Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1031

Italië.

De Memorie van Antwoord van den Minister van Marine

bevat o.a. 't volgende :

Sterk wordt voorgestaan de invoering van een gecombineerd systeem van turbines en zuigermachines ; de turbine installatie voor vollekracht en de zuigermachines voor de dienstvaart; pogingen zullen worden aangewend om den bouwtijd der oorlogschepen te verkorten en aangedrongen wordt op den bouw van schepen tot vervoer van vloeibare brandstof.

(„Journal of the R. U. S. I.")

Vereenigde Staten.

Het nieuwe slagschip „ Pennsylvania" zusterschip van de „Oklahoma" en de „Nevada", dat spoedig op stapel zal worden gezet, krijgt een waterverplaatsing van 32000 ton en zal uitsluitend vloeibare brandstof stoken. ( l,6 Yacht".)

Het nieuwe slagschip „Wyoming" heeft met goed gevolg zijn proeftochten gedaan en behaalde 22 mijl op een van de „runs" en een gemiddelde vaart van 21,323 mijl op den

4-uurs-tocht.

Het schip wordt voortbewogen door Parsons-turbines,

werkende op 4 schroeven. Bij de beproeving werden de genoemde goede resultaten bereikt. Daar het onmogelijk zou zijn geweest de benoodigde hoeveelheid stoom door de oude ronde ketels te leveren, .werden 12 Babcock en Wilcox'sketels in 't schip geplaatst, voorzien van oververhitters. Het totale roosteroppervlak is 1.448 sq. ft., en 't totale verwarmend oppervlak 64.234 sq. ft. Het grootste vermogen volgens contract was 28.000 rempaarden, hetwelk werd overschreden. De „Wyoming" is een vergroot, verbeterd type „North Dakota". Het schip is 562 ft. lang, 93 ft. breed en de gemiddelde diepgang is 28 ft. 6 inches. Het deplacement toegeladen, is 27243 ton. De vaart volgens contract was 20.5 mijl, die het dus bijna met een mijl overschreden heeft. Bij de proeftochten bedroeg de diepgang 26.000 ton. De brandstofberging bedraagt 2500 ton, doch er kan ook 400 ton vloeibare brandstof worden geborgen.

(„Journal R. U. S. I.")

Gemengd.

M. Lane, steunende op de wereldproductie van de benzine, gazoline en andere distellatie-producten, schat het verbruik der petroleummotoren die zware oliën gebruiken, op 29.000.000 ton. Daar men den laatsten tijd, de reeders beangstigt met de mogelijkheid van een petroleum-trust, waardoor een schip met motoren uitgerust veel kostbaarder zou worden dan een van een stoommachine voorzien, is het de taak van de constructeurs der motoren, om ze in te richten voor allerlei

Sluiten