Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

1001

eerste vereischte is; dat aan hunne opvoeding op dit punt nooit genoeg zorg kan besteed worden, en wat zouden wij er een mooi ding voor geven, wanneer eens een goed Nederlandsen boek over militaire paedagogie verscheen.

Op het Koninklijk Instituut voor de Marine wordt in de laatste jaren dit vak als leervak onderwezen. Het komt ons voor dat dit een vak is, waarvoor zoowel de leermeester als de leerstof met de meeste zorg gekozen moeten worden.

Maar ook dan nog zal de tact van den gemiddelden zeeofficier binnen zekere grenzen liggen.

Want de officier — uit welke klasse van menschen hij ook gerecruteerd is — zal in het algemeen dezelfde fouten en gebreken hebben als alle andere wezens. Hij kan door wilsopvoeding zichzelf zooveel mogelijk trachten te volmaken, hij zal een mensen blijven met vele fouten en gebreken. Eu het is uiterst moeilijk voortdurend tactvol te zijn tegenover menschen die u de duidelijkste bewijzen geven, dat zij u niet vertrouwen.

Eu wanneer dan elke misvatting, elk minder tactvol optreden opgeblazen wordt, bijna altijd eenzijdig en meermalen geheel bezijden de waarheid voorgesteld en besproken wordt door leden van de Kamer -- om van „Het Anker" en andere bladen niet te spreken —, en aan de andere zijde voortdurend op een nog tactvoller optreden wordt aangedrongen,dan bestaat groote kans dat gekweekt worden: vreesachtige commandanten en officieren die streven naar een ongezonde populariteit.

Door beiden wordt de krijgstucht ondermijnd, want men verlieze niet uit het oog, dat hoe tactvol het optreden der officieren ook moet zijn, dat nooit mag gaan ten koste eener behoorlijke discipline. Dat een leger — en ook een vloot — alleen kan overwinnen met behulp eener goede krijstucht is een feit, dat de -krijgsgeschiedenis - en niet het minst die van den Boerenoorlog — op overtuigende wijze aantoont. Met het meest tactvolle optreden der officieren en met het toestaan van alle binnen de grenzen der mogelijkheid liggende, billijke verbeteringen, is de geest op de vloot thans niet meer goed te-krijgen.

De materieele eischen zullen voortdurend grooter worden; voor elke verbetering, die toegestaan wordt, zullen drie andere, die onmogelijk ingewilligd kunnen worden, geëischt worden. Want - en dit is de reden waardoor steeds ontevredenheid gezaaid kan worden — het is onmogelijk voor al de consequenties van het zeemansvak geldelijke of andere materieele tegemoetkoming te geven. Het is niet in geld om te zetten de scheiding voor drie jaar van familie, vrouw en kinderen, waartoe de Marine-man gedwongen is; het is niet mogelijk een oorZo^sschip zoodanig te bouwen, dat elk der opvarenden het volgens hygiënisten gewenschte aantal kubieke Meters lucht heeft, en het is ook niet mogelijk de geheele bemanning altijd versch voedsel te geven.

En zoo zijn er vele nadeelen aan het zeemansleven verbonden, waartegen de materieele voordeelen lang niet altijd opwegen.

Sluiten