Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

897

gend resultaat opgeleverd en wijzen op een toename van het aantal treffers van ongeveer 30 procent. Zonder eenige beschadiging te veroorzaken werden 4 salvo's met de 10 kanonnen tegelijk gegeven.

De vergelijkende proef met de „Orion" en „Monarch" zal bij slecht weer plaats hebben.

Volgens de „Art. Monatshefte" van Juli-Aug. 1912 zullen aan boord van den pantserkruiser „ Indefatigable" zoowel een afstandmeter boven in de 3 poots mast, als in den voorsten barbette-toren worden ondergebracht.

Met de eerste zal het vuur geopend worden en heeft deze voornamelijk de bedoeling het vuur zoo spoedig mogelijk met succès te kunnen geven; de geheele vuurleiding geschiedt dan ook van uit den mast.

„Le Yacht" van 9 Nov. j.1. vermeldt, dat men in Engeland bijzonder veel aandacht schenkt aan het feit, dat de duurzaamheid van het Engelsche geschut - voor zoover betreft het zware geschut - uiterst gering is.

Volgens een uitlating van den Italiaanschen Minister van Marine zouden met de Engelsche kanonnen van 30.5 cM. slechts 60 schoten gedaan kunnen worden, terwijl met dezelfde vuurmonden der Italiaansche en Japansche Marine 80-, met die der Amerikaansche 150- en met de Krupp=kanonnen 200 è 230 schoten kunnen worden afgegeven.

Over de reeds hierboven vermelde vergelijkende proefneming van de „Thunderer" en de „Orion" vermeldt de „Mon. d. 1. tl.", dat deze in tegenwoordigheid van alle artillerie-specialiteiten heeft plaats gehad.

Beide schepen schoten tegelijkertijd, ieder op een eigen schijf, op een afstand van 9144 meter. De „Thunderer" was voorzien van het toestel van Sir Percy Scott, de „Orion" van de centrale vuurleiding, zooals die sinds eenige jaren door de Engelsche admiraliteit is aangenomen en sedert dien weer is verbeterd. Over den uitslag wordt echter niets vermeld.

In de „Pall Mali Gazette" wordt er de aandacht op gevestigd, dat de Engelsche pantserplaatfabrikanten door de vele buitenlandsche bestellingen, niet in staat zijn aan de aanvragen der eigen regeering op tijd te voldoen, zoodat de gereedkoming der Engelsche pantserschepen daardoor vertraging ondervindt.

In hetzelfde artikel wordt er op gewezen, dat bedoelde fabrikanten zich - voor zoover dat mogelijk is - gezamenlijk verzetten tegen het vermeerderen van soortgelijke fabrieken, alsmede - uit egoïstische motieven - tegen elke verbetering der tegenwoordig door hen geleverde pantserplaten.

Aan boord van den torpedobootjager „Acorn" is een granaat van 10.2 cM. bij het verlaten van het kanon geëxplodeerd, M, 1912-1913. 58

Sluiten