Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

verwacht, na Moji ook Keeling aanloopen. De schepen zullen van Kobe uit hun dienst ook mogen uitbreiden tot Yokohama, en van Soerabaja uit eveneens naar andere Nederlandsch-lndische havens; 2o. In dezen dienst zullen drie stoomschepen tezamen metende 11.318 ton, varen, terwijl ééne reis per maand gemaakt zal moeten worden; 3o. Deze regeling zal van kracht bi rj ven gedurende twee en een half jaar, van October 1912 tot Maart 1915.

Ook de Osaka Shosen Kaisha overweegt plannen om een dienst op de Zuidzee-eilanden en Panama te openen, naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar.

In aansluiting aan het bovenstaande deelt consul Earendrecht te Kobe nog mede dat de Java-China-Japan-lnn eene circulaire tot de vervrachters gericht heeft, waarin een vrachtrabat van 10% wordt aangeboden. Willen de vervrachters zich verbinden hun verschepingen uitsluitend met de Java-ChinaJapan-lijn te doen plaats hebben, dan wordt hun reeds met 1 Juli a.'s. de terugbetaling aangeboden van 10% der vrachten, betaald gedurende het tijdvak van 1 Juli tot 31 December 1912. De tarieven van de Nan-Yo Yusen Kumi zijn voorloopig dezelfde als die van de JavaChina-Japan lijn en ook deze lijn is bereid een vrachtrabat toe te staan, terwijl het gerucht loopt, dat zij van plan zou zijn om 15% contante reductie op de vrachten toe te staan.

BOEKA ANKON DIGING.

In N° 39 van „Onze Vloot" vervolgt een torpedist zijne herinneringen. De Schrijver van de rubriek „Wat deed onze Marine in de afgeloopen maand?" licht zijne, in het vorige nummer uitgesproken, ongunstige meening over de oefeningen van den torpedodienst toe, „wijl hem gebleken is dat iets persoonlijks kan worden gezien in de verklaring, dat mplaats van vooruitgang dit jaar achteruitgang intrad".

Er zijn bezwaren verbonden aan het schrijven onder initialen, die vrij algemeen bekend zijn.

Wij treffen in dit nummer verder twee nieuwe rubrieken aan n.1. Verrichtingen onzer Zeemacht in de Koloniën" en „Van de leestafel".

De Heer P. Koster te Piume looft f 100.- of een kunstvoorwerp ter waarde van dat bedrag uit, voor dat lid der Vereeniging, dat het meest practische en best uitvoerbare voorstel doet, om het ledental der Vereening snel en sterk uit te breiden. , . . ,

N°. 40 van hetzelfde orgaan geeft een zakelijk overzicht

Sluiten