Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924

KORTE MEDEDEELINGEN.

Du^LVSer enfgf makkelijker op de hoogte komen dan de JJuitsche militie met driejarigen diensttijd.

Engeland.

De volgende nieuwe bepalingen voor bevordering van onderofficieren, zijn vastgesteld :

o. Bevordering tot zeeofficier. De candidaten worden eekozen uit de konstabels, torpedisten en bootslieden en uit de onderofficieren, die het examen in de zeevaartkunde vooi dekofficier hebben afgelegd; ze mogen niet ouder zijn dan 25 jaar en moeten worden voorgedragen door de commandanten van zeegaande instructieschepen.

De gekozen candidaten moeten eerst met gunstig gevole een artillerie- en een torpedocursus doorloopen a/b van de artillerie- en torpedo instructieschepen om daarna een cursus van 6 maanden in zeevaartkunde en aanverwante vakken te Greenwich te volgen. Na afgelegd examen op het einde van dien cursus worden zij als officieren beschouwd, krijgen den nm gn7an ■ »¥ato" 60 WOrden op zeeeaaöde schepen geplaatst, zé^ ?e twee ƒ ""oogstens drie jaar tot luitenant te

nen % bereden ^ rang Van "Gommander" kun-

mpn^' iBe^°fd!£i°g Van dekofflcier tot zeeofficier. Na 15 jaar dienst als dekofficier worden alle verdienstelijke dekofficieren tot officier bevorderd, terwijl dit eerder kan plaats hebben door uitmuntende oorlogsdaden of uitstekende diensten.

De voorziening in personeel voor de vloot wordt steeds moeilijker Binnenkort zullen 10.000 man mankeeren, terwffl het tekort voor de Australische marine 2000 man bedraagt. Frankrijk.

In den vervolge zullen de plaatsingen aan boord: voor vlagofficieren. 2 jaar, voor kapiteins ter zee 2 j., voor kapt. luit ter zee li/, j duren; terwijl voor subalterne officieren de duur' bepaald is op 2 jaar in het buitenland en op instructie schepen en op n/s jaar op schepen van de vloot en op torpedobooten. Zweden.

Men heeft het voornemen, om evenals in de Engelsche marine, het mogelijk te maken, dat jaarlijks eenige onderofficieren officier worden.

Literatuuropgave.

„Die Bemannungsfrage in der Englischen Flotte". „Intern. Rev." Nov. '12 (M. V.)

„Die Besetzungsstarken des neuesten Dreadnoughts" „Intern. Rev." Nov. '12 (M. V.)

„Das neue Rekrutierungsgesetz der Pranzösischen Marine" „Intern. Rev." Nov. '12 (M. V.)

Sluiten