is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 6, 10-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

Zoo heeft Ajax zich dus weer eens met een sterken tegenstander gemeten en weer bewezen, dat sg in de werkelijke le klasse thuis hoort, Hier heeft Ajax Haarlem ea Quick geslagen en tegen V.O.C. en 't Ngmeegsche Quick gelijk gespeeld, elders werd tegen Haarlem en Quick N gelijk gespeeld en alken van H.B.S. met de oneven goal verloren. Deze resultaten spreken voor zich en wie ook de le kl. hekkensluiter zsl zjjn — zelfs al is het H.V.V ! — ik heb bij een eventueel kampioenschap d r geheele 2e klasse van Ajsx het vertrouwen, dat de hoofdstad zijn eerste kiasser weer krijgen zal.

Amen! (vrg naar De Telegraaf 1)

Se reserves.

Het verwondert me in weken niets van A.F.C. II te lezen. De „ErsatzmanESchaft" der roodbaatjes moet toch nog diverss wedstrijden spelen en vermoedelijk ook nog degradatie-wedstrijden.

Het des-de elftal der reds tooat zich tegen de meeste tweede elftallen der andere clubs best opgewassen. Nu weer werd voor de reserve 2e kl. D. met 2—2 tegen Blauw Wit II gelijk gespeeld en dat nog wel op het 't veld der Zebra's.

Voor afdeeling E. won hst 2e vaa de Wormerveersche F.C. in 't stadion met 5—0 vaa V.E.A. II, een verre van fraai resultaat voor de gecombineerden. Blauw Wit III moest met 2—0 't onderspit deiven tegen de reserves van Wilhelmiaa Vooruit.

De belangrijkste ontmoeting voor deze afdeeling werd op het tweede veld van Ajsx gespeeld tusschen het derde elftal der Ajaciden en Hercules III uit Dtrecht. Een overwinning zou Ajax III tot favoriet gemaakt hebben, bij 'a nederlaag was Hercules binnen, 't Een nog 't ander is geschied want na spannenden strijd is met 1—1 gelijk gespeeld, waardoor thans in de resteerende wedstrijden de beslissing vallen moet of 't kampioenschap dezer afdeeling in Mokum of in 't Sticht belanden zal. Ajax III heeft nog 3 oatmoetisgen voor de borst ea weet zjj die met goede doelcijfers te winnen, dat is '4 kampioenschap toch nog behaald.

Dus opgepast, jongere Ajaciden!

De 3e klassers.

Voor afdeeling G. behaalde Hortus, die nog al wisselvallig speelt, een 2—1 overwinning op D.W.S. en dat nog wel op vreemd terrein, R U.C. hield zich te Zaandam niet slecht en verloor slechts met 0—2 van Z.V.V., terwijl A.W.A. met 3—1 vaa Neerlandia won op het terrein van laatstgenoemde vereeniging.

De belangrijkste ontmoeting vond te LTmuiden plaats, waar Amstel met 0—1 door De Stormvogels geklopt werd, een verdiende nederlaag, die oorzaak is, dat de Amstelaren thans alle zeilen bijzetten moeten, om in de kampioenshaven te landen, 't Schijnt daar op 't veld dezer Stormvogels geducht gestormd te hebben, tenminste mijn welwillende berichtgever spreekt van een hevigen wind — dus een storm — die schuia over 't veld stond. Zoowel de Amstelaren als de Stormvogels hebben Voortdurend op 't vijandelijk doel gestormd,

FRANS SCHOEVAART

AMSTERDAM.

ELECTRO-TECHNISCH BUREAU

CEINTUURBAAN 422

TELEFOON ZUID No. 5958 LICHT. & KRACHT INSTALLATIËN

maar daar werd aan beide rijden roo koppig verdedigd dat 't met de rust nog een blanco score was. De Amsterdammers waren na de rust in de meerderheid, doch alle stormlccpea op 't doel der Stormvogels werden afgeslagen. Eea oogenblik nam 't publiek een dreigende houding aan, 't wilde een Amsterdammer te lijf, doch de tactisch optredende scheidsrechter Visser wist een relletje in 't Gooische genre te vermijden en weldra kon weer rustig doorgestormd worden. In de laatste minuten werd eindelijk 't doei der gasten „geramd" en zoo wonnea De Stormvogels met 1—0.

We hopen, dat Amstel zorg dragen zal, dat het bjj deze 2e nederlaag in dit seizoen blijft. We moeten hier tenminste éan 3e klasse kampioen hebben om zoo mogelijk de plaats van Ajax of Blauw-Wit ia de 2e kl. aan te vullen.

Ajax—Zuidelijk Elftal.

Ben 20en Februari krijgen we hier weer een interressante party voetbal te aanschouwen. Bet Zuidelijk elftal, dat spoedig zyn jaarljjkschea wedstrijd tegea de elite-ploeg vaa 't Noorder district uitvechten moet, komt hier een oefenwedstrijd spelen tegen Ajax. Deze Zuidelijke le klasse keurbende is stellig wel van de sterkte eener goede Westelijke le kl. en 't zou me niets verwonderen als Ajax dan haar eerste nederlaag op eigen groad te slikken kreeg. Intusschea ziea we met groote belangstelling de komst van Mommers ea zijn mannetjes tegemoet.

De A.V.B.

Dezer dagen hoorde ik, dat Geelkerken den voorzittershamer neerleggen wil. Dat moet geëerbiedigd, doch kaa toch als een groot verlies aangemerkt worden, want Geeltje is met Dade de man, die in den loop der jaren (bedenk alleen eens 't vele nattige werk, wat hij als leider der schoolwedstrjjden verricht heeft) wel ia hoofdzaak 't werk ia den Mokumschen bond aan kant heeft gemaakt.

Wia moet nu voorzitter worden ? En wie bestuurslid als een der zittende bestuursleden met de opperste leiding belast wordt? Ik dring ernstig aan op frisch bloed. We draaien hier in Amsterdam eigenljjk in een kringetje en als er bestuursleden, commissieleden of tijdelijke functionarissen gekozen of aangewezen moeten worden, dan komt men steeds en steeds weer met dezelfde menschen. Is 't eens niet Hirschman of Wijnmalen, dan heb je toch zeker Verwoerd en zonder iets aan de bijzondere verdiensten dezer functionarissen voor onze sport af te willen doen, viad ik, moet mea toch Biet steeds met dezelfde menschen komen doch bedenken, dat elk college tot eea zeker soort conservatisme overslaat, wanneer de bestuurders grys en kaal in dienst worden en aiet af ea toe jongere krachtea de gedachten der oude heeren wat opfrisschea komen.

NEVOH.