is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 1, 07-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

Als curiositeit kunnen we mededeelen, (lat dè ruiterlijke schrijver 't maar't beste gevonden hééft de zaak in den doofpot te stoppen. Hij is zoekende naar bewijs. Eigenaardig, dat bewijzen gezocht moeten worden na het neerschrijven dér beschuldiging. Ook zijne trawanten, want die hei ft hij zoo waar ook nog, hebben een der onderteekenaars geraden de zaak nu maar blauw blauw te laten . . . .in hei belang van hei vodbuhpel.

Want ze zouden het toch jammer vinden als de acht fluiters aan den kapstok gingen.

Wil mtn dan nog langer bescheidrechterd worden door weddende fluitisten.

Bondsbestuur ! geen doofpot, maar Klenus ; de boel moet schoon ; dat is ons advies!

Onze Rechtspraak.

Plaatsgebrek was oorzaak dat deze rubriek eenige weken achterwege moet blijven.

Zooveel mogelijk heb ik de gedane vragen intusschen schriftelijk beantwoord, een lastige vraag welke mij hedenmorgen gedaan werd, zal ik echtèr bieronder bespreken.

De vraag luidt:

„Wanneer in een wedstrüd de bal door een speler in 't doel wordt get-tooten en dit niet gezien wordt door den fungeeret den scheidsrechter en één der twee grensrechters, wat aioet de scheid-rechter dan doen, wanneer de andere grensrechter verklaart dat, „hands" werd gemaakt ; goal geven, of niet?"

Wanneer de scheidsrechter de overtreding niet heeft gezien en de grer srechter maakt hem op de fout opmerkzaam kan hij, indien hij van meening is dat de grensrechters in kwestie van zijn plaats beter in staat was om bet geval te zien, het doelpunt ongeldig verklaren. Hij is hiertoe niet verplicht en vooral wanneer ik te doen heb met clubgrensrechters zou ik me zeker tweemaal bedenken eer ik hiertoe zou overgaan. Twijfelt de scheidsrechter echter en vraagt bij de opinie van den grensrechter dan is het usance om overeenkomstig diens advies te handelen, hoewel men hiertoe alleen verplicht is wanneer men bepaald de beslissing aan den grer srechter overlaat.

De vraag of een protest tegen een dergelijk doelpunt moet worden toegewezen, hangt dus alleen van de verklaring van den scheidsrechter af. C.J.G.

Huldeblijk Stom.

Namens de commissie in zake het huldeblijk B. Stom heb ik de eer, belanghebbenden te berichten, dat het album voor den heer B. Stom van 4 tot 11 Januari geëxposeerd wordt te Utrecht bü de firma Meijlink, Cboorstraat.

Namens de commissie voorn.

De secretaris,

J. Hyleema.

Een brief van Stom.

Weltevreden, 27 November 1908.

Het is me werkelijk aangenaam, nu ik een weinig ben „eingebürgerd", in 't Indische voetballeven, eens hierover mijne indrukken aan mijne Hollandfiche Spórtbroeders mede te deelen. Hoevelen van hen zullen niet eerdaags koers zetten naar dat goddelijk Insuliode, waar carrière te maken is voor hen, die willen werken. Zij die eens een kijkje willen nemen, zullen terugkeeren met een gevoel wat gezien en genoten te hebben, met een sympathie voor dat, laat me maar zeggen, bruine type van menschen, en minachtir g en gevoel vau dégout juist voortspruitend uit onbekendheid zijn verdwenen. Maar 't is waar ook, over voetballen zou ik het hebben. Nu. wanneer ja dan een 6 weken rondgezwalkt hebt, je te goed gedaan hebt aan heerlijke zeelucht, en aan de verrukkelijke diners op zoo'o scheepske, dan ben je, om zoo te zeggen, te beroerd om de eerste tijden te voetballen. Je voelt je te dik, te onbehaaglijk en zoo ging 't mij ook. Maar ik verdraaide 't langer te wachten en na 3 dagen li-p ik achter een bal te hollen. Ik was direct lid geworden van de vereeniging „Oliveo", welke over een der mooiste en gui s'igst gelegen terreinen te Batavia beschikt, om redenen, dat 't op 't Waterlooplein ligt.

Je moet dan eerst wénnen aan den tijd van 4 uur op te staan en om 4'/, uur te spelen, natuurlijk 'sn.m. De tijd der competitie wedstrijden is gesteld op 4% uur. Nu, men went bier spoedig aan en als je van 2—4 eeo heerlijke siësta gehad hebt, dan zoek je fluks de mandikamer op en zoo frisch naar 't veil getogen. Die zomerwarmte, die op dit uur nog behoorlijk sterk is, maakt dat elke pas aangekomene voetballer voorloopig niets presteert; men is spoedig moe en transpireert heftig en voelt zich dan metr aangetrokken tot een der zijlijoen om kalm rustend als toeschouwer z'n banden van verbazing in elkaar te slaan voor die bard zwoegende kerels.

'n Maandje, en men is weer de oude. Er zijn dan hier op Batavia 5 le klas vereenigingen, en wel: Oliveo, de mindere militaire vereeniging Sparta, de club van den handel B.V.C., Vios (de club der burgerscholieren) en Hercules.

Aangezien Oliveo mijn vereeniging is, wil ik dan daarom hare voorloopige prestaties mededeelen, om daarna 't weer te hebben over 't voetbal in 't algemeen.

W ij begonnen steeds met friend'y games te spelen, om ons duchtig te trainen voor de „Aquelarschild" competitie. Dit schild moet 2 maal achter elkaar of 3 maal in 't geheel gewonnen worden, om eigendom van de vereeniging te worden.

De animo zat er al direct in, en Zondag in, Zondag uit, was 't maar weer wedstrijd.

Om even een indruk te krijgen van de sterkte, de volgende opsomming van gespeelde wedstrijden.

14 Juni Oliveo—Sparta 21 „ „ -B.V.C.

<& » „ —Sparta (revanche)

3-4

a-o