Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

931

alle inrichtingen, daarvoor benoodigd, in het bijzonder voor een landverhuizershotel.

Bovendien zal een 4-wekelijksche vrachtdienst geopend moeten worden tusschen Emden en Oost-Azië, Australië en Zuid-Amerika.

Koninklijke Hollandsche Lloyd. Naar wij vernemen bestaat bij den Koninklijken Hollandschen Lloyd het voornemen den dienst op Zuid-Amerika, door aanschaffing van verder materieel, belangrijk uit te breiden en te verbeteren o.a. door het instellen van een geregelden, afzonderlijken vrachtdienst naar en van de Braziliaansche havens Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro en Santos en bij voldoende aanbod van lading bovendien naar Natal, Cabedello (Parahyba), Maceio en Victoria, waartoe reeds is aangekocht het Engelsche stoomschip „Cara", dat onder dan naam „Kennemerland" ln de vaart zal worden gebracht.

De eerste afvaart van den nieuwen dienst zal plaats hebben op 23 December a.s., waarna de voor den dienst op de La Plata-havens bestemde vrachtschepen direct, in plaats van zooals tot nog toe, via Braziliaansche havens zullen varen, wat den reisduur voor vrachtgoederen naar Montevideo, BuenosAyres en Rosario en omgekeerd belangrijk korter zal maken, zoodat, indien in den loop van 1913 de in aanbouw zijnde passagiersschepen „Gelria" en „Tubantia" in de vaart komen, deze Maatschappij de volgende diensten zal onderhouden :

1. Een geregelden 14-daagschen sneldienst met dubbelschroef passagiers- en mailschepen via Dover, Boulogne-sur-Mer, La Coruna, Vigo en Lissabon naar Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Ayres.

2. Een dienst voor vrachtgoederen via Leixoes en Lissabon naar de Braziliaansche havens Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro en Santos.

3. Een dienst voor vrachtgoederen via Vigo naar de La Plata-havens Montevideo en Buenos-Ayres en met overscheping te Buenos-Ayres naar Rosario. ( Ajg. Hdbl."

Scheepvaart. In aansluiting aan de mededeeling dat een Japansche Stoomvaartlijn op Ned.-Indië zal worden opgericht wordt door Hr. Ms. Gezantschap te Tokio nader aan „Handelsberichten" medegedeeld, dat het syndicaat, hetwelk de nieuwe Japansche stoomvaartlijn op de Zuidzeeeilanden heeft geopend, onder den naam van „Nan-Yo Yusen Kumi" de mededeeling van de Japansche regeering heeft gekregen, dat een staatssubsidie is toegestaan. De nieuwe dienst is op 22 October j.1. geopend met een stoomschip van 3283 ton. De voorwaarden, aan het verleenen van een subsidie verbonden, zijn de volgende: lo. De route van dezen dienst moet zijn: van Kobe naar Soerabaja via Moji, Honkong, Singapore, Batavia en Semarang, terwijl de thuisvarende schepen hunne route via Hongkong naar Kobe nemen. Op de uitreis zullen de schepen naar men

Sluiten