is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 6, 10-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

hit sportblad,

J. S. MEÜWSEN

AMSTERDAM

DAMRAK 73, hoek Beurspassage DAMSTRAAT 2, hoek Nes OUDE DOELENSTRAAT 20 LE1DSCHESTRAAT 4

ROTTERDAM

MOSSELTRAP 3 BOYMANSSTRAAT 3

MEEST UITGEBREIDE Sorteering Sporihoeden merk „MONOPOL" f 3.50.

opgewassen te zij», dus behoeft zy niet van een slap spelend le klas elftal te verliezen.

De Ajaciden hebben zich intusschen gisteren gerehabiliteerd door 't Haagsche Quick niet 3—2 te slaan. Jammer dat het circa een uur voor 't aanvangsuur van den strijd begon te regenen, waardoor de opkomst van 't publiek tegengevallen is. Hierdoor kon slechts / 500 aan het Watersnoodcomité worden afgedragen, terwijl 't resultaat anders misschien dubbel soo groot geweest zou zjjn.

De gastheeren verschenen zonder Broekman, waardoor Fors Pelser raid-voor speelde, terwijl de veteraan Jan Grootmejjet' Pehes's plaats innam. Quick telde twee invallers, waaronder den oudsten Bosschart, wat natuurlijk een besliste verzwakking van de verdediging bateekende. 't Gemis van Broekman werd echter bjj de gastheeren, ondanks 't soms verdienstelijke werk van Grootmeijer, minstens evenzeer gevoeld, zoodat de partijen feitelijk op gelijke wijze gehandicapt waren.

Voor de rust hadden de Hagenaars 't voordeel van den van doel tot doel etsenden wind, doch desondanks waren de Amsterdammers aanvankelijk sterk in de meerderheid en si spoedig namen zij de leiding, doordat Pelser een zuiveren voorzet van Gupffert keurig inkopte. Langzamerhand herstelden de Hanenburgers zich toen; gerugsteund door 't orkaantje hadden zij tot de pauze 't beste van het spel en sommige periodes waren zij zelfs overwegend sterker en er werd dan ook geruimen iijd voor den Amsterdamochen doelmoad gespeeld. Toch bleven de uitvallen der gastheeren uiterst gevaarlijk en herhaaldelijk moest v. Bladel nog optreden.

Da Amsterdamsche verdediging hield hardnekkig vol en vooral Ziegeler werkte keurig en stopte zoowel harda schoten van Japikse en Bouwmeester als listig geplaatste ballen van v. Biemsdijk en Pino Post. Eindelijk had de laatste toch succes, want na een fout van Gehrels deed een schot van hem 't net trillen. Nog voor de rust zag Bouwmeester kans met een schot van vrij verren afstand, dat Ziegeler niet zag aankomen, z'n club de leiding te verschaffen.

Gedurende de tweede helft was Ajax vooral in den aanvang de meerdere, doch 't duurde toch nog wel een kwartier eer Lucas met een vinnig schot gelijk gemaakt had. Daarna verslapten de gastheeren iets en hard warkend zorgden de Hanenburgers er voor dat 'i spel meer verdeeld was. Nu eens werd 't doel der

rood-witten bestookt, dan wesr — doch dat wel 't meest — moest v. Bladel ingrjjpan, totdat het eindelijk in de laatste minuut van den strijd Fons gelukte om met een goed schot zijn club te dóen winnen.

Hoe er gespeeld is.

De Hanenburgers hebben hier een prettigen indruk achtergalaten. Huu spel, vlug en fair, staat momenteel b.v. bovan dat van H.V.V., die in een te la&gzaam tempo speelt. De snelheid van den aanval der Hanenburgers ontstaat door de deksels vlugge vleugelspelers, Heim en Joostec, die, de eerste voor half-time, de ander in de 2e helft, een voortdurend j bedreiging waren voor da Mokumsche verdediging. De fout van het binnentrio is, dat het te licht is en vooral Pino Post ea Rierasijjk hadden daarom een uiterst moeilijke taak tegen de forsche Ajax-backs. 't Samenspel ven de Haagsche voorhoede was keurig en Japikse heeft fraais schotea op doel gelost. Van Biemsdijk was iets te langzaam-

Ia de micide -linie blonk Bouwmeester uit, een uitstekende spil. Zijn koppen en dan z'n onverwachts schot stempelen hen tot een van onza baste centre-halfs. Loos werkte als steeds zeer hard en Claasz weerde zich dapper tegen Gupffert, dien hij toch over 't algemeen niet houden kon. Zeer aangenaam deed 't spel van den jongen Bosschart aan, terwijl zijn minstens 10 jaren oudaren partner, Stempels ook solied verdedigd heeft. Van Bladel deed goede dingen, doch toch lijkt hij mij een der zwakste keepers der afdeeling. Over 't spel der gastheeren, kussen we alleszins te vreden zijn. Zij hebben met veel entrain gespeeld en technisch deed hun spel niets onder voor dat hunner le klasse tegenstanders. Dat vooral is van zeer veel belang. Wel speelde da door Brockmaan's afwezigheid uit haar verband gerukte voorhoede minder goed samen, doch daarentegen was 't verband tusschen de diverse linies bij Ajax beter dan bij Quick. Individueel traden Ziegeler, Gupffert en de Pelser's 't meest op den voorgrond, terwjjl het wegwerken van Schoevaart en Gehrels nog al eens onzuiver was — de jongere voldeed beter dan z'n captain — doch feitelijk verdient het geheele elftal, ook de invaller Grootmeyer, lof voor het flinke spel, waardoor dan ook dit eervolle resultaat tegen zulk een sterken tegacstesder verkregen werd.

Scheidsrechte? v. Praag overzag nog al eens een off-sid© geval, doch leidde overigens tot ieders genoegen.