Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1018

korte mededeelingen.

zwaarste kaliber aan boord van schepen spreekt over „Le Cuirassé rapide".

Duitschland doet hiermede twee groote stappen vooruit, waar het zich lang tegen verzet heeft n.1. de opstelling in de midscheeps en de vermindering van het aantal vuurmonden gepaard aan een 3de belangrijke vergrooting van het kaliber, in den tijd van een paar jaar.

De in 1912 in dienst gestelde schepen zijn: de „Goeben" met kanonnen van 28 cM. L/50, de laatste der „Oldenburg" klasse met 30.5 cM. L/50; de 2 eerste der „Kaiser" klasse met 35.5 cM. L/45, terwijl de nieuw geprojecteerde schepen reeds 38 cM. vuurmonden krijgen.

Engeland.

De „King-George V" heeft alle proeven met succes volbracht.

De inrichtingen der centrale vuurleiding zijn zóódanig dat elke toren op zichzelf kan doorvuren, ook wanneer de mast met centraalstation is stuk geschoten of naburige torens gedemonteerd zijn.

Onder alle omstandigheden kunnen de torens — des gewenscht — ieder op zich zelf doorvuren.

Bovenstaand bericht, overgenomen uit de „Mon. d. 1. fl." van 23 Nov. j.1. sluit in zich dat elke toren van zijn eigen afstandmeter is voorzien, zooals zulks ook op de nieuwe Duitsche slagschepen het geval is.

De „Marine Rundschau" van November 1912 weet te vertellen dat de beproevingen met de „Scotts firing director" zeer bevredigend geweest zijn.

Terwijl aan boord van de „Thunderer" de resultaten der persoonlijke oefeningen (gunlayers test) minder gunstig waren, zijn die der gevechtsschietoefeningen (battle practice), niettegenstaande het slechte weer, alleszins bevredigend. Ook waren bij deze laatste soort oefeningen opzettelijk allerlei moeilijkheden in den weg gelegd, voornamelijk door veronderstelde defecten in de centrale vuurleiding.

Mr. Arnold White — een bekend Engelsch artillerist — wijst er in de „Naval and Military Record" op dat, bij gevechtsschietoefeningen, het aantal misschoten op 80% moet gerekend worden m. a. w. dat men met 20% treffers tevreden moet zijn.

De firma Vickers heeft een nieuw Machine-geweer in den

handel gebracht, dat door bijzondere afkoelingsinrichtingen een grooter aantal schoten kan afgeven, zonder dat de water voorraad behoeft ververscht te worden.

Bij de proefneming werden in 15 minuten tijd 2672 schoten afgegeven, zonder dat de watervoorraad van 6 Liter verbruikt was.

Volgens dagblad berichten weegt dit machinegeweer slechts 12 KG., terwijl het vorige model 27 KG. woog.

Sluiten