Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1036

korte mededeelingen.

De kustbevestigingen op het eiland Borkurn en de batterijen aan de Oostzee (met uitzondering van Kiel) worden door artillerie van het leger bezet.

Engeland.

Het besluit van de Admiraliteit om reeds het volgend jaar over te gaan tot het vormen van het 6de eskader, wat oorspronkelijk eerst in 1915 zou plaats hebben werd in het Parlement door Mr. Chürchil toegelicht. Bij de tegenwoordige organisatie is het geval denkbaar, dat het 5du eskader met kernbemanningen ver van zijn station in zee is; bij een plotselinge mobilisatie zou het dan eerst naar die havens moeten terug keeren om zijn personeel aan te vullen, waarmede uit den aard der zaak veel tijd verloren zou gaan. Heeft men ook een 6de eskader, dan kan steeds een dier eskaders in zijn binnenlandsche havens zijn en de aanvulling van het personeel in weinige uren plaats vinden.

De indeeling der torpedovaartuigen aan de Oostkust zal worden gewijzigd, zoodat zullen zijn te: Invergordon 16 torpedojagers (in dienst) Dundee 20 „ id. 12 onderzeebooten.

Rosyth 20 torpedojagers (in dienst) 24 jagers met kernbemanning. Harwich 16 „ id. 23 „ „ „

en 12 onderzeebooten. Sheerness 12 „ met kernbemanning, 20 torpedobooten

met kernbemanning.

Frankrijk.

De Oud-Minister van Marine De Lanessan heeft aan de Kamer een voorstel ingediend om het vlootprogramma te wijzigen. De voorsteller wijst er op, dat de Fransche marinepolitiek slechts rekening houdt met de te genwoordige toestanden. Frankrijk moet de Duitsche en Engelsche vloot niet uit 't oog verliezen en in 't bijzonder op die van zijn bondgenoot Engeland letten. In de Middellandsche Zee zullen Öostenrijk-Hongarije en Italië 27 slagschepen hebben, waarvan 12 le klasse tegen Frankrijk 20 slagschepen, waaronder 9 le klasse. Hij wenscht daarom 8 slagschepen tusschen 1913 en 1920 meer te bouwen dan in 't vlootprogramma is aangegeven.

De marine commissie heeft 't voorstel De Lanessan aangenomen, zoodat de Fransche vloot in 1920 36 inplaats van 28 slagschepen zal bezitten.

In den vervolge zullen de kleine herstellingen aan de schepen van de vloot plaats hebben te Toulon en te Bizerta; het dokken en de groote reparaties zullen voor de schepen van het le en 2e eskader slagschepen plaats hebben te Toulon, voor die van het 3de eskader in de noordelijke havens.

Het dokken en de kleine reparaties van de schepen van

Sluiten