Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIT DB PERS.

883

aangelegenheden, en die, waarschijnlijk eenmaal geroepen tot het Gouverneur-Generaalschap van Nederlandsch-Indie, die hooge betrekking zeker niet zal aanvaarden, indien de verdediging van Nederlandsch-Indie in haren tegenwoordigen geheel onvoldoenden toestand gehandhaafd blijft, daarvoor de beste borg.

Daarom willen wij geen sceptisch of synisch antwoord geven op de vraag of thans eindelijk, nadat wij jaren lang rondgedobberd hebben op hoop van zegen, de marine-politiek in vaste banen geleid zal worden, daarom willen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Is het echter niet vreemd, dat juist op het oogenblik, nu eene belangrijke reorganisatie der Marine voor de deur staat, nu de waarschijnlijkheid - in elk geval de mogelijkheid — bestaat, dat de' zeemacht weder een belangrijke plaats onder de machtsmiddelen van den staat zal gaan innemen, belangrijker dan zij dit sinds onheuglijke tijden deed, dat op ditzelfde oogenblik het oude gesol met het departement weder een aanvang neemt?

De vereeniging van de departementen van Oorlog en Marine is een plan, reeds geruimen tijd gekoesterd door de rechterzijde, een plan, waarmede zich trouwens ook velen der linkerzijde kunnen vereenigen. En wanneer de taak der Marine geheel of voor het overgroote deel bestond uit de verdediging van het moederland, dan zou ook ons de vereeniging dier beide departementen zeer logisch voorkomen.

De samenwerking en daarmede de voorbereiding tot den oorlog zou door dezen maatregel verzekerd zijn.

Of op deze wijze ook bezuinigingen te verkrijgen zijn, is moeielijk te zeggen, het is ons niet duidelijk van welken aard deze zouden kunnen zijn.

Verder zou door dezen maatregel eene grootere continuïteit in het inwendige beheer te verkrijgen zijn, daar de directeurengeneraal, geen politieke personen, niet met een kabinet staan of vallen. De politiek kan op die wijze ook beter buiten het inwendig beheer gehouden worden.

Maar... er zijn in ons land politieke partijen, die de samenstelling der vloot in algemeenen zin (artillerie of torpedovloot) in hun partijprogram opgenomen hebben; andere, die, om welke redenen dan ook het marinebestuur dwingen tot maatregelen, welke dit uit zich zelf zeker niet genomen zou hebben.

Wij noemen bijv. de passagiersregeling en de tegenwerking ondervonden bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van de heillooze gevolgen van venerische ziekten.

En op den goeden geest èn op den gezondheidstoestand hebben deze maatregelen niet nagelaten een buitengewoon slechten invloed uit te oefenen.

Omtrent den slechten geest behoeven wij geen. nadere toelichting te geven.

Sluiten