. werden behandeld, vandaar de eenigszins gereserveerde houding van den A.T.B. Nadat hierop kortelings door de afgevaardigden der gymnastiekverenigingen was gerepliceerd, was ook dit incidentje bezworen.

De voorzitter stelde thans de vraag of men iets voelde voor het organiseeren van een athletiekcompetitie, welke vraag toestemmend werd beantwoord. De voorbereidende commissie zal dan ook voor een dergelijke competitie plannen ontwerpen, ea de vereenigingen sullen dan tijdig in de gelegenheid gesteld worden hieromtrent nader te beslissen. Ook op het gebied der propaganda zal de commissie werkzaam zgn o.a. door het organiseeren van voordrachten, waartoe een 40-tal lantaarnplaatjes van de laatste Olympische spelers ter beschikking gesteld zgn. Ten slotte we«d besloten, dat de vereeniging A.A.V. en A.A.C. voorloopig ieder een afgevaardigde znllen aanwijzen voor de afdeeling athletiek van den A.B.L.O.

Hierna werd het woord gegeven aaa den heer v. Leeuwen, die in korte trekken met teekeningen op het zwarte bord verduidelijkte, hoe men een voetbalveld op de beste wijze voor athletiekterrein inricht.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag over de gesteldheid van den bodem, gaf de heer Hamers eenige interessante beschouwingen over de wijze waarop men hst best een athletiekterrein zou kunnen aanleggen om dit steeds onder alle weersomstandigheden bruikbaar te doen zijn. De heer Hirschman gaf ten slotte eenige bijzonderheden over de wijze waarop de athletiekbaan voor de Olympische spelen te Stockholm was samengesteld. Oorspronkelijk was men van plan geweest in het Stadion een dergelijke baan aan te leggen, tenminste in denzelfden geest, hetgeen / 12 000 gekost zou hebben. Die plannen zijn niet tot uitvoering gekomen en de baan, die men oorspronkelijk vbar athlëtiek bestemd had ia thans daarvoor geheel waardeloos.

Het was reeds vrn laat toen onder dankzegging van de verschillende sprekers de vergadering werd gesloten.

Vraagt men ons naar onze meening inzake het resultaat dezer vergadering, dan meenen we, dat het jammer was dat men niet meteen scherp belijnd plan ter vergadering kwam. Het eigenaardige geval deed sich zelfs voor, dat de bestuursleden van de A.A.V. onderling van meaning verschilden omtrent hetgeen men eigenlgk wel zou willen. De heer Hirschman wilde een comité, dat misschien wel voor het geheele seizoen permanent sou big ven en aan dit comité da opdracht geven om wanneer het den tgd daarvoor geschikt achtte de noodige voorstellen te doen voor de oprichting van een Amsterdamschan Athletiek Bond. Een definitieve opdracht in die richting zou niet worden gegeven.

De heer Verwoerd daarentegen meende, dat de tgd volkomen rjjp was voor het oprichten van een dergelijken bond en hg wilde een commissie benoemd zien, welke de voorloopige maatregelen zou nemen en nader de verschillende regelingen zou formuleeren. Dat leek ook ons de meest voor de hand liggende weg te zgn.

Het debat over deze zaak verwaterde echter eenigszins, zoodat het ons op het oogenblik eigenlgk niet meer duidelijk is of de benoemde commissie nu zoo spoedig mogelijk met definitieve voorstellen inzake de oprichting van een bond zal komen dan wel of deze commissie nog de wenschelgkheid van de oprichting zal hebben te overwegen om dan eventueel later, waaneer mea meeat, dat het geschikte oogeablik gekomen is, met de desbetreffende voorstellen voor dea dag te komen.

Wij hopen, dat de commissie raeds thans doordrongen zal zga van de waarheid, dat er raeds op het oogenblik in de Hoofdstad voor een plaatselg'ken athletiwkbond een groot arbeidsterrein is, zoodat we hoe eerder hoe liever over moeten gaan tot het oprichten van een dergelijken bond. Vooral het organiseeren van een athletiek-competitie is eea zaak waardoor de balangsteiliag in de athletiek in Amsterdam zeer zeker zal toenemen. De thans benoemde commissie zal dank zg hare alzgdige samenstelling zeker het antwoord op de vraag kunnen geven of er thans reeds voldoende belangstelling voor athletiek ia Amsterdam bestaat om de oprichting van een plaatselgken bond te rechtvaardigen, maar of deze commissie eenbg uitstek technische zaak als het regelen van athletiek-competities kan afwerken lgkt ons twijfelachtig en daarom zouden we de oprichting van een bond nog voor het zomerseizoen wenschelijk vinden.

Van Alle Kanten.

Wed. Olympisch Comit.ó

Het Naderlandsch Olympisch Comité houdt op 19 Februari a.s. een buitengewone algemeene vergadering in Krasnapolsky te Amsterdam. Op de agenda komen o.a. voor een voorstel betreffende de benoeming eener commissie tot het ontwerpen van plannen voor een Centraal Instituut vcor Lichamelijke Opvoediog, en een voorstel betreffende het houden van Nationale Olympische Spelen vaa 31 Augustus tot 3 September 1916, zoo mogelijk te Haarlem.