Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

990

UIT DE PERS.

lijkheden stuitende, werd den 12en Januari 1908 de „Bond voor minderMarine-personeel" opgericht, welke organisatie een samensmelting van den Matrozen- en Mariniersbond was, terwijl de stokershond eerst zelfstandig bleef, doch gaandeweg is verdwenen en vele stokers langzamerhand ook tot den algemeenen bond zijn toegetreden.

Daar van laatstgenoemde categorie van schepelingen evenwel nog slechts 40% is toegetreden, wordt onder hen den laatsten tijd veel propaganda gemaakt. Ook met dit doel is de brochure „Vereenigt U" geschreven.

III.

Wij zullen thans den Bond voor minder Marine personeel bespreken.

Volgens het reglement stelt hij zich ten doel „de belangen van het mindere marine personeel te bevorderen."

Hij zoekt dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die er toe kunnen leiden. Deze middelen worden in het reglement nader omschreven; daaronder vinden wij, behalve vergaderen en requestreeren, „het plaatsen van stukken in verschillende bladen", „het samenwerken met vereenigingen, die hetzelfde doel voor hare leden beoogen, en dit door gelijksoortige middelen trachten te bereiken".

Leden kunnen zijn: matrozen, stokers en mariniers, die den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Het lidmaatschap vervalt o. a. door bevordering tot korporaal, door diensteindiging en ontslag, en door royement.

De bond heeft afdeelingen overal waar minstens 20 leden aanwezig zijn; deze afdeelingen hebben een bestuur; verder heeft hij correspondentschappen. Een der afdeelingen in OostIndië fungeert als hoofdafdeeling; zij wordt aangewezen door het Hoofdbestuur.

Dit laatste bestaat uit 7 leden en wordt voor den tijd van één jaar gekozen uit de afdeeling: „Helder".

Interessant zijn de bepalingen omtrent het royement. Behalve wegens het niet betalen van contributie, kunnen de leden n.1. geroyeerd worden op grond van: „het plegen van handelingen in strijd met de reglementen of de belangen van den bond" ]).

Royeering kan geschieden op voorstel van 't bestuur eener afdeeling of minstens 10 leden, bij besluit eener huishoudelijke vergadering der afdeeling, terwijl verspreide leden worden geroyeerd op voorstel van het hoofdbestuur of minstens 10 leden door de algemeene vergadering.

Van elk royement bestaat beroep op het hoofdbestuur en in laatste instantie op de algemeene vergadering.

Dat deze bepalingen in hun onderling verband beschouwd een kiem van terrorisme in zich sluiten, kan den lezer moeilijk

i) Oursiveering van ons.

Sluiten