Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1049

Het is opvallend, dat bijna alle werven, die opdracht hebben om schepen te bouwen, nog niet eens bestaan. Blijkbaar beproeft men tegelijk met de nieuwe vloot een scheepsbouwinduatrie te voorschijn te roepen. Hieraan zijn natuurlijk verschillende nadeelen 'verbonden. De schepen worden duur en laat afgeleverd. Voorts loopt men de kans van deze onervaren werven slecht afgewerkte schepen te krijgen. "Dit bezwaar tracht men te ondervangen door de werven toe te staan, zich onder bepaalde voorwaarden van buitenlandsche hulp te verzekeren.

Gemengd.

In „Mon. d. 1. fl." geeft G. Pierreval een opstel over de „toekomst der torpedojagers".

De schrijver is van meening, dat deze vaartuigen geen reden van bestaan meer hebben, daar de verkenningskruisers reeds 28 mijl loopen, en zij zelf bij eenige zee hoogstens 20 mijl halen en voorts ook, omdat de slagkruisers 28 mijl loopen en dus bij hooge zee de destroyers jagen kunnen, inplaats dat deze de slagkruisers jagen. De destroyer van de toekomst moet een snelheid hebben van 38 mijl, met een groote werkingssfeer en 14 cM. kns., en goed zeewaardig zijn, beter dan de tegenwoordige.

„N. a. M. Ree." merkt hierbij op, dat ook de verkenningskruiser in zijn tegenwoordigen vorm geen recht van bestaan heeft, waar ' men D. T., hydroplans en luchtschepen bezit, waarmede men veel betere en nauwkeuriger inlichtingen kan krijgen dan met de tegenwoordige scouts.

De „Glasgow Herald" vestigt de aandacht op de omstandigheid, dat in de laatste 10 jaar het deplacement der slagschepen meer dan 50°/0, het gewicht der breedezij-batterij 200 °/0 en de dikte van het pantser slechts ongeveer 33 % is gestegen. De vraag, of zelfs 16" dik pantser voldoende zal zijn om met doorboord te worden, kan volmondig ontkennend worden beantwoord. Theoretisch is 16" pantser weinig meer waard dan 12", daar de Vickers 13.5" kns. op 3000 yards nog 21" pantser doorboren. De krupp-kns. v. 14" doorboren zelfs nog 29" pantser op 5000 yards. In het gevecht zullen waarschijnlijk deze uitkomsten wel niet behaald worden. Een vermeerdering van de pantserdikte, zooals de Italiaansche bouwmeester Cemiberti wenscht (16") zou een vermeerdering van de waterverplaatsing van een modern slagschip met 2000 ton tengevolge hebben. In Italië schijnt men echter dit offer te willen brengen, daar men de nieuwe slagschepen „Morosino" en „Dandolo" 2900030000 ton groot wil maken bij een bewapening van 10 kns. v. 14" of 16", 20 kns. v. 6" en 25 mijl. Deze vergrooting van deplacement is dus alleen te verklaren, wanneer ook het pantser dikker is.

Sluiten