Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1012

korte mededeelingen.

overgevoerd te hebben werd deze plaats 19 Augustus weder verlaten en een bezoek gebracht aan Sagoe (Andonare), aan Straat Lamakera, Lebaheba en Larantoeka van welke laatste reis 24 Augustus ter reede Koepang teruggekeerd werd. De oefeningen der equipage hadden geregeld plaats. 28 Augustus werd door de landingsdivisie een gecombineerde velddienstoefening met de landmacht gehouden. "Van 5 — 7 September vertoefde het Portugeesch oorlogsschip „Patria" ter reede Koepang, aan boord van welken bodem zich de Gouverneur van Ti mor Dilhy bevond.

Torpedodienst.

Van 12 tot 16 Augustus werd door de groep „Minotaurus",

„Sphinx" een tocht gemaakt naar Karimon Djawa en Semarang en van 28 —SO Augustus door de booten „Scylla" en „Hydra" een

tocht naar Geli Jang. Aanvalsoefeningen hadden gedurende verslagtijd niet plaats, waarom in het laatst van de maand dooide booten ter reede Grissee controleschoten gedaan werden.

Tot het houden van schietoefeningen, het overbrengen van de mail naar het eskader, het doen van stoomtochten enz., werd door de booten meermalen afzonderlijk gevaren. Wegens ziekte van eenige kanonniers konden de halfjaarlijksche schietoefeningen niet beëindigd worden.

Hr. Ms. „Wachtschip". De Wachtschipsdienst ter reede Soerabaja bleef opgedragen aan Hr. Ms. „Koning der Nederlanden" onder bevel van den kapitein luitenant ter zee W. H. von Leschen.

Schepen voor Hydrografische Opnemingen.

Hr. Ms. „Sumbawa", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse J. P. Muller.

Deze bodem zette de opname van Straat Gelam en de reede van Tandjong Balei voort. Van 6 — 13 Augustus werd te Tandjong Pinang ververscht en op laatstgenoemden datum naar Singapore vertrokken om den kolenvoorraad aan te vullen. 14 Augustus werd naar het opname terrein teruggekeerd en de werkzaamheden hervat, welke 29 Augustus beëindigd werden. Op dien datum werd naar Tandjoengpriok gestoomd.

Hr. Ms. „Lombok", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse P. Kruijs.

15 Juli vertrok Hr. Ms. „Lombok" van Ambon naar de Noordwestkust van Nieuw Guinea en, toen bleek dat vanwege den sterk doorstaanden Zuidoost moesson aldaar niet gewerkt kon worden, werd naar de Noordkust verstoomd, waar tot 14 Augustus hydrografische werkzaamheden verricht werden. 16 Augustus werd te Ambon teruggekeerd.

Hr. Ms. „Borneo", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse J. J. de Vries.

Sluiten