Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

968 frequenties dek verschillende windsnelheden enz.

Nu moeten onze torpedobooten in alle jaargetijden te gebruiken zijn; bij den bouw daarvan moet alles berekend zijn op het winterhalfjaar.

Of in dit verband het woord „veelvuldig" minder juist is, is eene kwestie waarover moeilijk te discuteeren valt. „Veelvuldig" — wij geven het den Heer Gallé volkomen toe — is een rekbaar begrip. Maar toch: deze cijfers zijn hooger dan wij vermoedden, dat willen wij wel verklaren.

Ook bij een windkracht 5 kan de zee voor kleinere booten zeer moeilijk worden. Over het geheele jaar is de frequentie der windkracht 5 a 10, zooals de Heer Gallé mededeelt, 21°/0. Over het winterhalfjaar is deze frequentie wederom grooter.

Rekent men nu op de, door den Heer Gallé aangegeven, wijze uit, hoeveel de kans is, dat in de wintermaanden een

etmaal ongunstig zal zijn voor torpedobootwerk neen we

gelooven niet, dat we een woord hadden moeten gebruiken dat veel van „veelvuldig" afwijkt, maar we stemmen onmiddellijk toe, dat we beter gedaan hadden cijfers te noemen.

Redactie.

EEN EN ANDER OMTRENT HET GEBRUIK MIJNER TAFELEN TER BEREKENING VAN HET HOOGTEPUNT, LENGTEPUNT EN BREEDTEPUNT, WANNEER DE UURHOEK > 6u IS.

Naar aanleiding van de bespreking mijner tafelen voorkomende in het Novembernummer van het Marineblad, alwaar op blz. 803 o.a. de zinsnede wordt aangetroffen:

„De tafels laten ons dus in den steek als een hemellicht geobserveerd is, waarvan de uurhoek > 6U is" wil het mij gewenscht voorkomen met een paar voorbeelden duidelijk te maken dat ook in een dergelijk geval de tafels gebruikt kunnen worden, zoowel tot het berekenen van het hoogtepunt als van het lengte- en breedtepunt.

De wijze van werken moge uit het navolgende blijken.

Uitgaande van de grondformule sin. h = sin. b sin. d -f- cos. b cos. d cos. P heeft men P' = 12 — P stellende :

sin. h = sin. b sin. d — cos. b cos. d cos. P' of sin. h = sin. b sin. d — cos. b cos. d -f- cos. b cos. d sin. vers. P', waaruit sin. h = — cos. (b -j- d) -f- cos. b cos. d sin. vers. P'

beide leden der vergelijking deelende door cos.b cos.d sin.vers.P' verkrijgt men:

Sluiten