Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1020

korte mededeelingen.

Onzuivere grondstoffen — onvoldoende toezicht en controle bij de vervaardiging enz. zijn ook de eindconclusies dezer enquête commissie, en de nieuwe voorschriften moeten waarborgen bevatten ter voorkoming van nieuwe ernstige rampen, zooals reeds te veel zijn voorgekomen.

Bij Min. Resolutie is besloten in de Fransche Marine voor de officieren certificaten als vuurleiders in te voeren en wel direct 2 soorten n.1. „certificat d'officier de tir" en „certificat de directeur de tir" die bij keuze zullen worden uitgereikt, aan de hand van een daarvoor uitgegeven circulaire van 2 Dec. 1912.

Deze certificaten zijn slechts 4 jaar geldig.

Alleen officieren voorzien van een „certificat de directeur de tir" kunnen als chef van de artillerie geplaatst worden aan boord van de schepen, waar meer dan een officier van de artillerie in de rol behoort.

Le Yacht van 30 Nov. vermeldt onder de „Correspondances des ports" dat er geruchten geloopen hebben over een groot gevaar waaraan de „Jeanne d'Arc" op haar reis van „Madeira" naar „Rio de Janeiro" zou hebben bloot gestaan, door een brand aan boord waarbij de kruitkamers onder water zijn gezet.

De schrijver wijst op het overdrevene van het bericht daar in werkelijkheid de brand, ontstaan door een kortsluiting, van weinig beteekenis is geweest, terwijl zijn opmerking over het onder water zetten der kruitkamers wel weer een inzicht geeft in het moreel der bemanning en het vertrouwen in het thans aan boord aanwezige kruit. Hij zegt n.1. .,Le noyage des „soutes est une simple mesure de précaution auquel on a „recours maintenant, sans aucun scrupule, sachant qu' on „ne perd pas grand-chose, étant donné ce que valent les „poudres détruites."

In de December aflevering der Art-Monatshefte wordt onder het hoofd „Verschiedenes" melding gemaakt van een nieuw soort veiligheidsinrichting waardoor het onmogelijk is het sluitstuk te openen, zoolang er nog gassen in den vuurmond zijn.

De inrichting tot het doorblazen der ziel is daartoe aan het sluitmecanisme verbonden, zoodat het sluitstuk niet ontgrendeld kan worden, voordat alles veilig is.

Nadat te Ruelle een model was gemaakt, werden 2 van dergelijke inrichtingen in een der dubbeltorens van 24 cM. a/b der „Danton" geplaatst, ten einde deze in de praktijk te beproeven.

In het vorige „Marineblad" werd eveneens gewezen opeen veiligheidsinrichting tegen terugslaande vlammen, welke in beproeving was aan boord der „Pothuau", zijnde eene vinding van den kapt. t/zee Swérer en uitgedacht naar aanleiding van het dubbele ongeluk aan boord van het opleidingsschip „Jules Michelet".

Sluiten