Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSBEPALING DOOR MIDDEL VAN DRAADLOOZE TELEGRAFIE.

Vele zijn de voordeelen, die de D. T. aan schepen aanbiedt, en hieronder dienen zeker ook genoemd te worden de hulpmiddelen, welke zij heeft toegevoegd aan de reeds bestaande voor de plaatsbepaling op zee. Het is voor deze hulpmiddelen en wel voornamelijk voor de peilingen door D. T., dat ik eenige aandacht wensen te vragen. Het is toch dit laatste onderdeel der plaatsbepaling door D. T. dat m. i. het belangrijkste is en de meeste toekomst heeft. Volledigheidshalve zal ik eerst eenige andere toepassingen noemen.

In de eerste plaats kunnen dan in deze aangehaald worden de tijdseinen, zooals die nu geregeld door den Eiffeltoren, Norddeich, Halifax en Washington worden gedaan en die volgens de rapporten ook reeds dikwijls a/b onzer oorlogsschepen zijn opgenomen en gebruikt. Waar deze seinen op groote afstanden opneembaar zijn, geven zij ontegenzeggelijk aan vele schepen gelegenheid dagelijks den stand hunner tijdmeters te bepalen. Bij de tegenwoordige korte zeereizen en de betrekkelijke nauwkeurigheid der hedendaagsche tijdmeters hebben deze tijdseinen m. i. slechts weinig waarde. Is een schip gedurende zijn geheele reis in staat hen te ontvangen, dan kan het 't aantal zijner tijdmeters verminderen tot één, daar controle door onderling vergelijk nu niet meer noodig is. Het opmaken eener tijdmeterformule wordt dan ook minder noodzakelijk, daar de tijdmeter nu slechts den tijd heeft te bewaren tusschen de opvolgende tijdseinen. Ook wordt het observeeren aan den wal op plaatsen, waar geen tijdsein wordt gedaan, onnoodig gemaakt. De heer Driencourt, Ingenieur hydrographe en chef de la Marine frangaise, noemt in zijn verdienstelijke nota aan de pas te Parijs gehouden „Conférence Internationale de 1'Heure" ook nog het feit, dat men op een schip, dat deze seinen ontvangt, nu gerust eens kan vergeten de tijdmeters op te winden. Staan zij stil, men brengt hen maar' weer aan 't loopen en binnen 12 uur heeft men weer een zuiveren stand. Naar ik hoop zullen wij de D. T. a/b van Nederlandsche schepen daar nimmer voor noodig hebben.

Zeer zeker geven deze tijdseinen dus voordeelen, die niet te verwerpen zijn, maar die toch niemand zullen doen uitroepen : „Hier heeft de D. T. eindelijk de oplossing gebracht!"

Waar ik daareven de' „Conférence de 1'Heure" noemde, wensch ik hier even melding te maken van het feit, dat aldaar in beginsel is vastgesteld, dat vanat 1 Juli 1913 op een 9 tal plaatsen op aarde dergelijke tijdseinen zullen worden gedaan op verschillende volle uren M. T. Gr., zoodat een schip met

Sluiten