Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

902

KORTE MEDEDEELINGEN.

Het schip werd onder een helling van 15° gelegd en voorts zware gewichten boven in den raast geplaatst, om de ongunstigste positie bij het slingeren na te bootsen.

De monitor „Fallahassee" (ex-„Plorida") hield daarop een schietoefening met 12 granaten van 30.5 cM., gevuld met explosiefstof.

Niettegenstaande de mast zeer veel averij bekwam, viel hij eerst om toen nagenoeg al het traliewerk was doorgeschoten.

Aan de hand van dit resultaat zullen deze masten weer geplaatst worden op de „Pensylvania", het laatste door het Congres toegestane pantserschip.

In een open brief gericht aan „The Navy" heeft de bekende schrijver over strategie en taktiek — M. Fred. T. Jane — als zijne meening uitgesproken dat hij de onbeschermde opstelling der antitorpedobatterij der nieuwe slagschepen van de „Oklahoma"klasse als een stap in de goede richting beschouwt, daar de lichte pantseringen, die gewoonlijk deze batterijen beschermen, er slechts toe bijdragen om de projectielen, die anders wellicht zonder te springen door den bovenbouw zouden heengaan, tot springen te brengen.

Volgens de „Art. Monatshefte" van Juli —Aug. 1912 heeft het „Naval Committee" het voorstel van den admiraal „Twinning" om de munitieaanvoerinrichtingen van 14 slagschepen en der beide pantserkruisers „North-Carolina" en „Montana" te wijzigen, aangenomen.

De elektrische aanvoerinrichtingen, die door hunne ingewikkelde samenstelling als onpraktisch worden gequalificeerd, zullen in de torens van 20.3, 25.4 en 30.5 cM. torens door handaanvoer worden vervangen.

Wat aangaat de torens van 85.6 cM., zullen eerst de resultaten der proeven op de pantserschepen „New-York" en „Texas" worden afgewacht.

In „Nauticus" 1912 is op blz. 216 een afbeelding gegeven van eene dergelijke wijze van munitieaanvoer voor kanonnen van 35.6 cM.

De in 4 deelen gescheiden lading bestaat uit kardoezen van elk + 40 K.C.

In het „Ind. Mil. Tijdschr." van Sept. j.1. zijn een tweetal uittreksels uit het „Army and Navy Journal" No. 2548 en 2549 overgenomen, die het nut aantoonen der z.g. „knaldempers", waarmede, op geweren, belangrijke en met succes bekrooonde proeven zijn genomen.

Als grootste voordeel wordt genoemd, dat de soldaat zelf kalmer zal blijven en daardoor meer volhardingsvermogen heeft.

Met den knaldemper „Moore", welke vroeger niet had voldaan, zouden nieuwe proeven met goede resultaten zijn genomen.

Om de soliditeit van het instrument te onderzoeken werd er een snelvuur van 12 schoten per minuut mee afgegeven.

Sluiten