Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE VERDEDIGING VAN NEDERLANDSCH-INDIË." 943

(slagschepen of slagkruisers), torpedovaartuigen. en onderzeebooten kunnen vereenigen, zijn wij het niet eens, dat het aantal torpedobooten c. a. naar verhouding zeer groot moet zijn en dat deze het eerst aangebouwd moeten worden.

Op de slag vloot, de zware schepen, komt het aan. Zij toch kunnen alleen den strijd beslissen; zij vormen de kern van elke scheepsmacht, waaromheen de rest opgebouwd kan worden en daarom moet ook met den bouw daarvan worden begonnen. Wel zullen de torpedovaartuigen en de onderzeebooten een groote rol kunnen spelen, maar in den strijd met een bedachtzamen vijand zullen zij waarschijnlijk eerst tot hun recht komen, nadat de hoofdstrijd tusschen de slagschepen heeft plaats gehad. Dat een vijand er toe zal overgaan een transportvloot met een landingsleger tegelijk met zijn slagschepen naar Indië te zenden, terwijl de daar aanwezige vloot (de toekomstige, uit vechtschepen bestaande) nog intact is, valt te betwijfelen. Ook de nasleep van niet combattante vaartuigen, waartegen S. de torpedobooten wil doen ageeren zal, bij een slagvloot alleen, niet zoo groot zijn.

Men moet trouwens in het oog houden, dat een zuinig gebruik van torpedo's geboden is, in verband met het beperkt aantal aan boord van torpedovaartuigen.

Moeten wij nu met don aanbouw wachten omdat het kapitaal nog niet aanwezig is? Hebben wij nog 20 a 25 jaar rustigen tijd voor ons? Mogelijk is het, doch de zekerheid bestaat bij de tegenwoordige buitengewoon snelle ontwikkeling van verschillende landen en bij de snel wisselende politieke verhoudingen geenszins en daarom is het onzes inziens noodig zoo spoedig mogelijk met den aanbouw te beginnen.

Men moet hierbij in het oog houden, dat er drie iaar verloopen tusschen het oogenblik van op stapel zetten en het geheel gereed zijn voor indienststelling van een groot schip en dat men voor de plannen en voorbereidende maatregelen, vooral bij een eersteling, bovendien minstens 6 maanden, maar waarschijnlijk veel meer tijd, noodig zal hebben. Ook na de indienststelling heeft men minstens 3 maanden noodig voor de verschillende proefnemingen, zoowel met de geheel nieuwe batterij als voor de machinekamer, zoodat er globaal gerekend alles te zamen 4 jaar verloopen tusschen het oogenblik van aannemen van het wetsontwerp tot het bouwen van een groot schip en het in Ned.-Indië aankomen.

Is het kapitaal op het oogenblik niet aanwezig, dan komt ons eene leening om het noodige geld voor dien aanbouw te verkrijgen alleszins gerechtvaardigd voor.

Met de meening van den schrijver, dat het personeel der

Sluiten