Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1024

KORTE MEDEDEELINGEN.

De V0 bedraagt ± 985 M. (2.950 ft. p/s.) met een mondingsenergie van 52.483 ton.

Met het oog op de slijtage der vuurmonden zullen de groote schietoefeningen gehouden worden met een speciale lading en een V0 van + 920 M. (2.750 ft. p/s.)

Deze betrekkelijk geringe afname der aanvankelijke snelheid waardoor toch de oefeningen op den gevechtsafstand kunnen gehouden worden, schijnt al zeer veel invloed ten goede op den levensduur der vuurmonden uit te oefenen.

De anti-torpedobatterij bestaat uit 21 kanonnen van 12.7 c.M. L/51, zoodanig opgesteld dat aan elke zijde 11 vuurmonden aan het gevecht kunnen deelnemen.

Te Indian-Head zullen belangrijke proefnemingen tegen pantserplaten gehouden worden.

Het voornemen bestaat om met alle in de Marine in gebruik zijnde kalibers tot en met de 35.6 c.M. projectielen te gaan verschieten onder verschillende elevatiehoeken van 5° tot 40°.

Men wil op deze wijze practisch alle gevallen onder de oogen zien, die in een gevecht kunnen voorkomen en zich zuiver rekenschap geven bij welken invalshoek of trefhoek de verschillende projectielen geen voldoende uitwerking meer hebben tegen moderne pantserplaten.

De proefnemingen met de 35.6 c.M. kanonnen zijn afgeloopen. De behaalde vuursnelheid bedroeg 6 schoten in 3 minuten 45 seconden.

Volgens verschillende berichten zouden de Amerikaansche schietoefeningen, die de laatste jaren niet beneden de 12.000 M. gehouden mochten worden, wederom op 8 tot 10.000 M. plaats hebben.

Dit houdt vermoedelijk verband met het invoeren eener gevechtsschietlading, waarbij niet het uiterste van het kanon gevergd wordt.

Schiffbau No. 5 vermeldt dat de oude torpedobooten „Cushing" „Mc. Kee" en „Ericson" als schijfbooten voor de schietoefeningen worden ingericht.

Teneinde ze onzinkbaar te maken, worden ze geheel gevuld met kurk.

Voorts zijn zij van houten opbouwen voorzien, waardoor zij uiterlijk geheel op de nieuwere torpedobooten gelijken.

Blijkbaar worden deze schijven dan gebruikt voor de schietoefeningen met het anti torpedogeschut.

Wij verwijzen hierbij naar het redactioneele artikel over „Gevechtsschietoefeningen" voorkomend in de 1 Nov. aflevering van den loopenden jaargang van het Marineblad, waar er ook reeds op gewezen werd, hoe onze uit de sterkte afgevoerde torpedobooten nog bijzonder goede diensten zouden kunnen bewijzen als schijven.

Sluiten